مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی

پوشه تصاویر رو در کجا ایجاد کردی ؟
دسترسی پوشه تصاویر رو به 777 تغییر بده درست بشه .