مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (13):
 • « قبلی
 • 1
 • ...
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • ...
 • 13
 •   
 • بعدی »
امتیاز موضوع:
 • 3 رای - 4.33 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

[-]
کلمات کلیدی
پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای مای بی

پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی
آقا منم همین مشکلو دارم
چه کار باید بکنیم؟


نقل قول:منم این خطا رو دارم و این راهکارهایی که گفتین انجام دادم و درست نشد
چرا؟
دوستانی که این مشکل رو دارن بایستی یک پوشه در روت اصلی هاست به نام awards بسازید سپس دسترسی اون رو به 777 تغییر بدید این مشکل آپلود مدال رفع خواهد شد .


در باب مشکل دوستمون  sir_rahim شما در هاست مسیر زیر رو طی کنید

هاست ...admin ... modules ... user  سپس فایل myawards.php رو پیدا کنید و ویرایش بزنید و کد زیر رو با کدهای داخل فایل عوض کنید و سپس ذخیره کنید
کد:
<?php

/*
*
* My Awards Plugin v1.1
* Copyright 2008_ 1391 Jesse Labrocca / reza vatanpour
* http://persian-talk.ir/index.php
* No one is authorized to redistribute or remove copyright without my expressed permission.
*
*/

if(!defined("IN_MYBB"))
{
    die("Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br />Please make sure IN_MYBB is defined.");
}

// Load language packs for this section
$lang->load("user_myawards");

$page->add_breadcrumb_item("My Awards", "index.php?module=user/awards");

    switch ($mybb->input['action'])
    {

    case "awards_edit":
    $nav = "myawards_edit";
    break;
    case "awards_add":
    $nav = "myawards_add";
    break;
    case "awards_grant":
    $nav = "myawards_grant";
    break;
    default:
    $nav = "myawards_home";

    }

log_admin_action();

    $page->output_header($lang->myawards_admin_index);

    $sub_tabs['myawards_home'] = array(
        'title' => $lang->myawards_admin_sub_home,
        'link' => "index.php?module=user/awards",
        'description' => $lang->myawards_admin_sub_home_desc
    );

    $sub_tabs['myawards_add'] = array(
        'title' => $lang->myawards_admin_sub_add,
        'link' => "index.php?module=user/awards&amp;action=awards_add",
        'description' => $lang->myawards_admin_sub_add_desc
    );

    $sub_tabs['myawards_grant'] = array(
        'title' => $lang->myawards_admin_sub_grant,
        'link' => "index.php?module=user/awards&amp;action=awards_grant",
        'description' => $lang->myawards_admin_sub_grant_desc
    );


    $page->output_nav_tabs($sub_tabs, $nav);


if($page->active_action != "awards")
    {
        return;
    }if($mybb->input['action'] == "awards_add")
{

        $form = new Form("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_save", "post", "awards_save",1);

        $form_container = new FormContainer($lang->management);

    $form_container->output_row($lang->name." <em>*</em>", "", $form->generate_text_box('awname', $mybb->input['awname'], array('id' => 'awname')), 'awname');

    $form_container->output_row($lang->desc." <em>*</em>", "", $form->generate_text_box('awdescr', $mybb->input['awdescr'], array('id' => 'description')), 'awdescr');

//    $form_container->output_row($lang->pollid, "", $form->generate_text_box('awpollid', $mybb->input['awpollid'], array('id' => 'awpollid')), 'awpollid');
//        $awtypes = array("1" => "normal","2" => "timed","3" => "polled");
//        $form_container->output_row("tyeper", "Type", $form->generate_select_box('awtype', $awtypes, $mybb->input['awtype'], array('id' => 'awtype')), 'awtype');


        $form_container->output_row($lang->upload, $lang->upload_desc, $form->generate_file_upload_box("awardsupload", array('style' => 'width: 230px;')), 'file');        $form_container->end();
        $form_container->construct_row();
    
        $buttons[] = $form->generate_submit_button($lang->submit);
        $form->output_submit_wrapper($buttons);
        $form->end();
    

}


if($mybb->input['action'] == "awards_edit")
{

$query = $db->simple_select("myawards", "*", "awid='".intval($mybb->input['awid'])."'");
$award = $db->fetch_array($query);


        $form = new Form("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit_save", "post", "awards_edit_save",1);

        $form_container = new FormContainer($lang->management);

    $query = $db->simple_select("myawards","*","awid='".$db->escape_string($mybb->input['awid'])."'");
    $awards = $db->fetch_array($query);

            $form_container->output_row("{$awards['awname']}","<img src=\"{$mybb->settings['bburl']}/uploads/awards/{$awards['awimg']}\" alt=\"\" /><br />{$awards['awdescr']}");

    $form_container->output_row($lang->name." <em>*</em>", "", $form->generate_text_box('awname', $award['awname'], array('id' => 'awname')), 'awname');

    $form_container->output_row($lang->desc." <em>*</em>", "", $form->generate_text_box('awdescr', $award['awdescr'], array('id' => 'description')), 'awdescr');

//    $form_container->output_row($lang->pollid, "", $form->generate_text_box('awpollid', $award['awpollid'], array('id' => 'awpollid')), 'awpollid');
//        $awtypes = array("1" => "normal","2" => "timed","3" => "polled");
//        $form_container->output_row("tyeper", "Type", $form->generate_select_box('awtype', $awtypes, $mybb->input['awtype'], array('id' => 'awtype')), 'awtype');


        $form_container->output_row($lang->upload, $lang->upload_desc, $form->generate_file_upload_box("awardsupload", array('style' => 'width: 230px;')), 'file');

        echo $form->generate_hidden_field("awid", $award['awid'])."\n";

        $form_container->construct_row();
        $form_container->end();
    
        $buttons[] = $form->generate_submit_button($lang->submit);
        $form->output_submit_wrapper($buttons);
        $form->end();
    

}if($mybb->input['action'] == "awards_search")
{

    $query = $db->simple_select("myawards","*","awid='".$db->escape_string($mybb->input['awid'])."'");
    $awards = $db->fetch_array($query);

    $table = new Table;
    $table->construct_header("{$awards['awdescr']}", array('colspan' => '2', 'class' => 'align_center'));
    $table->construct_cell("<img src=\"{$mybb->settings['bburl']}/uploads/awards/{$awards['awimg']}\" alt=\"\" />", array('class' => 'align_center'));
    $table->construct_row();
    $table->output("{$awards['awname']}");


        $form_container = new FormContainer($lang->management);

        $form_container->output_row_header($lang->username, array('class' => 'align_left', width => '18%'));
        $form_container->output_row_header($lang->reason, array('class' => 'align_left', width => '60%'));
        $form_container->output_row_header($lang->date, array('class' => 'align_center'));
        $form_container->output_row_header($lang->options, array('class' => 'align_center'));

    $query = $db->simple_select("myawards_users", "*", "awid='".intval($mybb->input['awid'])."'");
    while($awards = $db->fetch_array($query))
    {

        $user = get_user($awards['awuid']);
    $date = my_date($mybb->settings['dateformat'], $awards['awutime']).", ".my_date($mybb->settings['timeformat'], $awards['awutime']);

            $form_container->output_cell("{$user['username']}");
            $form_container->output_cell("{$awards['awreason']}");
            $form_container->output_cell("{$date}");
            $form_container->output_cell("<div style=\"text-align:center\"><a href=\"index.php?module=user/awards&amp;action=awards_delete_user&amp;id={$awards['id']}&amp;awid={$awards['awid']}&amp;awuid={$awards['awuid']}\">Delete</a></div>");        $form_container->construct_row();

    }

        $form_container->end();

}

if($mybb->input['action'] == "awards_delete_user")
{

    $db->query("UPDATE ".TABLE_PREFIX."users SET awards=awards-1 WHERE uid='".intval($mybb->input['awuid'])."'");
    $db->delete_query("myawards_users","id='".intval($mybb->input['id'])."'");


        flash_message($lang->delete_mem_award, 'success');
        admin_redirect("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_search&amp;awid=". intval($mybb->input['awid']));
}

if($mybb->input['action'] == "awards_delete")
{


    $query = $db->simple_select("myawards_users", "awuid,id", "awid='".intval($mybb->input['awid'])."'");

    while($awards = $db->fetch_array($query))
    {

    $db->delete_query("myawards_users","id='".intval($awards['id'])."'");
    $db->query("UPDATE ".TABLE_PREFIX."users SET awards=awards-1 WHERE uid='".intval($awards['awuid'])."'");
    }

    $db->delete_query("myawards","awid='".intval($mybb->input['awid'])."'");

        flash_message($lang->delete_mem_award, 'success');
        admin_redirect("index.php?module=user/awards");
}


if($mybb->input['action'] == "awards_grant")
{


    if (!$mybb->input['awid']){

        flash_message($lang->error_award, 'error');
        admin_redirect("index.php?module=user/awards");
    }

        $form = new Form("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_do_grant", "post", "awards_grant",1);

        $form_container = new FormContainer($lang->awgive_header);

    $query = $db->simple_select("myawards","*","awid='".$db->escape_string($mybb->input['awid'])."'");
    $awards = $db->fetch_array($query);

            $form_container->output_row("{$awards['awname']}","<img src=\"{$mybb->settings['bburl']}/uploads/awards/{$awards['awimg']}\" alt=\"\" /><br />{$awards['awdescr']}");

    $form_container->output_row($lang->username." <em>*</em>",$lang->user_w, $form->generate_text_box('username', $mybb->input['username'], array('id' => 'username')), 'username');

    $form_container->output_row($lang->reason, $lang->reason_w, $form->generate_text_box('awreason', $mybb->input['awreason'], array('id' => 'awreason')), 'awreason');

        echo $form->generate_hidden_field("awid", $mybb->input['awid'])."\n";

        $form_container->end();
        $form_container->construct_row();

    
        $buttons[] = $form->generate_submit_button($lang->submit);
        $form->output_submit_wrapper($buttons);
        $form->end();
    

}


if($mybb->input['action'] == "awards_do_grant")
{

    $query = $db->simple_select("users", "uid", "username='".$db->escape_string($mybb->input['username'])."'");
    $user = $db->fetch_field($query, "uid");

        if(!$user)
        {
                    flash_message($lang->granted_failure, 'error');
                    admin_redirect("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_grant");
        }

                    $insert = array(
                        "awid" => intval($mybb->input['awid']),
                        "awuid" => $user,
                        "awreason" => $db->escape_string($mybb->input['awreason']),
                        "awutime" => time(),
                    );

                    $db->insert_query("myawards_users",$insert);

                    $db->query("UPDATE ".TABLE_PREFIX."users SET awards=awards+1 WHERE uid='".$user."'");

                    flash_message($lang->granted_success, 'success');
                    admin_redirect("index.php?module=user/awards");

}

if($mybb->input['action'] == "awards_edit_save")
{

                    $update = array(
                        "awname" => $db->escape_string($mybb->input['awname']),
                        "awdescr" => $db->escape_string($mybb->input['awdescr']),
                        "awpollid" => intval($mybb->input['awpollid']),
                        "awtype" => intval($mybb->input['awtype']),
                        "awexptime" => time()
                    ); if($_FILES['awardsupload']['type'])
 {

    $dirpath = MYBB_ROOT.$mybb->settings['uploadspath'].'/awards';

    $file_type = $_FILES['awardsupload']['type'];

    switch(strtolower($file_type))
    {
        case "image/gif":
        case "image/jpeg":
        case "image/x-jpg":
        case "image/x-jpeg":
        case "image/pjpeg":
        case "image/jpg":
        case "image/png":
        case "image/x-png":
            $img_type =  1;
            break;
        default:
            $img_type = 0;
    }

    if($img_type == 0)
    {

        flash_message($lang->error_file_type, 'error');
        admin_redirect("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit&amp;awid=".intval($mybb->input['awid']));

    }

        if ($_FILES['awardsupload']['error'] == '0')
        {
                $imgfile = $_FILES['awardsupload']['tmp_name'];
                $newfile = $dirpath . "/" . $_FILES['awardsupload']['name'];
                if (!copy($imgfile, $newfile) && !$mybb->input['edit'])
                {

                flash_message($lang->image_error, 'error');
                admin_redirect("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit&amp;awid=".intval($mybb->input['awid']));
                }

        $update[awimg] = $_FILES['awardsupload']['name'];
 
        }                
 }

                    $db->update_query("myawards", $update, "awid='". intval($mybb->input['awid']) ."'");

                    flash_message($lang->image_success, 'success');
                    admin_redirect("index.php?module=user/awards");


}


if($mybb->input['action'] == "awards_save")
{

    $dirpath = MYBB_ROOT.$mybb->settings['uploadspath'].'/awards';

    $file_type = $_FILES['awardsupload']['type'];

    switch(strtolower($file_type))
    {
        case "image/gif":
        case "image/jpeg":
        case "image/x-jpg":
        case "image/x-jpeg":
        case "image/pjpeg":
        case "image/jpg":
        case "image/png":
        case "image/x-png":
            $img_type =  1;
            break;
        default:
            $img_type = 0;
    }

    if($img_type == 0)
    {

        flash_message($lang->error_file_type, 'error');
        admin_redirect("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit&amp;awid=".intval($mybb->input['awid']));

    }

        if ($_FILES['awardsupload']['error'] == '0')
        {
                $imgfile = $_FILES['awardsupload']['tmp_name'];
                $newfile = $dirpath . "/" . $_FILES['awardsupload']['name'];
                if (!copy($imgfile, $newfile) && !$mybb->input['edit'])
                {

                flash_message($lang->image_error, 'error');
                admin_redirect("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit&amp;awid=".intval($mybb->input['awid']));
                }                    $update = array(
                        "awname" => $db->escape_string($mybb->input['awname']),
                        "awimg" => $_FILES['awardsupload']['name'],
                        "awdescr" => $db->escape_string($mybb->input['awdescr']),
                        "awpollid" => intval($mybb->input['awpollid']),
                        "awtype" => intval($mybb->input['awtype']),
                        "awexptime" => time()
                    );


                    $db->insert_query("myawards", $update);

                    flash_message($lang->image_success, 'success');
                    admin_redirect("index.php?module=user/awards");

        }else{

        flash_message($lang->image_error, 'error');
        admin_redirect("index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit&amp;awid=".intval($mybb->input['awid']));


    }


}

if(!$mybb->input['action'])
{


        $form = new Form("index.php?module=user/awards", "post");

        $form_container = new FormContainer($lang->management);
        $form_container->output_row_header($lang->award_name, array('class' => 'align_left', width => '75%'));
        $form_container->output_row_header($lang->icon, array('class' => 'align_center'));
        $form_container->output_row_header($lang->options, array('class' => 'align_center'));

        $query = $db->simple_select("myawards", "*", "1=1");

        while($awards = $db->fetch_array($query))
        {

            $form_container->output_cell("<div style=\"padding-left: ".(40*($depth-1))."px;\"><a href=\"index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit&amp;awid={$awards['awid']}\"><strong>{$awards['awname']}</strong></a><br /><small>{$awards['awdescr']}</small></div>");
            $form_container->output_cell("<div style=\"text-align:center;\" ><img src=\"{$mybb->settings['bburl']}/uploads/awards/{$awards['awimg']}\" alt=\"\" /></div>");

        $popup = new PopupMenu("award_{$awards['awid']}", $lang->options);

        $popup->add_item($lang->edit, "index.php?module=user/awards&amp;action=awards_edit&amp;awid={$awards['awid']}");
        $popup->add_item($lang->grant, "index.php?module=user/awards&amp;action=awards_grant&amp;awid={$awards['awid']}");
        $popup->add_item($lang->recipients, "index.php?module=user/awards&amp;action=awards_search&amp;awid={$awards['awid']}");
        $popup->add_item($lang->delete, "index.php?module=user/awards&amp;action=awards_delete&amp;awid={$awards['awid']}");

        $form_container->output_cell($popup->fetch(), array("class" => "align_center"));

        $form_container->construct_row();

        }

        $form_container->end();
        $form->end();

}
   $page->output_footer();

?>


خوشحالم به خاطر این همه پیشرفت
I'm happy to progress
انجام دادم ولی دوباره همون ارور رو میده


اگر همان اررو براتون جا مونده روت اصلی هاست پوشه آپلود رو باز کنید و د داخل اون پوشه پوشه awards رو بسازید . 100% دسترسی فایل رو روی 777 بزارید نزارید کار نمیکنه


خوشحالم به خاطر این همه پیشرفت
I'm happy to progress
درست شد
فقط حروف به صورت علامت سوال میمومد که یو تی اف در ابزار نگهداری کردم ولی درست نشد
مشکل چیه؟


باید پلاگین به UTF-8 تبدیل کنی
هاست  --  قسمت php My admin  --دیتابیس مورد نظر را روی utf8 قرار بدید
در دایرکت ادمین گزینه ها میاد
مدال دهی هم یو تی اف شده ولی باز هم علامت سواله


پلاگین رو غیر فعال و فعال کنید و مدال‌هارو دوباره بسازید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید![عکس: lightbulb.gif]

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
سلام
زمانی که فایل رو اپ میکنم رو هاست و میرم تو پنل برای فعال سازی یا این پیغام روبه رو میشم !‌

این بخش به شما اجازه فعال کردن، غیر فعال کردن، و مدیریت پلاگین که را که در انجمن خود در مسیر inc/plugins آپلود کرده‌اید را می‌دهد. برای ازبین بردن خواص یک پلاگین در انجمن، بدون از دست دادن اطلاعات آن، روی لینک غیر فعال کردن کلیک کنید.

هیچ پلاگینی رو نمایش نمیده تا بر نگردم حذفش نکنم هم درست نمیشه !!!

چکار باید کرد ؟تصویر: images/smilies/dodgy.gif


[عکس: do.php?img=623]
فایل های پلاگین رو در جای خودش آپلود کردید ؟


[عکس: banner2.gif]
 
صفحه‌ها (13):
 • « قبلی
 • 1
 • ...
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • ...
 • 13
 •   
 • بعدی »


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Thumbs Up پلاگین تغییر موقعیت مدیریت Tofighi 22 7,852 ۰۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پلاگین پیام خوش‌آمد گویی Tofighi 16 8,731 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  پلاگین نمایش گراآواتار کاربر در انجمن KoG 4 3,277 ۰۳ بهمن ۱۳۹۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  پلاگین مدال دهی پیشرفته My Awards آخرین نسخه Tofighi 24 9,123 ۰۳ دى ۱۳۹۳، ۰۸:۱۵ ب.ظ
آخرین ارسال: jet star
  پلاگین جهت اطلاع شما mellat 53 12,627 ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶ ب.ظ
آخرین ارسال: navidahanj
  پلاگین اجباری کردن تکمیل پروفایل wildbuzz 8 3,914 ۳۰ مهر ۱۳۹۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ
آخرین ارسال: iranshahrsaz
  پلاگین کاور پروفایل mellat 15 5,143 ۰۸ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: ☂ ALI ☂
  پلاگین یادداشت پروفایل نسخه 0.9.2 ALI 95 22,036 ۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۴:۵۹ ق.ظ
آخرین ارسال: mersadnouri
  سیستم پیشرفته امتیازات Tofighi 12 7,218 ۲۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۲۷ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پلاگین طراحی پروفایل vahid 47 11,568 ۲۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۴۴ ق.ظ
آخرین ارسال: abbas.h

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir