مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (87):
 • « قبلی
 • 1
 • ...
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • ...
 • 87
 •   
 • بعدی »
امتیاز موضوع:
 • 18 رای - 3.89 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

[-]
کلمات کلیدی
پیشرفته ترین ادیتور برای mybb

پیشرفته ترین ادیتور برای MyBB
دوستان در صورتی که با شکلکها مشکل دارن و نمایش داده نمیشه یا در صورت فعال بودن شکلکها ادیتور لود نمیشه براشون از روش زیر استفاده کنند:
در مسیر inc/plugins/mybbirckeditor.php رو به کد زیر تبدیل کنید:
کد:
<?php
/**
* MyBB 1.6
* Copyright 2012 My-BB.Ir Group, All Rights Reserved
*
* Website: http://my-bb.ir
*
* $Id: mybbirckeditor.php AliReza_Tofighi $
*/

// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
die("Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br />Please make sure IN_MYBB is defined.");
}
global $mybb;
if ($mybb->settings['mybbirckeditorswitch'] == 1)
{
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_newthread'] == 1)
$plugins->add_hook("newthread_start", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_newreply'] == 1)
$plugins->add_hook("newreply_start", "mybbirckeditor");
$plugins->add_hook("showthread_start", "mybbirckeditor_html");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_usercp'] == 1)
$plugins->add_hook("usercp_editsig_end", "mybbirckeditor_signature");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_modcp'] == 1)
$plugins->add_hook("modcp_editprofile_end", "mybbirckeditor_signature");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_private'] == 1)
$plugins->add_hook("private_send_end", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_editpost'] == 1)
$plugins->add_hook("editpost_end", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_modcp'] == 1)
$plugins->add_hook("modcp_end", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_modcp'] == 1)
$plugins->add_hook("modcp_new_announcement", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_modcp'] == 1)
$plugins->add_hook("modcp_edit_announcement", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_calendar'] == 1)
$plugins->add_hook("calendar_addevent_end", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_calendar'] == 1)
$plugins->add_hook("calendar_editevent_end", "mybbirckeditor");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_warnings'] == 1)
$plugins->add_hook("warnings_warn_end", "mybbirckeditor_warn");
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_quickreply'] != 0)
{
$plugins->add_hook("showthread_end", "mybbirckeditorthread");
$plugins->add_hook("showthread_start", "mybbirckeditorthread");
}
$plugins->add_hook("parse_message", "mybbirckeditor_parser");
$plugins->add_hook("pre_output_page", "mybbirckeditorglobaltag");
}

function mybbirckeditor_getthemeeditors() {
global $setting;
$select = '<select name="upsetting['.$setting['name'].']">';
$options = array();
$editor_theme_root = MYBB_ROOT."ckeditor/skins/";
if($dh = @opendir($editor_theme_root))
{
while($dir = readdir($dh))
{
if($dir == ".svn" || $dir == "." || $dir == ".." || !is_dir($editor_theme_root.$dir))
{
continue;
}
$options[$dir] = ucfirst(str_replace('_', ' ', $dir));
if ($setting['value'] == $dir)
{
$select .= '<option value="'.$dir.'" selected="selected">'.$options[$dir].'</option>';
}
else
{
$select .= '<option value="'.$dir.'">'.$options[$dir].'</option>';
}
}
}
$select .= '</select>';
return $select;

}
function mybbirckeditor_info()
{
return array(
"name" => "CKEditor برای سیستم مای بی بی",
"description" => "",
"website" => "http://my-bb.ir",
"author" => "AliReza_Tofighi",
"authorsite" => "http://my-bb.ir",
"version" => "1.10",
"guid" => "",
"compatibility" => "*"
);
}


function mybbirckeditor_activate(){
global $mybb, $db;
include MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
find_replace_templatesets("showthread_quickreply", "#".preg_quote('{$smilieinserter}')."#i", '', 0);
find_replace_templatesets("post_attachments_attachment_postinsert", "#".preg_quote('CKEDITOR.instances.message.insertText(\'[attachment={$attachment[\'aid\']}]\');')."#i", '', 0);
find_replace_templatesets("misc_smilies_popup", "#".preg_quote('<script type="text/javascript" src="jscripts/ckinsertsmilies.js"></script>')."#i", '', 0);
find_replace_templatesets("post_attachments_attachment_postinsert", "#".preg_quote('onclick="')."#i", 'onclick="CKEDITOR.instances.message.insertText(\'[attachment={$attachment[\'aid\']}]\');');
find_replace_templatesets("misc_smilies_popup_smilie", "#".preg_quote('insertSmilie')."#i", 'ckinsertSmilie');
find_replace_templatesets("misc_smilies_popup_smilie", "#".preg_quote('(\'{$smilie[\'insert\']}\');')."#i", '(\'{$smilie[\'image\']}\');');
find_replace_templatesets("misc_smilies_popup", "#".preg_quote('</head>')."#i", '<script type="text/javascript" src="jscripts/ckinsertsmilies.js"></script></head>');
find_replace_templatesets("showthread", "#".preg_quote('<script type="text/javascript" src="jscripts/thread.js?ver=1603"></script>')."#i", '<script type="text/javascript" src="jscripts/threadforckeditor.js?time=29-01-2013-5-49"></script>');
find_replace_templatesets("showthread_quickreply", "#".preg_quote('{$lang->message_note}<br /><br />')."#i", '{$lang->message_note}<br /><br />{$smilieinserter}');

$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name IN(
'mybbirckeditorswitch',
'mybbirckeditorswitchmycode',
'mybbirckeditorcolor',
'mybbirckeditorskin',
'mybbirckeditorfonts',
'mybbirckeditormigiclinecolor',
'mybbirckeditor_newthread',
'mybbirckeditor_newreply',
'mybbirckeditor_quickreply',
'mybbirckeditor_usercp',
'mybbirckeditor_private',
'mybbirckeditor_editpost',
'mybbirckeditor_modcp',
'mybbirckeditor_calendar',
'mybbirckeditor_warnings'
)");
$db->delete_query("settinggroups", "name = 'mybbirckeditor'");
$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor',
'title' => 'تنظیمات ویرایشگر پیشرفته',
'description' => 'نوشته شده توسط: AliReza_Tofighi - Http://My-BB.Ir',
'disporder' => $rows+1,
'isdefault' => 0
);
$group['gid'] = $db->insert_query("settinggroups", $insertarray);
$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditorswitch',
'title' => 'فعال باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 1,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditorswitchmycode',
'title' => 'ویرایشگر به صورت MyCode باشد؟',
'description' => 'در صورتی که بر روی خیر قرار دهید ویرایشگر به صورت Html خواهد شد و Html برای تمامی انجمن ها فعال خواهد شد.<br />بهتر است بر روی بلی بگذارید.',
'optionscode' => 'yesno',
'value' => 1,
'disporder' => 2,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditorcolor',
'title' => 'رنگ نوار ویرایشگر',
'description' => '<script type="text/javascript" src="../ckeditor/jscolor/jscolor.js"></script>',
'optionscode' => 'php
<input class=\\\\"text_input color\\\\" type=\\\\"text\\\\" value=\\\\"".$setting[\\\'value\\\']."\\\\" name=\\\\"upsetting[{$setting[\\\'name\\\']}]\\\\" />',
'value' => "CCCCCC",
'disporder' => 4,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditorskin',
'title' => 'پوسته ویرایشگر',
'description' => '',
'optionscode' => 'php
".mybbirckeditor_getthemeeditors()."',
'value' => 'moono',
'disporder' => 3,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditorfonts',
'title' => 'فونت های ویرایشگر',
'description' => 'اسم دلخواه خود برای فونت سپس "/" و سپس ";" را وارد کنید',
'optionscode' => 'textarea',
'value' => "Tahoma/Tahoma;Arial/Arial;Comic Sans MS/Comic Sans MS/Courier New;Georgia/Georgia, serif;Lucida Sans Unicode/Lucida Sans Unicode;Times New Roman/Times New Roman;Trebuchet MS/Trebuchet MS;Verdana/Verdana;",
'disporder' => 5,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditormigiclinecolor',
'title' => 'رنگ خط جداسازی',
'description' => '',
'optionscode' => 'php
<input class=\\\\"text_input color\\\\" type=\\\\"text\\\\" value=\\\\"".$setting[\\\'value\\\']."\\\\" name=\\\\"upsetting[{$setting[\\\'name\\\']}]\\\\" />', 'value' => "FF0000",
'disporder' => 6,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_newthread',
'title' => 'ادیتور در
موضوع جدید
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 7,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_newreply',
'title' => 'ادیتور در
پاسخ جدید
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 8,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_usercp',
'title' => 'ادیتور در
کنترل پنل کاربر
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 9,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_private',
'title' => 'ادیتور در
سیستم پیام خصوصی
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 10,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_editpost',
'title' => 'ادیتور در
ویرایش ارسال
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 11,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_modcp',
'title' => 'ادیتور در
کنترل پنل ناظم
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 12,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_calendar',
'title' => 'ادیتور در
سیستم تقویم
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 13,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_warnings',
'title' => 'ادیتور در
قسمت اخطار ها
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'onoff',
'value' => 1,
'disporder' => 14,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

