مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (2):
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
اطلاعات در پست بیت

اطلاعات در پست بیت
با سلام
میخواستم بعضی از اطلاعات رو که کاربران تکمیل کردم رو در پست بیت نشون بدم
لطفاً راهنمایی کنید
♥ Alone Boy ♥ میگه:
درود
از کد زیر استفاده کنید
کد زیر رو در postbit classic قرار بدید
کد:
<div class="post_field"> <legend><strong>متن مورد نظر</strong></legend> <marquee scrollamount="2" scrolldelay="20" style="border:2px solid #e60000;font-family: Tahoma;font-size: 10pt;color: #e60000"direction="right"width="165"height="20"onmouseover="this.stop()"onmouseout="this.start()"><font color=black></font>{$post['fidای دی']}</marquee> </div>


متن مورد نظر رو به اسم فیلدی که میخوای اضافه کنی تغییر بده
آیدی فیلد رو هم تغییر بده
آیدی فیلد رو میتونی از اینجا ببینی :
کنترل پنل مدیر کل -پیکربندی - فیلد‌های مشخصات اختیاری
 

 

 
science-forum میگه:
کجای کد ها توی قالب قرار بدم
♥ Alone Boy ♥ میگه:
کدهای قالب postbit classic رو قرار بدید ویرایش کنیم Smile
science-forum میگه:
بفرمایید:
کد پی‌اچ‌پی:
{$ignore_bit}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}id="post_{$post['pid']}">
    <
tr>
        <
td class="{$altbg}width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
        <
strong><span class="largetext"><a href="{$post['profilelink_plain']}id="profile_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</a></span></strong> {$post['onlinestatus']}<br /><div id="profile_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;"><div class="popup_item_container"><table style="text-align: right;"><tr><td ><a href="{$post['profilelink_plain']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/profile.png" alt="" title="" /> {$lang->viewprofile}</a></td><td><a href="private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/pm.png" alt="" title="" /> {$lang->sendpm}</a></td></tr><tr><td><a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/thread.png" alt="" title="" /> {$lang->viewthreads}</a></td><td><a href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/email.png" alt="" title="" /> {$lang->sendemail}</a></td></tr><tr><td><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/post.png" alt="" title="" /> {$lang->viewposts}</a></td><td>{$post['buddy_post']}</td></tr></table></div></div><script type="text/javascript">if(use_xmlhttprequest == "1"){new PopupMenu("profile_{$post['pid']}");}</script>
        <span class="smalltext">
            {$post['usertitle']}<br />
            {$post['userstars']}
            {$post['groupimage']}
            {$post['useravatar']}<br />
            {$post['user_details']}
        </span>
    </td>
    <td class="{$altbg}" valign="top">
        <table width="100%">
            <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>
            <br />
            <div id="pid_{$post['pid']}" class="post_body">
                {$post['message']}
<center><div style="margin:auto"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><div style=" background-color: #000000;color: #FFFFFF; -moz-border-radius: 16px; -webkit-border-radius: 16px; border-radius:25px; border: 1px solid #000000; padding: 4px; font-size: 1em;" /><span style="text-align:center;"><div class="ltr"><strong>.Copyright &copy; <a href="http://www.myandroids.ir" title="مای اندروید">www.myandroids.ir</a> 2013. All Rights Reserved</strong></span></div></div></td></tr></table></div></center>
            </div>
            {$post['attachments']}
            {$post['signature']}
            <div style="text-align: left; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {$post['iplogged']}
            </div>
        </td></tr>
    </table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;">
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr valign="bottom">
                <td align="right"><span class="smalltext"><div class="postbit_buttons">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</div></span></td>
                <td align="left"><div class="postbit_buttons">{$post['button_spam']}{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
<tr style="{$post['tyl_display']}" id="tyl_{$post['pid']}">
    {$post['thankyoulike_data']}
</tr>
</table>{$post['showadspostbit']} 
با تشکرHeart
♥ Alone Boy ♥ میگه:
آدرس انجمن؟!
science-forum میگه:
روی پروفایل هست دیگه
forum.myandroids.ir
♥ Alone Boy ♥ میگه:
 
کد:
{$ignore_bit} <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}"> <tr> <td class="{$altbg}" width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a> <strong><span class="largetext"><a href="{$post['profilelink_plain']}" id="profile_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</a></span></strong> {$post['onlinestatus']}<br /><div id="profile_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;"><div class="popup_item_container"><table style="text-align: right;"><tr><td ><a href="{$post['profilelink_plain']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/profile.png" alt="" title="" /> {$lang->viewprofile}</a></td><td><a href="private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/pm.png" alt="" title="" /> {$lang->sendpm}</a></td></tr><tr><td><a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/thread.png" alt="" title="" /> {$lang->viewthreads}</a></td><td><a href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/email.png" alt="" title="" /> {$lang->sendemail}</a></td></tr><tr><td><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}"><img src="{$theme['imgdir']}/uqm/post.png" alt="" title="" /> {$lang->viewposts}</a></td><td>{$post['buddy_post']}</td></tr></table></div></div><script type="text/javascript">if(use_xmlhttprequest == "1"){new PopupMenu("profile_{$post['pid']}");}</script> <div class="post_field"> <legend><strong>متن مورد نظر</strong></legend> <marquee scrollamount="2" scrolldelay="20" style="border:2px solid #e60000;font-family: Tahoma;font-size: 10pt;color: #e60000"direction="right"width="165"height="20"onmouseover="this.stop()"onmouseout="this.start()"><font color=black></font>{$post['fidای دی']}</marquee> </div>
<span class="smalltext"> {$post['usertitle']}<br /> {$post['userstars']} {$post['groupimage']} {$post['useravatar']}<br /> {$post['user_details']} </span> </td> <td class="{$altbg}" valign="top"> <table width="100%"> <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span> <br /> <div id="pid_{$post['pid']}" class="post_body"> {$post['message']} <center><div style="margin:auto"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><div style=" background-color: #000000;color: #FFFFFF; -moz-border-radius: 16px; -webkit-border-radius: 16px; border-radius:25px; border: 1px solid #000000; padding: 4px; font-size: 1em;" /><span style="text-align:center;"><div class="ltr"><strong>.Copyright &copy; <a href="http://www.myandroids.ir" title="مای اندروید">www.myandroids.ir</a> 2013. All Rights Reserved</strong></span></div></div></td></tr></table></div></center> </div> {$post['attachments']} {$post['signature']} <div style="text-align: left; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}"> <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div> {$post['iplogged']} </div> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td> <td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr valign="bottom"> <td align="right"><span class="smalltext"><div class="postbit_buttons">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</div></span></td> <td align="left"><div class="postbit_buttons">{$post['button_spam']}{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr style="{$post['tyl_display']}" id="tyl_{$post['pid']}"> {$post['thankyoulike_data']} </tr> </table>{$post['showadspostbit']}

 
♥ Alone Boy ♥ میگه:
متن مورد نظر و آی دی رو تغییر بده
science-forum میگه:
اینو توی نوت پد میریزم توی یک خط میشه نمیتونم ویرایش کنم!
اینطوری باشه:
محل سکونت:4
گوشی/تبلت اول من:8
گوشی/تبلت دوم من:9
رام گوشی/تبلت من:10
رام گوشی/تبلت من:11
عدد جلوش آی دی هست
ممنون Heart
صفحه‌ها (2):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تکراری چگونگی قرارگیری اطلاعات کاربر در یک پست mojtabaesf 1 726 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۰۱:۳۲ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  تغییر نحوه ی نمایش اطلاعات کاربر در پست ها amirff 2 1,199 ۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷ ب.ظ
آخرین ارسال: amirff
  نمایش اطلاعات در سمت راست sheshe 5 1,364 ۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۱۳ ب.ظ
آخرین ارسال: ali.ahvaz
  راست چین بودن اطلاعات تالار reza-omidi 2 826 ۱۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: reza-omidi
  حذف اطلاعات پست mrramin 3 856 ۰۴ تير ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: KoG

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir