مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: آموزش تب بندی پروفایل به سبک VB

بله میشه.
بعد از 

کد:
<span id="signature_menu">امضای کاربر</span>
کد زیر رو قرار می دید:
کد:
<span id="menuid_menu">عنوان</span>
و بعد از
کد:
<div id="signature_content" style="display:none;">
{$signature}
</div>
کد زیر رو قرار می دید:
کد:
<div id="menuid_content" style="display:none;">
متن
</div>
البته menuid و عنوان و متن رو تغییر دهید.