مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (5):
امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
روش تبدیل پست بیت به عمودی

روش تبدیل پست بیت به عمودی
خدمت شما داداشم

http://www.topjoomina.ir/download.php?fi...078741.zip
(۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۰۷:۲۴ ب.ظ)رضا نظری نوشته:  خدمت شما داداشم

http://www.topjoomina.ir/download.php?fi...078741.zip


بفرما:
کد:
<?php
/**
* MyBB 1.6
* Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
*
* Website: http://mybb.com
* License: http://mybb.com/about/license
*
* $Id$
*/

/**
* Build a post bit
*
* @param array The post data
* @param int The type of post bit we're building (1 = preview, 2 = pm, 3 = announcement, else = post)
* @return string The built post bit
*/
function build_postbit($post, $post_type=0)
{
global $db, $altbg, $theme, $mybb, $postcounter;
global $titlescache, $page, $templates, $forumpermissions, $attachcache;
global $lang, $ismod, $inlinecookie, $inlinecount, $groupscache, $fid;
global $plugins, $parser, $cache, $ignored_users, $hascustomtitle;

$hascustomtitle = 0;

// Set default values for any fields not provided here
foreach(array('subject_extra', 'attachments', 'button_rep', 'button_warn', 'button_reply_pm', 'button_replyall_pm', 'button_forward_pm', 'button_delete_pm') as $post_field)
{
if(empty($post[$post_field]))
{
$post[$post_field] = '';
}
}

// Set up the message parser if it doesn't already exist.
if(!$parser)
{
require_once MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
$parser = new postParser;
}

$unapproved_shade = '';
if($post['visible'] == 0 && $post_type == 0)
{
$altbg = $unapproved_shade = 'trow_shaded';
}
elseif($altbg == 'trow1')
{
$altbg = 'trow2';
}
else
{
$altbg = 'trow1';
}
$post['fid'] = $fid;
switch($post_type)
{
case 1: // Message preview
global $forum;
$parser_options['allow_html'] = $forum['allowhtml'];
$parser_options['allow_mycode'] = $forum['allowmycode'];
$parser_options['allow_smilies'] = $forum['allowsmilies'];
$parser_options['allow_imgcode'] = $forum['allowimgcode'];
$parser_options['allow_videocode'] = $forum['allowvideocode'];
$parser_options['me_username'] = $post['username'];
$parser_options['filter_badwords'] = 1;
$id = 0;
break;
case 2: // Private message
global $message, $pmid;
$parser_options['allow_html'] = $mybb->settings['pmsallowhtml'];
$parser_options['allow_mycode'] = $mybb->settings['pmsallowmycode'];
$parser_options['allow_smilies'] = $mybb->settings['pmsallowsmilies'];
$parser_options['allow_imgcode'] = $mybb->settings['pmsallowimgcode'];
$parser_options['allow_videocode'] = $mybb->settings['pmsallowvideocode'];
$parser_options['me_username'] = $post['username'];
$parser_options['filter_badwords'] = 1;
$id = $pmid;
break;
case 3: // Announcement
global $announcementarray, $message;
$parser_options['allow_html'] = $announcementarray['allowhtml'];
$parser_options['allow_mycode'] = $announcementarray['allowmycode'];
$parser_options['allow_smilies'] = $announcementarray['allowsmilies'];
$parser_options['allow_imgcode'] = 1;
$parser_options['allow_videocode'] = 1;
$parser_options['me_username'] = $post['username'];
$parser_options['filter_badwords'] = 1;
break;
default: // Regular post
global $forum, $thread, $tid;
$oldforum = $forum;
$id = intval($post['pid']);
$parser_options['allow_html'] = $forum['allowhtml'];
$parser_options['allow_mycode'] = $forum['allowmycode'];
$parser_options['allow_smilies'] = $forum['allowsmilies'];
$parser_options['allow_imgcode'] = $forum['allowimgcode'];
$parser_options['allow_videocode'] = $forum['allowvideocode'];
$parser_options['filter_badwords'] = 1;

if(!$post['username'])
{
$post['username'] = $lang->guest;
}

if($post['userusername'])
{
$parser_options['me_username'] = $post['userusername'];
}
else
{
$parser_options['me_username'] = $post['username'];
}
break;
}

// Sanatize our custom profile fields for use in templates, if people choose to use them
foreach($post as $post_field => $field_value)
{
if(substr($post_field, 0, 3) != 'fid')
{
continue;
}
$post[$post_field] = htmlspecialchars_uni($field_value);
}

if(!$postcounter)
{ // Used to show the # of the post
if($page > 1)
{
if(!$mybb->settings['postsperpage'])
{
$mybb->settings['postperpage'] = 20;
}

$postcounter = $mybb->settings['postsperpage']*($page-1);
}
else
{
$postcounter = 0;
}
$post_extra_style = "border-top-width: 0;";
}
elseif($mybb->input['mode'] == "threaded")
{
$post_extra_style = "border-top-width: 0;";
}
else
{
$post_extra_style = "margin-top: 5px;";
}

if(!$altbg)
{ // Define the alternate background colour if this is the first post
$altbg = "trow1";
}
$postcounter++;

// Format the post date and time using my_date
$post['postdate'] = my_date($mybb->settings['dateformat'], $post['dateline']);
$post['posttime'] = my_date($mybb->settings['timeformat'], $post['dateline']);

// Dont want any little 'nasties' in the subject
$post['subject'] = $parser->parse_badwords($post['subject']);

// Pm's have been htmlspecialchars_uni()'ed already.
if($post_type != 2)
{
$post['subject'] = htmlspecialchars_uni($post['subject']);
}

if(empty($post['subject']))
{
$post['subject'] = ' ';
}

$post['author'] = $post['uid'];

// Get the usergroup
if($post['userusername'])
{
if(!$post['displaygroup'])
{
$post['displaygroup'] = $post['usergroup'];
}
$usergroup = $groupscache[$post['displaygroup']];
}
else
{
$usergroup = $groupscache[1];
}

if(!is_array($titlescache))
{
$cached_titles = $cache->read("usertitles");
if(!empty($cached_titles))
{
foreach($cached_titles as $usertitle)
{
$titlescache[$usertitle['posts']] = $usertitle;
}
}

if(is_array($titlescache))
{
krsort($titlescache);
}
unset($usertitle, $cached_titles);
}

// Work out the usergroup/title stuff
$post['groupimage'] = '';
if(!empty($usergroup['image']))
{
$language = $mybb->settings['bblanguage'];
if(!empty($mybb->user['language']))
{
$language = $mybb->user['language'];
}

$usergroup['image'] = str_replace("{lang}", $language, $usergroup['image']);
$usergroup['image'] = str_replace("{theme}", $theme['imgdir'], $usergroup['image']);
eval("\$post['groupimage'] = \"".$templates->get("postbit_groupimage")."\";");

if($mybb->settings['postlayout'] == "classic")
{
$post['groupimage'] .= "<br />";
}
}

if($post['userusername'])
{
// This post was made by a registered user
$post['username'] = $post['userusername'];
$post['profilelink_plain'] = get_profile_link($post['uid']);
$post['username_formatted'] = format_name($post['username'], $post['usergroup'], $post['displaygroup']);
$post['profilelink'] = build_profile_link($post['username_formatted'], $post['uid']);

if(trim($post['usertitle']) != "")
{
$hascustomtitle = 1;
}

if($usergroup['usertitle'] != "" && !$hascustomtitle)
{
$post['usertitle'] = $usergroup['usertitle'];
}
elseif(is_array($titlescache) && !$usergroup['usertitle'])
{
reset($titlescache);
foreach($titlescache as $key => $titleinfo)
{
if($post['postnum'] >= $key)
{
if(!$hascustomtitle)
{
$post['usertitle'] = $titleinfo['title'];
}
$post['stars'] = $titleinfo['stars'];
$post['starimage'] = $titleinfo['starimage'];
break;
}
}
}

if($usergroup['stars'])
{
$post['stars'] = $usergroup['stars'];
}

if(empty($post['starimage']))
{
$post['starimage'] = $usergroup['starimage'];
}

if($post['starimage'] && $post['stars'])
{
// Only display stars if we have an image to use...
$post['starimage'] = str_replace("{theme}", $theme['imgdir'], $post['starimage']);

$post['userstars'] = '';
for($i = 0; $i < $post['stars']; ++$i)
{
$post['userstars'] .= "<img src=\"".$post['starimage']."\" border=\"0\" alt=\"*\" />";
}

$post['userstars'] .= "<br />";
}

$postnum = $post['postnum'];
$post['postnum'] = my_number_format($post['postnum']);

// Determine the status to show for the user (Online/Offline/Away)
$timecut = TIME_NOW - $mybb->settings['wolcutoff'];
if($post['lastactive'] > $timecut && ($post['invisible'] != 1 || $mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1) && $post['lastvisit'] != $post['lastactive'])
{
eval("\$post['onlinestatus'] = \"".$templates->get("postbit_online")."\";");
}
else
{
if($post['away'] == 1 && $mybb->settings['allowaway'] != 0)
{
eval("\$post['onlinestatus'] = \"".$templates->get("postbit_away")."\";");
}
else
{
eval("\$post['onlinestatus'] = \"".$templates->get("postbit_offline")."\";");
}
}

if($post['avatar'] != "" && ($mybb->user['showavatars'] != 0 || !$mybb->user['uid']))
{
$post['avatar'] = htmlspecialchars_uni($post['avatar']);
$avatar_dimensions = explode("|", $post['avatardimensions']);

if($avatar_dimensions[0] && $avatar_dimensions[1])
{
list($max_width, $max_height) = explode("x", my_strtolower($mybb->settings['postmaxavatarsize']));
if($avatar_dimensions[0] > $max_width || $avatar_dimensions[1] > $max_height)
{
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_image.php";
$scaled_dimensions = scale_image($avatar_dimensions[0], $avatar_dimensions[1], $max_width, $max_height);
$avatar_width_height = "width=\"{$scaled_dimensions['width']}\" height=\"{$scaled_dimensions['height']}\"";
}
else
{
$avatar_width_height = "width=\"{$avatar_dimensions[0]}\" height=\"{$avatar_dimensions[1]}\"";
}
}

eval("\$post['useravatar'] = \"".$templates->get("postbit_avatar")."\";");
$post['avatar_padding'] = "padding-right: 10px;";
}
else
{
$post['useravatar'] = '';
$post['avatar_padding'] = '';
}

eval("\$post['button_find'] = \"".$templates->get("postbit_find")."\";");

if($mybb->settings['enablepms'] == 1 && $post['receivepms'] != 0 && $mybb->usergroup['cansendpms'] == 1 && my_strpos(",".$post['ignorelist'].",", ",".$mybb->user['uid'].",") === false)
{
eval("\$post['button_pm'] = \"".$templates->get("postbit_pm")."\";");
}

if($mybb->settings['enablereputation'] == 1 && $mybb->settings['postrep'] == 1 && $mybb->usergroup['cangivereputations'] == 1 && $usergroup['usereputationsystem'] == 1 && ($mybb->settings['posrep'] || $mybb->settings['neurep'] || $mybb->settings['negrep']) && $post['uid'] != $mybb->user['uid'])
{
if(!$post['pid'])
{
$post['pid'] = 0;
}

eval("\$post['button_rep'] = \"".$templates->get("postbit_rep_button")."\";");
}

if($post['website'] != "")
{
$post['website'] = htmlspecialchars_uni($post['website']);
eval("\$post['button_www'] = \"".$templates->get("postbit_www")."\";");
}
else
{
$post['button_www'] = "";
}

if($post['hideemail'] != 1 && $mybb->usergroup['cansendemail'] == 1)
{
eval("\$post['button_email'] = \"".$templates->get("postbit_email")."\";");
}
else
{
$post['button_email'] = "";
}

$post['userregdate'] = my_date($mybb->settings['regdateformat'], $post['regdate']);

// Work out the reputation this user has (only show if not announcement)
if($post_type != 3 && $usergroup['usereputationsystem'] != 0 && $mybb->settings['enablereputation'] == 1 && ($mybb->settings['posrep'] || $mybb->settings['neurep'] || $mybb->settings['negrep']))
{
$post['userreputation'] = get_reputation($post['reputation'], $post['uid']);
eval("\$post['replink'] = \"".$templates->get("postbit_reputation")."\";");
}

// Showing the warning level? (only show if not announcement)
if($post_type != 3 && $mybb->settings['enablewarningsystem'] != 0 && $usergroup['canreceivewarnings'] != 0 && ($mybb->usergroup['canwarnusers'] != 0 || ($mybb->user['uid'] == $post['uid'] && $mybb->settings['canviewownwarning'] != 0)))
{
$warning_level = round($post['warningpoints']/$mybb->settings['maxwarningpoints']*100);
if($warning_level > 100)
{
$warning_level = 100;
}
$warning_level = get_colored_warning_level($warning_level);

// If we can warn them, it's not the same person, and we're in a PM or a post.
if($mybb->usergroup['canwarnusers'] != 0 && $post['uid'] != $mybb->user['uid'] && ($post_type == 0 || $post_type == 2))
{
eval("\$post['button_warn'] = \"".$templates->get("postbit_warn")."\";");
$warning_link = "warnings.php?uid={$post['uid']}";
}
else
{
$warning_link = "usercp.php";
}
eval("\$post['warninglevel'] = \"".$templates->get("postbit_warninglevel")."\";");
}

eval("\$post['user_details'] = \"".$templates->get("postbit_author_user")."\";");
}
else
{ // Message was posted by a guest or an unknown user
$post['username'] = $post['username'];
$post['profilelink'] = format_name($post['username'], 1);

if($usergroup['usertitle'])
{
$post['usertitle'] = $usergroup['usertitle'];
}
else
{
$post['usertitle'] = $lang->guest;
}

$usergroup['title'] = $lang->na;

$post['userregdate'] = $lang->na;
$post['postnum'] = $lang->na;
$post['button_profile'] = '';
$post['button_email'] = '';
$post['button_www'] = '';
$post['signature'] = '';
$post['button_pm'] = '';
$post['button_find'] = '';
$post['onlinestatus'] = '';
$post['replink'] = '';
eval("\$post['user_details'] = \"".$templates->get("postbit_author_guest")."\";");
}

$post['button_edit'] = '';
$post['button_quickdelete'] = '';
$post['button_quote'] = '';
$post['button_quickquote'] = '';
$post['button_report'] = '';

// For private messages, fetch the reply/forward/delete icons
if($post_type == 2 && $post['pmid'])
{
global $replyall;

eval("\$post['button_reply_pm'] = \"".$templates->get("postbit_reply_pm")."\";");
eval("\$post['button_forward_pm'] = \"".$templates->get("postbit_forward_pm")."\";");
eval("\$post['button_delete_pm'] = \"".$templates->get("postbit_delete_pm")."\";");

if($replyall == true)
{
eval("\$post['button_replyall_pm'] = \"".$templates->get("postbit_replyall_pm")."\";");
}
}

if(!$post_type)
{
// Figure out if we need to show an "edited by" message
$post['editedmsg'] = '';
if($post['edituid'] != 0 && $post['edittime'] != 0 && $post['editusername'] != "" && ($mybb->settings['showeditedby'] != 0 && $usergroup['cancp'] == 0 || $mybb->settings['showeditedbyadmin'] != 0 && $usergroup['cancp'] == 1))
{
$post['editdate'] = my_date($mybb->settings['dateformat'], $post['edittime']);
$post['edittime'] = my_date($mybb->settings['timeformat'], $post['edittime']);
$post['editnote'] = $lang->sprintf($lang->postbit_edited, $post['editdate'], $post['edittime']);
$post['editedprofilelink'] = build_profile_link($post['editusername'], $post['edituid']);
eval("\$post['editedmsg'] = \"".$templates->get("postbit_editedby")."\";");
}

if((is_moderator($fid, "caneditposts") || ($forumpermissions['caneditposts'] == 1 && $mybb->user['uid'] == $post['uid'])) && $mybb->user['uid'] != 0)
{
eval("\$post['button_edit'] = \"".$templates->get("postbit_edit")."\";");
}

// Quick Delete button
$can_delete = 0;
if($mybb->user['uid'] == $post['uid'])
{
if($forumpermissions['candeletethreads'] == 1 && $postcounter == 1)
{
$can_delete = 1;
}
else if($forumpermissions['candeleteposts'] == 1 && $postcounter != 1)
{
$can_delete = 1;
}
}

if((is_moderator($fid, "candeleteposts") || $can_delete == 1) && $mybb->user['uid'] != 0)
{
eval("\$post['button_quickdelete'] = \"".$templates->get("postbit_quickdelete")."\";");
}

// Inline moderation stuff
if($ismod)
{
if(isset($mybb->cookies[$inlinecookie]) && my_strpos($mybb->cookies[$inlinecookie], "|".$post['pid']."|"))
{
$inlinecheck = "checked=\"checked\"";
$inlinecount++;
}
else
{
$inlinecheck = "";
}

eval("\$post['inlinecheck'] = \"".$templates->get("postbit_inlinecheck")."\";");

if($post['visible'] == 0)
{
$invisiblepost = 1;
}
}
else
{
$post['inlinecheck'] = "";
}
$post['postlink'] = get_post_link($post['pid'], $post['tid']);
eval("\$post['posturl'] = \"".$templates->get("postbit_posturl")."\";");
global $forum, $thread;

if($forum['open'] != 0 && ($thread['closed'] != 1 || is_moderator($forum['fid'])))
{
eval("\$post['button_quote'] = \"".$templates->get("postbit_quote")."\";");
}

if($forumpermissions['canpostreplys'] != 0 && ($thread['closed'] != 1 || is_moderator($fid)) && $mybb->settings['multiquote'] != 0 && $forum['open'] != 0 && !$post_type)
{
eval("\$post['button_multiquote'] = \"".$templates->get("postbit_multiquote")."\";");
}

if($mybb->user['uid'] != "0")
{
eval("\$post['button_report'] = \"".$templates->get("postbit_report")."\";");
}

if($mybb->settings['logip'] != "no")
{
if($mybb->settings['logip'] == "show")
{
eval("\$post['iplogged'] = \"".$templates->get("postbit_iplogged_show")."\";");
}
else if($mybb->settings['logip'] == "hide" && is_moderator($fid, "canviewips"))
{
eval("\$post['iplogged'] = \"".$templates->get("postbit_iplogged_hiden")."\";");
}
else
{
$post['iplogged'] = "";
}
}
else
{
$post['iplogged'] = "";
}
}
elseif($post_type == 3) // announcement
{
if($mybb->usergroup['issupermod'] == 1 || is_moderator($fid))
{
eval("\$post['button_edit'] = \"".$templates->get("announcement_edit")."\";");
eval("\$post['button_quickdelete'] = \"".$templates->get("announcement_quickdelete")."\";");
}
}

if($post['smilieoff'] == 1)
{
$parser_options['allow_smilies'] = 0;
}

// If we have incoming search terms to highlight - get it done.
if(!empty($mybb->input['highlight']))
{
$parser_options['highlight'] = $mybb->input['highlight'];
$post['subject'] = $parser->highlight_message($post['subject'], $parser_options['highlight']);
}

$post['message'] = $parser->parse_message($post['message'], $parser_options);

get_post_attachments($id, $post);

if($post['includesig'] != 0 && $post['username'] && $post['signature'] != "" && ($mybb->user['uid'] == 0 || $mybb->user['showsigs'] != 0) && ($post['suspendsignature'] == 0 || $post['suspendsignature'] == 1 && $post['suspendsigtime'] != 0 && $post['suspendsigtime'] < TIME_NOW) && $usergroup['canusesig'] == 1 && ($usergroup['canusesigxposts'] == 0 || $usergroup['canusesigxposts'] > 0 && $postnum > $usergroup['canusesigxposts']))
{
$sig_parser = array(
"allow_html" => $mybb->settings['sightml'],
"allow_mycode" => $mybb->settings['sigmycode'],
"allow_smilies" => $mybb->settings['sigsmilies'],
"allow_imgcode" => $mybb->settings['sigimgcode'],
"me_username" => $post['username'],
"filter_badwords" => 1
);

if($usergroup['signofollow'])
{
$sig_parser['nofollow_on'] = 1;
}

$post['signature'] = $parser->parse_message($post['signature'], $sig_parser);
eval("\$post['signature'] = \"".$templates->get("postbit_signature")."\";");
}
else
{
$post['signature'] = "";
}

$icon_cache = $cache->read("posticons");

if($post['icon'] > 0 && $icon_cache[$post['icon']])
{
$icon = $icon_cache[$post['icon']];

$icon['path'] = htmlspecialchars_uni($icon['path']);
$icon['name'] = htmlspecialchars_uni($icon['name']);
$post['icon'] = "<img src=\"{$icon['path']}\" alt=\"{$icon['name']}\" style=\"vertical-align: middle;\" /> ";
}
else
{
$post['icon'] = "";
}

$post_visibility = '';
switch($post_type)
{
case 1: // Message preview
$post = $plugins->run_hooks("postbit_prev", $post);
break;
case 2: // Private message
$post = $plugins->run_hooks("postbit_pm", $post);
break;
case 3: // Announcement
$post = $plugins->run_hooks("postbit_announcement", $post);
break;
default: // Regular post
$post = $plugins->run_hooks("postbit", $post);

// Is this author on the ignore list of the current user? Hide this post
$ignore_bit = '';
if(is_array($ignored_users) && $post['uid'] != 0 && isset($ignored_users[$post['uid']]) && $ignored_users[$post['uid']] == 1)
{
$ignored_message = $lang->sprintf($lang->postbit_currently_ignoring_user, $post['username']);
eval("\$ignore_bit = \"".$templates->get("postbit_ignored")."\";");
$post_visibility = "display: none;";
}
break;
}

$mybb->settings['postlayout'] = "classic";
eval("\$GLOBALS['classic_header'] = \"".$templates->get("showthread_classic_header")."\";");
if($mybb->settings['postlayout'] == "classic")
{
eval("\$postbit = \"".$templates->get("postbit_classic")."\";");
}
else
{
eval("\$postbit = \"".$templates->get("postbit")."\";");
}
$GLOBALS['post'] = "";

return $postbit;
}

/**
* Fetch the attachments for a specific post and parse inline [attachment=id] code.
* Note: assumes you have $attachcache, an array of attachments set up.
*
* @param int The ID of the item.
* @param array The post or item passed by reference.
*/
function get_post_attachments($id, &$post)
{
global $attachcache, $mybb, $theme, $templates, $forumpermissions, $lang;

$validationcount = 0;
$tcount = 0;
if(isset($attachcache[$id]) && is_array($attachcache[$id]))
{ // This post has 1 or more attachments
foreach($attachcache[$id] as $aid => $attachment)
{
if($attachment['visible'])
{ // There is an attachment thats visible!
$attachment['filename'] = htmlspecialchars_uni($attachment['filename']);
$attachment['filesize'] = get_friendly_size($attachment['filesize']);
$ext = get_extension($attachment['filename']);
if($ext == "jpeg" || $ext == "gif" || $ext == "bmp" || $ext == "png" || $ext == "jpg")
{
$isimage = true;
}
else
{
$isimage = false;
}
$attachment['icon'] = get_attachment_icon($ext);
// Support for [attachment=id] code
if(stripos($post['message'], "[attachment=".$attachment['aid']."]") !== false)
{
// Show as thumbnail IF image is big && thumbnail exists && setting=='thumb'
// Show as full size image IF setting=='fullsize' || (image is small && permissions allow)
// Show as download for all other cases
if($attachment['thumbnail'] != "SMALL" && $attachment['thumbnail'] != "" && $mybb->settings['attachthumbnails'] == "yes")
{
eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails_thumbnail")."\";");
}
elseif((($attachment['thumbnail'] == "SMALL" && $forumpermissions['candlattachments'] == 1) || $mybb->settings['attachthumbnails'] == "no") && $isimage)
{
eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_images_image")."\";");
}
else
{
eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_attachment")."\";");
}
$post['message'] = preg_replace("#\[attachment=".$attachment['aid']."]#si", $attbit, $post['message']);
}
else
{
// Show as thumbnail IF image is big && thumbnail exists && setting=='thumb'
// Show as full size image IF setting=='fullsize' || (image is small && permissions allow)
// Show as download for all other cases
if($attachment['thumbnail'] != "SMALL" && $attachment['thumbnail'] != "" && $mybb->settings['attachthumbnails'] == "yes")
{
eval("\$post['thumblist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails_thumbnail")."\";");
if($tcount == 5)
{
$thumblist .= "<br />";
$tcount = 0;
}
++$tcount;
}
elseif((($attachment['thumbnail'] == "SMALL" && $forumpermissions['candlattachments'] == 1) || $mybb->settings['attachthumbnails'] == "no") && $isimage)
{
eval("\$post['imagelist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_images_image")."\";");
}
else
{
eval("\$post['attachmentlist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_attachment")."\";");
}
}
}
else
{
$validationcount++;
}
}
if($validationcount > 0 && is_moderator($post['fid']))
{
if($validationcount == 1)
{
$postbit_unapproved_attachments = $lang->postbit_unapproved_attachment;
}
else
{
$postbit_unapproved_attachments = $lang->sprintf($lang->postbit_unapproved_attachments, $validationcount);
}
eval("\$post['attachmentlist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_attachment_unapproved")."\";");
}
if($post['thumblist'])
{
eval("\$post['attachedthumbs'] = \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails")."\";");
}
if($post['imagelist'])
{
eval("\$post['attachedimages'] = \"".$templates->get("postbit_attachments_images")."\";");
}
if($post['attachmentlist'] || $post['thumblist'] || $post['imagelist'])
{
eval("\$post['attachments'] = \"".$templates->get("postbit_attachments")."\";");
}
}
}
?> 


بــی تو تنهــــــام
سالاری داداش بهنام گل
ماله منم خراب شد
ببینید
http://www.par30mobile.ir/showthread.php...pid=2#pid2
کجاش خرابه؟Huh؟


بــی تو تنهــــــام
اوکی شد حاجی دمت گرم
واقعا مفید بود ممنونHeart
من functions_post.phpرو پیدا نکردم باید چکار کنم؟
سلام. بگردید پیدا کنید.
برید تو هاستتون اونجایی که مای بی بی رو آپلود کردید. بعد پوشه ی inc رو باز کنید functions_post.php رو میبینید.
 


[عکس: 8753140189355112014_baner.gif]
functionsاین رو پیدا کردم
صفحه‌ها (5):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تبدیل دکمه سپاس به CSS mtkarimi 9 3,306 ۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ
آخرین ارسال: reza.t.gh

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir