مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: سال نو مبارک

دست در دست هم دهیم به مهر ******* مای بی بی را کنیم آباد
یار و غمخوار یکدگر باشیم ******** در رفع و رجوع مشکلات