$insertarray = array(
'name' => 'mybbirckeditor_quickreply',
'title' => 'ادیتور در
پاسخ سریع
باشد؟',
'description' => '',
'optionscode' => 'select
0=غیر فعال
1=ادیتور به صورت کامل
2=ادیتور به صورت ساده',
'value' => 1,
'disporder' => 15,
'gid' => $group['gid']
);
$db->insert_query("settings", $insertarray);

rebuild_settings();
}
function mybbirckeditor_deactivate(){
global $mybb, $db;
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name IN(
'mybbirckeditorswitch',
'mybbirckeditorswitchmycode',
'mybbirckeditorcolor',
'mybbirckeditorskin',
'mybbirckeditorfonts',
'mybbirckeditormigiclinecolor',
'mybbirckeditor_newthread',
'mybbirckeditor_newreply',
'mybbirckeditor_usercp',
'mybbirckeditor_private',
'mybbirckeditor_editpost',
'mybbirckeditor_modcp',
'mybbirckeditor_calendar',
'mybbirckeditor_warnings',
'mybbirckeditor_quickreply'
)");
rebuild_settings();
$db->delete_query("settinggroups", "name = 'mybbirckeditor'");
include MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
find_replace_templatesets("showthread_quickreply", "#".preg_quote('{$smilieinserter}')."#i", '', 0);
find_replace_templatesets("post_attachments_attachment_postinsert", "#".preg_quote('CKEDITOR.instances.message.insertText(\'[attachment={$attachment[\'aid\']}]\');')."#i", '', 0);
find_replace_templatesets("misc_smilies_popup", "#".preg_quote('<script type="text/javascript" src="jscripts/ckinsertsmilies.js"></script>')."#i", '', 0);
find_replace_templatesets("misc_smilies_popup_smilie", "#".preg_quote('(\'{$smilie[\'image\']}\');')."#i", '(\'{$smilie[\'insert\']}\');');
find_replace_templatesets("misc_smilies_popup_smilie", "#".preg_quote('ckinsertSmilie')."#i", 'insertSmilie');
find_replace_templatesets("showthread", "#".preg_quote('<script type="text/javascript" src="jscripts/threadforckeditor.js?time=29-01-2013-5-49"></script>')."#i", '<script type="text/javascript" src="jscripts/thread.js?ver=1603"></script>');
}


