مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (10):
 • « قبلی
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 •   
 • بعدی »
امتیاز موضوع:
 • 1 رای - 5 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

[-]
کلمات کلیدی
پلاگین یادداشت پروفایل نسخه 9 2

پلاگین یادداشت پروفایل نسخه 0.9.2
چیکار کنم اجاکسش کار کنه؟


من نصب کردم ولی همچین چیزی اضافه نشد!
   
و اینکه میخوام ترتیب بندی تو پروفایل به این شکل باشه(مثل انجمن جنرال)
   
اینم کد قالب member_profile من
کد پی‌اچ‌پی:
  
کد پی‌اچ‌پی:
[b]<html>[/b]
[
b]<head>[/b]
[
b]<title>[/b]{$mybb[s]->[/s]settings['bbname']} - {$lang[s]->[/s]profile}[b]</title>[/b]
{
$headerinclude}
{
$profiledesigncss}
[
b]</head>[/b]
[
b]<body>[/b]
{
$header}
{
$profiledesigneditor}
[
b]<div [i]id=[/i][s]"profile-container"[/s]>[/b]

[
b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]
[
b]<table [i]width=[/i][s]"100%"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"0"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"0"[/s] [i]border=[/i][s]"0"[/s]>[/b][b]<tr>[/b][b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s] [i]width=[/i][s]"75%"[/s]>[/b]
[
b]<span [i]class=[/i][s]"largetext"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$formattedname}[b]</strong>[/b][b]</span>[/b][b]<br />[/b]
[
b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]
({
$usertitle})[b]<br />[/b]
{
$groupimage}
{
$userstars}[b]<br />[/b]
[
b]<br />[/b]
{
$fbdock_text}[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]registration_date}[b]</strong>[/b] {$memregdate}[b]<br />[/b]
[
b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]date_of_birth}[b]</strong>[/b] {$membday} {$membdayage}[b]<br />[/b]
[
b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]local_time}[b]</strong>[/b] {$localtime}[b]<br />[/b]
[
b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]postbit_status}[b]</strong>[/b] {$online_status}[b]<br />[/b]

{
$TLFusernames}[b]<br />[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]mood}:[b]</strong>[/b] {$mood}
[
b]</span>[/b]
[
b]</td>[/b][b]<td [i]width=[/i][s]"25%"[/s] [i]align=[/i][s]"right"[/s] [i]valign=[/i][s]"middle"[/s]>[/b]{$avatar}[b]</td>[/b][b]</tr>[/b][b]</table>[/b]
[
b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
{
$awaybit}
{
$last_visit}

[
b]</table>[/b]
[
b]<br />[/b]
[
b]<table [i]width=[/i][s]"100%"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"0"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"0"[/s] [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]align=[/i][s]"center"[/s]>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]width=[/i][s]"50%"[/s] [i]valign=[/i][s]"top"[/s]>[/b]
[
b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]colspan=[/i][s]"2"[/s] [i]class=[/i][s]"thead"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]users_forum_info}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]joined}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$memregdate}[b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]lastvisit}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}[b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]total_posts}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$memprofile['postnum']} ({$lang[s]->[/s]ppd_percent_total})[b]<br />[/b][b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]([b]<[i]href=[/i][s]"search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}"[/s]>[/b]{$lang[s]->[/s]find_threads}[b]</a>[/b] &mdash; [b]<[i]href=[/i][s]"search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}"[/s]>[/b]{$lang[s]->[/s]find_posts}[b]</a>[/b])[b]</span>[/b][b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
{
$post_stats}[b]<tr>[/b][b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]timeonline}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]{$timeonline}[b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
{
$referrals}
{
$reputation}
{
$award_box}
{
$warning_level}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->{$newpoints_shop_profile}{$newpoints_profile}<!-- /ProfileComments -->

[
b]</table>[/b]
[
b]<br />[/b]
[
b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[
b]<tr>[/b]

[
b]<td [i]colspan=[/i][s]"2"[/s] [i]class=[/i][s]"thead"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]users_contact_details}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]homepage}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$website}[b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
{
$sendemail}
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['pm']}"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]pm}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['pm']}"[/s]>[/b][b]<[i]href=[/i][s]"private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}"[/s]>[/b]{$lang[s]->[/s]send_pm}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['icq']}"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]icq_number}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['icq']}"[/s]>[/b]{$memprofile['icq']}[b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['aim']}"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]aim_screenname}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['aim']}"[/s]>[/b][b]<[i]href=[/i][s]"javascript:;"[/s] [i]onclick=[/i][s]"MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);"[/s]>[/b]{$memprofile['aim']}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['yahoo']}"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]yahoo_id}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['yahoo']}"[/s]>[/b][b]<[i]href=[/i][s]"javascript:;"[/s] [i]onclick=[/i][s]"MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);"[/s]>[/b]{$memprofile['yahoo']}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['msn']}"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]msn}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"{$bgcolors['msn']}"[/s]>[/b][b]<[i]href=[/i][s]"javascript:;"[/s] [i]onclick=[/i][s]"MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);"[/s]>[/b]{$memprofile['msn']}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]

[
b]</tr>[/b]

[
b]</table>[/b]

[
b]</br>[/b]

{
$buddylist}
{
$buddy_options}

[
b]</td>[/b]
[
b]<td>[/b][b]<img [i]src=[/i][s]"{$theme['imgdir']}/pixel.gif"[/s] [i]height=[/i][s]"1"[/s] [i]width=[/i][s]"8"[/s] [i]alt=[/i][s]""[/s]/>[/b][b]</td>[/b]
[
b]<td [i]width=[/i][s]"50%"[/s] [i]valign=[/i][s]"top"[/s]>[/b]
{
$profilefields}<!-- Profile_achivements -->{$achivementsprofile}<!-- /Profile_achivements -->{$profilepic}
[
b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"1"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"4"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"thead"[/s] [i]colspan=[/i][s]""[/s]>[/b][b]<strong>[/b][b]<font [i]color=[/i][s]"yellow"[/s]>[/b]موزیک من :[b]</font>[/b][b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]<tr>[/b]
[
b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]
[
b]<br>[/b][b]<center>[/b][b]<object [i]type=[/i][s]"application/x-shockwave-flash"[/s] [i]data=[/i][s]"http://www.phaeacia.ir/player/PnuForumsPlayer.swf"[/s] [i]width=[/i][s]"100"[/s] [i]height=[/i][s]"50"[/s] [i]hspace=[/i][s]"0"[/s] [i]align=[/i][s]"center"[/s] >[/b]
   [
b]<param [i]name=[/i][s]"movie"[/s] [i]value=[/i][s]"http://www.phaeacia.ir/player/PnuForumsPlayer.swf"[/s]>[/b]
   [
b]<param [i]name=[/i][s]"wmode"[/s] [i]value=[/i][s]"transparent"[/s]>[/b]
   [
b]<param [i]name=[/i][s]"FlashVars"[/s] [i]value=[/i][s]"src={$userfields['fid13']}&amp;autoload=yes&amp;autostart=no&amp;repeat=yes"[/s]>[/b]
[
b]</object>[/b][b]</center>[/b][b]<br>[/b]
[
b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]</table>[/b
{
$signature}

{
$comments_index}

{
$adminoptions}
[
b]<br />[/b]
[
b]</td>[/b]
[
b]</tr>[/b]
[
b]</table>[/b]

[
b]</div>[/b]
{
$footer}
[
b]</body>[/b]
[
b]</html>[/b
کد پی‌اچ‌پی:
  


چجوری شکلک ها رو به این پلاگین اضافعه کنیم ؟


[عکس: Forum%20Ad%20Baner.gif]
پنل مدیریت ... قالب ها و پوسته ها ... قالب های سراسری ... profile_comments_form
کد زیر رو پیدا کنید :
کد:
                <input type="submit" id="sendcomment" value="{$lang->profile_comments_add_button}" tabindex="6" />
زیرش اضافه کنید :
کد:
<input type="button" class="button" value=" افزودن شکلک"  onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=smilies&popup=true&editor=clickableEditor', 'clickableEditor', 350, 350);" />


خوشحالم به خاطر این همه پیشرفت
I'm happy to progress
سلام دوستان

من وقتی این پلاگین رو نصب میکنم انجمن دچار مشکل میشه و هنگام خروج و  ورود کاربر به انجمن این خطا پیش میاد و اگه پلاگین یادداشت رو غیر فعال کنم درست میشه

اگه امکانش هست کمکم کنید تشکر

[عکس: frqusqhg7kxvujnnic.gif]


سلام ادیتورش خوب بود نمیدونم چیکار کردم که ادیورش رفت
تو تنظیمات هم ادیتورش فعاله
ولی ادیتور نداره
باید چیکار کنم؟


کنترل پنل مدیر کل / پیکر بندی / Profile Comments  یا یادداشت پروفایل / Allow BBCode in comments?


رو روی بله بذارین تا ادیتور بیاد .

موفق باشید


Designs : Mellat Graph - Mellat Modern - Mellat Pro - Mellat Metro - Mybbiran - Assasins - Mellat Special- Mellat 3d - Mellat Ziba - Shahrsaz -Mellat awesome - Mellat Civil - Mellat Slim - Mellat 2014 - Mellat Fun - Mellat Tech - Mellat World - Mellat Electric - کره تی وی - ایران لیگ - تهران پاتوق -
Translations : Glowing-Drakice-Techorina-Blueshire
---------

http://citygram.ir
See All At : Mellat-design.irسلام ادیتورش خوب بود نمیدونم چیکار کردم که ادیورش رفت
تو تنظیمات هم ادیتورش فعاله
ولی ادیتور نداره
باید چیکار کنم؟
=====================================
ببخشید فکر کنم متوجه حرف من نبودین!
اشکال از یه کد بود(
گوگل پلاس)


پس کد گوگل پلاس رو وردارین تصویر: images/smilies/smile.gif


Designs : Mellat Graph - Mellat Modern - Mellat Pro - Mellat Metro - Mybbiran - Assasins - Mellat Special- Mellat 3d - Mellat Ziba - Shahrsaz -Mellat awesome - Mellat Civil - Mellat Slim - Mellat 2014 - Mellat Fun - Mellat Tech - Mellat World - Mellat Electric - کره تی وی - ایران لیگ - تهران پاتوق -
Translations : Glowing-Drakice-Techorina-Blueshire
---------

http://citygram.ir
See All At : Mellat-design.irوقتی پلاگین فعال میشه هیچ کدوم از تایپیک ها باز نمیشه
و در خروج از انجمن هم مشکل پیش میاد
   


[عکس: banner.gif]
صفحه‌ها (10):
 • « قبلی
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 •   
 • بعدی »


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Thumbs Up پلاگین تغییر موقعیت مدیریت Tofighi 22 7,289 ۰۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پلاگین پیام خوش‌آمد گویی Tofighi 16 8,024 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی reza 129 45,307 ۰۱ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۰۱ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  پلاگین نمایش گراآواتار کاربر در انجمن KoG 4 2,597 ۰۳ بهمن ۱۳۹۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  پلاگین مدال دهی پیشرفته My Awards آخرین نسخه Tofighi 24 8,386 ۰۳ دى ۱۳۹۳، ۰۸:۱۵ ب.ظ
آخرین ارسال: jet star
  پلاگین جهت اطلاع شما mellat 53 11,298 ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶ ب.ظ
آخرین ارسال: navidahanj
  پلاگین اجباری کردن تکمیل پروفایل wildbuzz 8 3,586 ۳۰ مهر ۱۳۹۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ
آخرین ارسال: iranshahrsaz
  پلاگین کاور پروفایل mellat 15 4,639 ۰۸ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: ☂ ALI ☂
  پلاگین طراحی پروفایل vahid 47 10,539 ۲۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۴۴ ق.ظ
آخرین ارسال: abbas.h
  پلاگین: مکالمه پیام خصوصی behnam 21 5,513 ۰۵ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹ ق.ظ
آخرین ارسال: 1takboy

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir