مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: افزونه موسیقی پروفایل Profile Music Plugin

(۰۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۳:۱۸ ب.ظ)alireza نوشته:  سلام دستتون درد نکنه بسیار عالی هست Heart

فقط نمیشه کاری کرد که وقتی وارد پروفایل کاربر میشی موزیک به صورت خودکار پخش بشه؟

عرض ادب

برید به پوسته مورد نظر

member_profile

در کد هایی که پلاگین در پروفایل گذاشته
کد:
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" class="tborder">
<tr>
<td class="thead" colspan=""><strong><font color="yellow">موزیک من :</font></strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">
<br><center><object type="application/x-shockwave-flash" data="Player Address" width="100" height="50" hspace="0" align="center" >
   <param name="movie" value="Player Address">
   <param name="wmode" value="transparent">
   <param name="FlashVars" value="src={$userfields['fidX']}&amp;autoload=yes&amp;[code][color=#007700]<[/color][color=#0000BB]table border[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"0" [/color][color=#0000BB]cellspacing[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"1" [/color][color=#0000BB]cellpadding[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"4" [/color][color=#007700]class=[/color][color=#DD0000]"tborder"[/color][color=#007700]>
<[/color][color=#0000BB]tr[/color][color=#007700]>
<[/color][color=#0000BB]td [/color][color=#007700]class=[/color][color=#DD0000]"thead" [/color][color=#0000BB]colspan[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]""[/color][color=#007700]><[/color][color=#0000BB]strong[/color][color=#007700]><[/color][color=#0000BB]font color[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"yellow"[/color][color=#007700]>[/color][color=#0000BB]موزیک من [/color][color=#007700]:</[/color][color=#0000BB]font[/color][color=#007700]></[/color][color=#0000BB]strong[/color][color=#007700]></[/color][color=#0000BB]td[/color][color=#007700]>
</[/color][color=#0000BB]tr[/color][color=#007700]>
<[/color][color=#0000BB]tr[/color][color=#007700]>
<[/color][color=#0000BB]td [/color][color=#007700]class=[/color][color=#DD0000]"trow1"[/color][color=#007700]>
<[/color][color=#0000BB]br[/color][color=#007700]><[/color][color=#0000BB]center[/color][color=#007700]><[/color][color=#0000BB]object type[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"application/x-shockwave-flash" [/color][color=#0000BB]data[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"Player Address" [/color][color=#0000BB]width[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"100" [/color][color=#0000BB]height[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"50" [/color][color=#0000BB]hspace[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"0" [/color][color=#0000BB]align[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"center" [/color][color=#007700]>
   <[/color][color=#0000BB]param name[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"movie" [/color][color=#0000BB]value[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"Player Address"[/color][color=#007700]>
   <[/color][color=#0000BB]param name[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"wmode" [/color][color=#0000BB]value[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"transparent"[/color][color=#007700]>
   <[/color][color=#0000BB]param name[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"FlashVars" [/color][color=#0000BB]value[/color][color=#007700]=[/color][color=#DD0000]"src=[/color][color=#007700]{[/color][color=#0000BB]$userfields[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'fidX'[/color][color=#007700]]}[/color][color=#DD0000]&amp;autoload=yes&amp;autostart=no&amp;repeat=yes"[/color][color=#007700]>
</[/color][color=#0000BB]object[/color][color=#007700]></[/color][color=#0000BB]center[/color][color=#007700]><[/color][color=#0000BB]br[/color][color=#007700]>
</[/color][color=#0000BB]td[/color][color=#007700]>[/color]
&amp;repeat=yes">
</object></center><br>
</td>
کد

برای پخش خودکار no را روی  yes بگذارید
کد:
[code][color=#DD0000]autostart=no

[/color]