function mybbirckeditor_inserteditor($id, $editor=1, $mini= 0) {
global $cache, $smiliecache, $theme, $templates, $lang, $mybb, $smiliecount;
if ($editor == 1)
{
if($mybb->settings['smilieinserter'] != 0 && $mybb->settings['smilieinsertercols'] && $mybb->settings['smilieinsertertot'])
{
if(!$smiliecount)
{
$smilie_cache = $cache->read("smilies");
$smiliecount = count($smilie_cache);
}

if(!$smiliecache)
{
if(!is_array($smilie_cache))
{
$smilie_cache = $cache->read("smilies");
}
foreach($smilie_cache as $smilie)
{
if($smilie['showclickable'] != 0)
{
$smiliecache[$smilie['find']] = $smilie['image'];
}
}
}

unset($smilie);

if(is_array($smiliecache))
{
reset($smiliecache);

if($mybb->settings['smilieinsertertot'] >= $smiliecount)
{
$mybb->settings['smilieinsertertot'] = $smiliecount;
}
else if($mybb->settings['smilieinsertertot'] < $smiliecount)
{
$smiliecount = $mybb->settings['smilieinsertertot'];
eval("\$getmore = \"".$templates->get("smilieinsert_getmore")."\";");
}

$smilies1 = "";
$smilies2 = "";
$counter = 0;
$i = 0;

foreach($smiliecache as $find => $image)
{
$find = htmlspecialchars_uni($find);
$smilies1 .= "'".str_replace("'","\\'",$image)."', ";
$smilies2 .= "'".str_replace("'","\\'",$find)."', ";
++$i;
++$counter;
}

$clickablesmilies = "smiley_images: [\n{$smilies1}\n],\n smiley_descriptions: [\n{$smilies2}\n]";
}
else
{
$clickablesmilies = "";
}
}
else
{
$clickablesmilies = "";
}
}
else
{
if($mybb->settings['smilieinserter'] != 0 && $mybb->settings['smilieinsertercols'] && $mybb->settings['smilieinsertertot'])
{
if(!$smiliecount)
{
$smilie_cache = $cache->read("smilies");
$smiliecount = count($smilie_cache);
}

if(!$smiliecache)
{
if(!is_array($smilie_cache))
{
$smilie_cache = $cache->read("smilies");
}
foreach($smilie_cache as $smilie)
{
if($smilie['showclickable'] != 0)
{
$smiliecache[$smilie['find']] = $smilie['image'];
}
}
}

unset($smilie);

if(is_array($smiliecache))
{
reset($smiliecache);

if($mybb->settings['smilieinsertertot'] >= $smiliecount)
{
$mybb->settings['smilieinsertertot'] = $smiliecount;
}
else if($mybb->settings['smilieinsertertot'] < $smiliecount)
{
$smiliecount = $mybb->settings['smilieinsertertot'];
}
$getmore = "<tr><td class=\"trow1 smalltext\" align=\"center\"><strong><a href=\"#\" onclick=\"window.open('misc.php?action=smilies&popup=true&editor=clickableEditor', 'smilies', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=yes,dependent=no,width=300,left=80,height=450,top=50');\" title=\"لیست شکلکها\">لیست شکلک ها</a></strong></td></tr>";

$smilies = "";
$counter = 0;
$i = 0;

foreach($smiliecache as $find => $image)
{
if($i < $mybb->settings['smilieinsertertot'])
{
if($counter == 0)
{
$smilies .= "<tr>\n";
}

$find = htmlspecialchars_uni($find);
$smilies .= "<td style=\"text-align: center\"><img src=\"{$image}\" border=\"0\" class=\"smilie\" alt=\"{$find}\" onclick=\"addsmilies('{$image}');\" /></td>\n";
++$i;
++$counter;

if($counter == $mybb->settings['smilieinsertercols'])
{
$counter = 0;
$smilies .= "</tr>\n";
}
}
}

if($counter != 0)
{
$colspan = $mybb->settings['smilieinsertercols'] - $counter;
$smilies .= "<td colspan=\"{$colspan}\"> </td>\n</tr>\n";
}

eval("\$clickablesmilies = \"".$templates->get("smilieinsert")."\";");
}
else
{
$clickablesmilies = "";
}
}
else
{
$clickablesmilies = "";
}
}
if ($mini == 1)
{
$codebuttons = "
<script src=\"{$mybb->settings['bburl']}/ckeditormini/ckeditor.js?time=29-01-2013-5-57\"></script>
<script src=\"{$mybb->settings['bburl']}/ckeditormini/samples/sample.js?time=29-01-2013-5-57\"></script>
<script>
function addsmilies(code)
{
htmlcode = '<img src=\"'+code+'\" />';
if (CKEDITOR.instances.{$id}.mode == 'wysiwyg')
{
CKEDITOR.instances.{$id}.insertHtml(htmlcode);
}
}
CKEDITOR.replace( '{$id}', {
";
if($mybb->settings['mybbirckeditorswitchmycode'] == 1)
$codebuttons .= "
language: 'fa',
removePlugins: 'bidi,dialogadvtab,div,filebrowser,flash,format,forms,iframe,liststyle,pagebreak,showborders,stylescombo,table,tabletools,templates',
extraPlugins: 'magicline,bbcode,code',
uiColor: '#{$mybb->settings['mybbirckeditorcolor']}',
toolbar: [
[ 'Source', '-', 'Bold', 'Italic', '-', 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Blockquote', 'Link', 'Unlink', 'Image' ]
],
resize_maxHeight: '450',
// Define font sizes in percent values.

smiley_columns: '{$mybb->settings['smilieinsertercols']}',
skin: '{$mybb->settings['mybbirckeditorskin']}, {$mybb->settings['bburl']}/ckeditor/skins/{$mybb->settings['mybbirckeditorskin']}/',
// Strip CKEditor smileys to those commonly used in BBCode.
{$clickablesmilies}
});
</script>";
}
else
{
$codebuttons = "
<script src=\"{$mybb->settings['bburl']}/ckeditor/ckeditor.js?time=29-01-2013-5-57\"></script>
<script src=\"{$mybb->settings['bburl']}/ckeditor/samples/sample.js?time=29-01-2013-5-57\"></script>
<script>
function addsmilies(code)
{
htmlcode = '<img src=\"'+code+'\" />';
if (CKEDITOR.instances.{$id}.mode == 'wysiwyg')
{
CKEDITOR.instances.{$id}.insertHtml(htmlcode);
}
}
CKEDITOR.replace( '{$id}', {
extraPlugins: '";
if($mybb->settings['mybbirckeditorswitchmycode'] == 1)
$codebuttons .= "bbcode,";
$codebuttons .= "magicline,code,videos',
language: 'fa',
uiColor: '#{$mybb->settings['mybbirckeditorcolor']}',
magicline_color: '#{$mybb->settings['mybbirckeditormigiclinecolor']}',
// Remove unused plugins.
removePlugins: 'bidi,dialogadvtab,div,filebrowser,flash,format,forms,iframe,liststyle,pagebreak,showborders,stylescombo,tabletools,templates',
// Width and height are not supported in the BBCode format, so object resizing is disabled.
disableObjectResizing: true,
resize_maxHeight: '450',
// Define font sizes in percent values.
fontSize_sizes: \"خیلی خیلی کوچک/xx-small;خیلی کوچک/x-small;کوچک/small;معمولی/medium;بزرگ/large;خیلی بزرگ/x-large;خیلی خیلی بزرگ/xx-large\",
font_names: \"".str_replace('"','\\"',$mybb->settings['mybbirckeditorfonts'])."\",
toolbar: [
[ 'Source', '-', 'Save', 'NewPage', 'Print', '-', 'Undo', 'Redo' ],
[ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', 'PasteFromWord' ],
[ 'Find', 'Replace', '-', 'SelectAll' ],
'/',
[ 'Bold', 'Italic', 'Underline', 'Strike', '-', 'Subscript', 'Superscript', '-', 'RemoveFormat' ],
[ 'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock' ],
[ 'Link', 'Unlink', '-', 'Image', 'Smiley'],
[, 'SpecialChar', '-', 'HorizontalRule', '-', 'Videos' ],
'/',
[ 'FontSize', 'Font' ],
[ 'TextColor' ],
[ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Blockquote', 'Code', '-', 'Table' ],
[ 'Maximize', '-', 'About' ]
],
smiley_columns: '{$mybb->settings['smilieinsertercols']}',
skin: '{$mybb->settings['mybbirckeditorskin']}, {$mybb->settings['bburl']}/ckeditor/skins/{$mybb->settings['mybbirckeditorskin']}/',
// Strip CKEditor smileys to those commonly used in BBCode.
{$clickablesmilies}
});
</script>";
}
if ($editor == 1)
return $codebuttons;
else
return $clickablesmilies;
}

function mybbirckeditorglobaltag($page) {
while (preg_match('/<mybbirckeditor>.*?<\/[\s]*mybbirckeditor>/s', $page, $function))
{
$myfunction = str_replace(array('<mybbirckeditor>','</mybbirckeditor>'),array('',''),$function[0]);
echo $function[0];
$page = str_replace($function[0], mybbirckeditor_inserteditor($myfunction), $page);
unset($myfunction);
}
while (preg_match('/<mybbirckeditor=smilies>.*?<\/[\s]*mybbirckeditor>/s', $page, $function))
{
$myfunction = str_replace(array('<mybbirckeditor=smilies>','</mybbirckeditor>'),array('',''),$function[0]);
$page = str_replace($function[0], mybbirckeditor_inserteditor($myfunction,0), $page);
unset($myfunction);
}
while (preg_match('/<mybbirckeditor=mini>.*?<\/[\s]*mybbirckeditor>/s', $page, $function))
{
$myfunction = str_replace(array('<mybbirckeditor=mini>','</mybbirckeditor>'),array('',''),$function[0]);
$page = str_replace($function[0], mybbirckeditor_inserteditor($myfunction,1,1), $page);
unset($myfunction);
}

return $page;
}

function mybbirckeditor_warn() {
global $cache, $smiliecache, $theme, $templates, $lang, $mybb, $smiliecount, $codebuttons, $smilieinserter, $pm_notify;
if ($mybb->settings['mybbirckeditorswitch'] == 1)
{
$lang->load("warnings");
$codebuttons = mybbirckeditor_inserteditor("message");
$smilieinserter = mybbirckeditor_inserteditor("message",0);
eval("\$pm_notify = \"".$templates->get("warnings_warn_pm")."\";");
}
}
function mybbirckeditor() {
global $cache, $smiliecache, $theme, $templates, $lang, $mybb, $smiliecount, $codebuttons, $smilieinserter, $message;
$codebuttons = mybbirckeditor_inserteditor("message");
$smilieinserter = mybbirckeditor_inserteditor("message",0);
}


function mybbirckeditor_signature() {
global $cache, $smiliecache, $theme, $templates, $lang, $mybb, $smiliecount, $codebuttons, $smilieinserter;
if ($mybb->settings['mybbirckeditorswitch'] == 1)
{
$codebuttons = mybbirckeditor_inserteditor("signature");
$smilieinserter = mybbirckeditor_inserteditor("signature",0);
}
}

function mybbirckeditorthread() {
global $quickreply;
global $cache, $smiliecache, $theme, $templates, $lang, $mybb, $smiliecount, $codebuttons, $smilieinserter;
if ($mybb->settings['mybbirckeditorswitch'] == 1)
{
if ($mybb->settings['mybbirckeditor_quickreply'] == 2)
{
$codebuttons = mybbirckeditor_inserteditor("message", 1, 1);
}
else
{
$codebuttons = mybbirckeditor_inserteditor("message");
}
$smilieinserter = mybbirckeditor_inserteditor("message",0);
$smilieinserter .= '<br /><br />';
$quickreply = str_replace('</textarea>', '</textarea>'.$codebuttons, $quickreply);
}
}
function mybbirckeditor_parser($message) {
global $mybb;
if ($mybb->settings['mybbirckeditorswitch'] == 1)
{
$message = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#i", "<img src=\"$1\" />", $message); $message = preg_replace("#\[font=(.*?)\](.*?)\[/font\]#i", "<span style=\"font-family:$1;\">$2</span>", $message);
$message = preg_replace("#\[align=(.*?)\](.*?)\[/align\]#i", "<div style=\"text-align:$1;\">$2</div>", $message);
$message = preg_replace("#\[font\](.*?)\[/font\]#i", "$1", $message);
$message = preg_replace("#\[size\](.*?)\[/size\]#i", "$1", $message);
$message = preg_replace("#\[color\](.*?)\[/color\]#i", "$1", $message);
$message = preg_replace("#\[size\](.*?)\[/size\]#i", "$1", $message);
$message = preg_replace("#\[sub\](.*?)\[/sub\]#i", "<sub>$1</sub>", $message);
$message = preg_replace("#\[sup\](.*?)\[/sup\]#i", "<sup>$1</sup>", $message);
$message = preg_replace("#\[tr\](.*?)\[/tr\]#i", "<tr>$1</tr>", $message);
$message = preg_replace("#\[td\](.*?)\[/td\]#i", "<td style=\"background:#ffffff;padding:5px;\">$1</td>", $message);
$message = preg_replace("#\[th\](.*?)\[/th\]#i", "<th style=\"background:#ffffff;padding:5px;\">$1</th>", $message);
$message = preg_replace("#\[table\](.*?)\[/table\]#i", "<table style=\"background:#000000;border:1px #000000 solid;margin:15px;width:auto;\">$1</table>", $message);
}

return $message;
}

function mybbirckeditor_html()
{
global $mybb, $forum;
if($mybb->settings['mybbirckeditorswitchmycode'] != 1)
{
$forum['allowhtml'] = 1;
}
}

?>


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
ممنون هر دو مشکل به صورت کامل حل شد 


یه سوال دیگه
به چه شکل میتونم سایز ادیتور رو توی پاسخ سریع کمی بزرگتر کنم تا اون دوتا فضای خالی ای که با رنگ ابی مشخص کردم پر بشه و خالی نباشه
و 
اینکه توی اون کادر بنفش چجوری میتونم یه عکی به عنوان بکچراند ادیتور قرار بدم مثل عکسی که تو بکگراند قسمت امضا ها قرار داده شده؟
تصویر: http://axgig.com/images/67124879043839816828.png


اگه بخوایم فونی برا مثال تیتر رو قرا  بدیم فایل فونت رو کجا باید اپلود کنم  ؟ چون بلاخره یه سریا ممکنه اون فونت رو توی سیستمشون نداشته باشن


کممممممممممممممک
آقا این نسخه جدید رو گذاشتم ادیتورم پریییده هیچی نمیاااد
تو رو خداااا نسخه قدیمی رو بذارید بابا
الان انجمن بدون ادیتور مونده
کمممممممممممکتصویر: images/smilies/confused.gifتصویر: images/smilies/confused.gifتصویر: images/smilies/confused.gifتصویر: images/smilies/confused.gif
درست شد....فقط اگه مییشه آقای توفیقی یه ورژن هم بذارید که هرکی خواست شکلکا رو از کنار ادیتور در پاسخ سریع برداره....آخه با وجود کلیدش در ادیتور دلیلی نداره دوباره کنار ظاهر بشه...تازه سرعت لود هم کم میکنه
راستی کد php هم نداره کلیدشو ادیتور...اونم توش اعمال کنید
با تشکرتصویر: images/smilies/heart.gif
منظورم از کد php که کلیدش نیست این کده:
کد پی‌اچ‌پی:
salaaaaaaaaaaaam....ino nadare editor 


(۰۴ اسفند ۱۳۹۱، ۰۱:۳۰ ب.ظ)alimasumi نوشته:  یه سوال دیگه
به چه شکل میتونم سایز ادیتور رو توی پاسخ سریع کمی بزرگتر کنم تا اون دوتا فضای خالی ای که با رنگ ابی مشخص کردم پر بشه و خالی نباشه
و 
اینکه توی اون کادر بنفش چجوری میتونم یه عکی به عنوان بکچراند ادیتور قرار بدم مثل عکسی که تو بکگراند قسمت امضا ها قرار داده شده؟
تصویر: http://axgig.com/images/67124879043839816828.png
برای گذاشتن عکس فایل mybbroot/ckeditor/contents.css رو باز کنید:
کد زیر رو پیدا کنید:
کد:
body
{
و به کد زیر تبدیل کنید:
کد:
body
{
background-color: #fff;
background:url(IMG_URL) left center no-repeat;
background-position:fixed;
min-height:150px;
سپس کش مروگرتون رو پاک کنید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
جناب توفیقی عزیز ، در صورت امکان مای کد جدول رو هم لطف کنید. یعنی اگه زمانی این ادیتور رو حذف کنیم جداولی که قبلا ایجاد شده از بین نره ؟ و آیا نیازه در صورت حذف ادیتور امکان HTML  در انجمن فعال کنیم که جدول ها از بین نرن ؟


آدرس سایت: در حال ساخت ...
(۰۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹ ب.ظ)cool نوشته:  جناب توفیقی عزیز ، در صورت امکان مای کد جدول رو هم لطف کنید. یعنی اگه زمانی این ادیتور رو حذف کنیم جداولی که قبلا ایجاد شده از بین نره ؟ و آیا نیازه در صورت حذف ادیتور امکان HTML  در انجمن فعال کنیم که جدول ها از بین نرن ؟

نخیر... نیاز نیست.
فقط چند تا مای کد باید اضافه بشه بعد از حذف ادیتور که به زودی گذاشته می شه.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
لطفاً این تاپیک منو ببینید یه چیزی و از یه جایی select کردم و پیست کردم به این صورت نشون میده.
مشکل از کجاست

اینم ادرس تاپیک

http://bensol.net/showthread.php?tid=643...1#pid39081


نمونه: b style="">با مجوز رسمی <b style=""> قانونی پولدار شوید <b style="">راهنمای قانونی پولدار شدن در ایران <b style="">آیا می دانید ریشه و علت پنهان بیش از 80 درصد فقر در ایران چیست ؟  <b style=""> این محصول اصلا به افراد پولدار توصیه نمی شود !!!


زندگیمو میسازم اونجوری که میخوام

.....
....
...
..
.تصویر: http://upload.tehran98.com/img1/2gdx3qh9cmofkol29z7m.png
دوست من تمام ادیتورها گاهی این مشکلات براشون پیش میاد
به نظر من بهتره که شما ابتدا متن کپی شده رو در یه فایل txt کپی کنید و دوباره Select all و Cut کنید در ادیتور... اینطوری تمام اون استایل های مزاحم از بین میرن
با تشکرتصویر: images/smilies/heart.gif


صفحه‌ها (87):
 • « قبلی
 • 1
 • ...
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • ...
 • 87
 •   
 • بعدی »


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ویرایشگر پیشرفته SCEditor Tofighi 45 7,709 ۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۱ ب.ظ
آخرین ارسال: mp100
  پلاگین دکمه های سی‌اس‌اس برای پست بیت Tofighi 17 5,098 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۰۱:۰۰ ب.ظ
آخرین ارسال: farsi200
Music پلاگین پاسخ سریع پیشرفته Tofighi 7 4,835 ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۲۰ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
Heart پلاگین آمار پیشرفته موضوع(Topic state) ورژن وفا دانلود hamidkag 13 4,951 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۰۸:۴۲ ق.ظ
آخرین ارسال: hamidkag

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir