مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی

پس از نضب نیاز به تبدیل جدول ها داره؟