مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
کد member profile

کد member_profile
سلام به همه
من پروفایل تغیر دادم الان میخوام کدهاشو تغیر بدم 

1- اضافه کردن تب دوستان

2-تغیر عکس پروفایل پشت عکس آواتار هر کاربر برا خودش بتونه تغیرش بده


کد های member_profile


کد:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
jQuery(document).ready(function () {
jQuery('#tabs div.tab').hide();
jQuery('#tabs div:first').show();
jQuery('#tabs ul.profile-list li:first').addClass('active');
jQuery('#tabs ul.profile-list li a').click(function () {
jQuery('#tabs ul.profile-list li').removeClass('active');
jQuery(this).parent().addClass('active');
var currentTab = jQuery(this).attr('href');
jQuery('#tabs div.tab').hide();
jQuery(currentTab).fadeIn();
return false;
});
});
// www.mybbco.ir
// پارسی شده توسط : همیار مای بی ی
// این متن را حذف نکنید !
</script>
<!-- پارسی و راست چین شده توسط : همیار مای بی بی -->
<!-- www.mybbco.ir -->
</head>
<body>
{$header}
<div class="memberprofile">
<div class="big-background">
<div class="background-content">
<img src="images/droidon/portada.png" />
<div class="cover-shadow"></div>
<h2>{$formattedname}</h2>
<div class="profile-status">
{$online_status}
</div>
<div class="profile-options">
<a href="private.php?action=send&amp;uid={$uid}" class="profile-btn">پ.خ</a>

<a href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$uid}" class="profile-btn">ارسال ایمیل</a>


</div>
</div>
</div>
<div class="profile-foot">
<div class="field avatar">
<div class="out-avatar fix">
<div class="content-avatar">
{$avatar}

<a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp?action=avatar">ویرایش آواتار</a>

</div>
</div>
</div>
<div class="field usertitle">
<span class="mediumtext">{$usertitle}</span><br />
{$userstars}
</div>
<div class="field">
<strong>موضوعات</strong>
<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>
<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">1</a>
</div>
</div>
<div class="field" style="width: 14%;">
<strong>پست ها</strong>
<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>
<a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$memprofile['postnum']}</a>
</div>
</div>
<div class="field" style="width: 15%;">

<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>
{$warning_level}


</div>
</div>
<div class="field" style="width: 24%;"></div>
</div>
</div>
<!-- Finaliza el Perfil al estilo FB -->
<div class="member-left">
<div id="tabs">
<ul class="profile-list">
<li><a href="#informacion">اطلاعات کاربری</a></li>
<li><a href="#actividad">اطلاعات اضافی کاربر</a></li>
<li><a href="#contacto">ارتباط با کاربر</a></li>
<li><a href="#firma">امضا</a></li>
</ul>

<div class="tab" id="informacion">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<!-- پارسی و راست چین شده توسط : همیار مای بی بی -->
<!-- www.mybbco.ir -->
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>


{$reputation}
{$award_box}
<br />{$modoptions}
{$adminoptions}
</table>
</div>
<div class="tab" id="contacto">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>


<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="actividad">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
{$profilefields}
</table>
</div>

<div class="tab" id="firma">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$lang->users_signature}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">{$memprofile['signature']}</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="widget">
<div class="widget-row profile smalltext">
{$buddylist}


</td></tr></table>

{$footer}
</body>
</html>


Heart Heart
mrfotoohi میگه:
اوکی کردم فقط من هرجی متغیر یادداشت های پروفایل میذارم توی تبش نمیاد ؟؟ Huh

میشه متغیرشو بهم بدید Heart
behnam میگه:
پلاگینش فعال غیرفعال کن!


بــی تو تنهــــــام
mrfotoohi میگه:
وقتی فعال غیر فعال میکنم در قسمت اطلاعات کاربری 

متغیرشم اینه:
<br />{$buddylist}{$modoptions}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->

ولی هرککار میکنم نمیتونم بیارمش توی تب یادداشت
mybb میگه:
کد های member_profile لطفا


mrfotoohi میگه:
خدمت شما

کد:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
jQuery(document).ready(function () {
jQuery('#tabs div.tab').hide();
jQuery('#tabs div:first').show();
jQuery('#tabs ul.profile-list li:first').addClass('active');
jQuery('#tabs ul.profile-list li a').click(function () {
jQuery('#tabs ul.profile-list li').removeClass('active');
jQuery(this).parent().addClass('active');
var currentTab = jQuery(this).attr('href');
jQuery('#tabs div.tab').hide();
jQuery(currentTab).fadeIn();
return false;
});
});
// www.mybbco.ir
// پارسی شده توسط : همیار مای بی ی
// این متن را حذف نکنید !
</script>
<!-- پارسی و راست چین شده توسط : همیار مای بی بی -->
<!-- www.mybbco.ir -->
</head>
<body>
{$header}
<div class="memberprofile">
<div class="big-background">
<div class="background-content">
<img src="images/droidon/portada.png" />
<div class="cover-shadow"></div>
<h2>{$formattedname}</h2>
<div class="profile-status">
{$online_status}
</div>
<div class="profile-options">
<a href="private.php?action=send&amp;uid={$uid}" class="profile-btn">پ.خ</a>

<a href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$uid}" class="profile-btn">ارسال ایمیل</a>


</div>
</div>
</div>
<div class="profile-foot">
<div class="field avatar">
<div class="out-avatar fix">
<div class="content-avatar">
{$avatar}

<a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp?action=avatar">ویرایش آواتار</a>

</div>
</div>
</div>
<div class="field usertitle">
<span class="mediumtext">{$usertitle}</span><br />
{$userstars}
</div>
<div class="field">
<strong>موضوعات</strong>
<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>
<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">1</a>
</div>
</div>
<div class="field" style="width: 14%;">
<strong>پست ها</strong>
<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>
<a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$memprofile['postnum']}</a>
</div>
</div>
<div class="field" style="width: 15%;">

<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>

</div>
</div>
<div class="field" style="width: 24%;"></div>
</div>
</div>
<!-- Finaliza el Perfil al estilo FB -->
<div class="member-left">
<div id="tabs">
<ul class="profile-list">
<li><a href="#informacion">اطلاعات کاربری</a></li>
<li><a href="#actividad">اطلاعات اضافی کاربر</a></li>
<li><a href="#contacto">ارتباط با کاربر</a></li>
<li><a href="#firma">امضا</a></li>
<li><a href="#friend">دوستان</a></li>
<li><a href="#awards">دستاورد ها</a></li>
<li><a href="#ProfileComments ">یادداشت های کاربر</a></li>
</ul>

<div class="tab" id="informacion">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<!-- پارسی و راست چین شده توسط : همیار مای بی بی -->
<!-- www.mybbco.ir -->
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>


{$reputation}<br />{$modoptions}
{$adminoptions}
</table>
</div>
<div class="tab" id="contacto">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>


<tr>
<td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="actividad">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
{$profilefields}
</table>
</div>

<div class="tab" id="firma">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$lang->users_signature}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">{$memprofile['signature']}</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="friend">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$buddylist}</strong></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="awards">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$award_box}</strong></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="ProfileComments ">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$buddylist}{$modoptions}</strong></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="widget">
<div class="widget-row profile smalltext">


</td></tr></table>

{$footer}
</body>
</html>

 
mybb میگه:
خب یک مشکل ایتدا این کدهارو خودتون نوشتید؟ این خط رو نگاه کنید 2تا کلاس با div ایجاد شده
کد:
<div class="widget"> <div class="widget-row profile smalltext">

خط اخرا هستش که این 2تا div بسته نشدن یا به اتمام نرسیدن برای بستن به این صورت عمل کنید
کد:
<div class="widget"> <div class="widget-row profile smalltext"> </div> </div>

بعد این کد ها را ویرایش کنید یعنی متغیر یادداشت های پروفایل رو درونش قرار بدید بعد به من بدید نگاهی بندازم با سپاس


mrfotoohi میگه:
اوکی نشد بازم میشه خودتون درست کنید

متغیر یادداشت:
کد:
{$warning_level}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
<br />{$modoptions}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
کد تب یادداشتکد:
<div class="tab" id="ProfileComments ">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$comments_index}</strong></td>

<div class="widget"> <div class="widget-row profile smalltext"> </div> </div>

</tr>

 
mybb میگه:
 
کد پی‌اچ‌پی:
<html>
<
head>
<
title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{
$headerinclude}
<
script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
jQuery(document).ready(function () {
jQuery('#tabs div.tab').hide();
jQuery('#tabs div:first').show();
jQuery('#tabs ul.profile-list li:first').addClass('active');
jQuery('#tabs ul.profile-list li a').click(function () {
jQuery('#tabs ul.profile-list li').removeClass('active');
jQuery(this).parent().addClass('active');
var 
currentTab jQuery(this).attr('href');
jQuery('#tabs div.tab').hide();
jQuery(currentTab).fadeIn();
return 
false;
});
});
// www.mybbco.ir
// پارسی شده توسط : همیار مای بی ی
// این متن را حذف نکنید !
</script>
<!-- پارسی و راست چین شده توسط : همیار مای بی بی -->
<!-- www.mybbco.ir -->
</head>
<body>
{$header}
<div class="memberprofile">
<div class="big-background">
<div class="background-content">
<img src="images/droidon/portada.png" />
<div class="cover-shadow"></div>
<h2>{$formattedname}</h2>
<div class="profile-status">
{$online_status}
</div>
<div class="profile-options">
<a href="private.php?action=send&amp;uid={$uid}" class="profile-btn">پ.خ</a>

<a href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$uid}" class="profile-btn">ارسال ایمیل</a>


</div>
</div>
</div>
<div class="profile-foot">
<div class="field avatar">
<div class="out-avatar fix">
<div class="content-avatar">
{$avatar}

<a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp?action=avatar">ویرایش آواتار</a>

</div>
</div>
</div>
<div class="field usertitle">
<span class="mediumtext">{$usertitle}</span><br />
{$userstars}
</div>
<div class="field">
<strong>موضوعات</strong>
<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>
<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">1</a>
</div>
</div>
<div class="field" style="width: 14%;">
<strong>پست ها</strong>
<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>
<a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$memprofile['postnum']}</a>
</div>
</div>
<div class="field" style="width: 15%;">

<div class="box-count">
<div class="arrow"><div></div></div>

</div>
</div>
<div class="field" style="width: 24%;"></div>
</div>
</div>
<!-- Finaliza el Perfil al estilo FB -->
<div class="member-left">
<div id="tabs">
<ul class="profile-list">
<li><a href="#informacion">اطلاعات کاربری</a></li>
<li><a href="#actividad">اطلاعات اضافی کاربر</a></li>
<li><a href="#contacto">ارتباط با کاربر</a></li>
<li><a href="#firma">امضا</a></li>
<li><a href="#friend">دوستان</a></li>
<li><a href="#awards">دستاورد ها</a></li>
<li><a href="#ProfileComments ">یادداشت های کاربر</a></li>
</ul>

<div class="tab" id="informacion">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<!-- پارسی و راست چین شده توسط : همیار مای بی بی -->
<!-- www.mybbco.ir -->
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>


{$reputation}<br />{$modoptions}
{$adminoptions}
</table>
</div>
<div class="tab" id="contacto">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>


<tr>
<td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="actividad">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
{$profilefields}
</table>
</div>

<div class="tab" id="firma">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$lang->users_signature}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">{$memprofile['signature']}</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="friend">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$buddylist}</strong></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="awards">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>{$award_box}</strong></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="tab" id="ProfileComments ">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tr>
<td class="thead">
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
<strong>{$modoptions}</strong>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="widget">
<div class="widget-row profile smalltext">

</div> </div>
</td></tr></table>

{$footer}
</body>
</html> 
این باید درست باشه
به پارسی سازش یا کسانی که راست چینش کردن بگید
پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir