مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل نشان ندادن پیام ها در چت باکس

مشکل نشان ندادن پیام ها در چت باکس
با سلام دوستان چت باکس انجمنمون امروز ایراد پیدا کرده نمیدونیم مشکل از کجاس وختی پیام میدیم این اخطار رو میده:

تصویر: http://up.olkam.org/uploads/1369028158591.png

چطوری باید درستش کنیم؟کمک لدفاتصویر: images/smilies/huh.gif
alitop میگه:
خراب اپ کردی ادرس انجمن رو بده


سایت تفریحی تک پر
_Arman میگه:
با سلام چت باکس سالم بودش امروز اینطوری شدش بنیانگذار هستش ایشون که تاپیک دادن خب مشکل از فایل php هستش ؟ 1 ماه داشت سالم کار میکردا امروز یهو اینطوری شد هر پیام میدیم اول این ارور میادش بعدا مینویسیم پیام هم نشون داده نمیشه !این کد های داخل functions.php
کد:
<?php

########### CHECK REFER ############
function checkpost($truelinks, $url)
{
    $kt = false;
    $truelinks = explode(',' , $truelinks);
    $url = '_'.$url;
    foreach ($truelinks as $truelink)
    {
        $l1 = 'http://'.$truelink;
        $l2 = 'http://www.'.$truelink;
        if (strpos($url, $l1) == 1 || strpos($url, $l2) == 1 )
        {
            $kt = true;
        }
        if ($kt) break;
    }
    return $kt;
}

######## CHECK MD5 ##############
function check_chatbox_key($key, $userid, $username, $usergroup)
{
    global $config;
    $genkey = md5($userid.$config['chatboxkey'].$usergroup.md5($username.$config['chatboxkey']));
    if ($genkey == $key)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

########## BULID SMILIES ###########
function bulid_smilies()
{
    global $fcbfile;
    $smilies = file($fcbfile['smilie']);
    foreach ($smilies as $sm)
    {
        if ($sm)
        {
            $sm = explode(" => ", trim($sm));
            $sms[htmlspecialchars($sm[0])] = "<img src='$sm[1]' border='0' />";
            if (preg_match('*[a-z]*', $sm[0]))
            $sms[strtoupper(htmlspecialchars($sm[0]))] = "<img src='$sm[1]' border='0' />";
            if (preg_match('*[A-Z]*', $sm[0]))
            $sms[strtolower(htmlspecialchars($sm[0]))] = "<img src='$sm[1]' border='0' />";
        }
    }
    $handle = fopen($fcbfile['ds_smilie'], "w");
    fwrite($handle, serialize($sms));
    fclose($handle);
}

####### BBCODE NOTICE ##################
function BBCode($string)
{
    $search = array(
    '#\[b\](.*?)\[/b\]#',
    '#\[i\](.*?)\[/i\]#',
    '#\[u\](.*?)\[/u\]#',
    '#\[img\](.*?)\[/img\]#',
    '#\[color=(.*?)\](.*?)\[/color\]#',
    '#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#',
    '#\[url\](.*?)\[/url\]#'
    );
    $replace = array(
    '<b>\\1</b>',
    '<i>\\1</i>',
    '<u>\\1</u>',
    '<img src="\\1" border="0">',
    '<font color="\\1">\\2</font>',
    '<a href="\\1" target="_blank">\\2</a>',
    '<a href="\\1" target="_blank">\\2</a>'
    );
    return preg_replace($search , $replace, $string);
}

########### CHECK FLOOD #################
function is_flood($ip, $message)
{
    global $fcbfile;
    $ls = unserialize(file_get_contents($fcbfile['ds_lastshout']));
    return ($ls['ip'] == $ip  AND $ls['message'] == $message) ? true : false;
}

########## REMOVE BAD WORD ##########
function remove_bad_word($text)
{
    global $fcbfile;
    $badword = file($fcbfile['badword']);
    foreach ($badword as $cword)
    {
        $cword = trim($cword);
        $text = preg_replace("#$cword#si", str_repeat('*', strlen(utf8_decode($cword))), $text);
    }
    return $text;
}

###############################
function formattext($text, $b, $i, $u, $font, $color)
{
    if ($b == 'B*')
    {
        $text = '<b>'.$text.'</b>';
    }

    if ($i == 'I*')
    {
        $text = '<i>'.$text.'</i>';
    }
    if ($u == 'U*')
    {
        $text = '<u>'.$text.'</u>';
    }
    if ($font) $k = "face='$font'";
    if ($color) $k .= " color='$color'";
    if ($k) $text = "<font $k>".$text."</font>";
    return $text;
}

############ TIME FORMAT ##########
function fcb_date($dateline)
{
    global $config,$phrase;
    $dmess = date('d', $dateline);
    if ($dmess == date('d', time()))
    {
        $date = $phrase['today'];
    }
    else if ($dmess == date('d', strtotime("-1 day")))
    {
        $date = $phrase['yesterday'];
    }
    else
    {
        $date = date($config['dateformat'], $dateline);
    }
    $time = date($config['timeformat'], $dateline);
    return "<span class='smallfont'><span class='time'>[$date $time] </span></span> ";
}

########### PARSER LINK ################
function parser_link($text, $remove=false, $mask=false)
{
    global $phrase;
    if ($remove)
    {
        return ereg_replace('[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]', $phrase['linkremoved'], $text);
    }
    else if ($mask)
    {
        return ereg_replace('[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]', '<a target="_blank" href="\\0">'.$phrase['linkmask'].'</a>', $text);
    }
    else
    {
        return ereg_replace('[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]', '<a target="_blank" href="\\0">\\0</a>', $text);
    }
}

########## FIND USERNAME ##############
function findusername($userid)
{
    global $fcbfile;
    $shoutsf = file($fcbfile['message']);
    foreach($shoutsf as $shoutlinef)
    {    
        $shoutf = split_shoutline($shoutlinef);
        if ($shoutf['userid'] == $userid)
        {
            return $shoutf['username'];
            break;
        }
    }
}

function split_shoutline($shoutline)
{
    list($shoutsplt['type'],$shoutsplt['userid'],$shoutsplt['username'],$shoutsplt['dateline'],$shoutsplt['message']) = explode(" > ",$shoutline);
    return $shoutsplt;
}

function build_message($shoutline)
{
    global $config,$phrase;
    $shout = split_shoutline($shoutline);
    $text = $shout['message'];
    if ($shout['type'] == 'chat')
    {
        $displaytime = '';
        if ($config['showtime'])
        {
            $displaytime = fcb_date($shout['dateline']);
        }
        $text = $displaytime.' '.$text;
    }
    return $text;
}
########## BUILD CHAT ##############
///////////////
function build_chat($shout)
{
    global $config,$command,$phrase,$smilies,$managegroup;
    
    $checkmecm = substr($shout['message'], 0, strlen($command['me'])+1);
    $isme = false;
    if ($config['use_me'] && $checkmecm == $command['me'].' ')
            
            {
                $isme = true;
                $shout['message'] = substr($shout['message'], strlen($command['me'])+1);
            }
            $shout['message'] = htmlspecialchars($shout['message']);
            #### parser link
            if ($config['removelink'])
            {
                if (in_array($groupid, $managegroup))
                {
                    $shout['message'] = parser_link($shout['message']);
                }
                else
                {
                    $shout['message'] = parser_link($shout['message'], true);
                }
            }
            else
            {
                if ($config['linkmask'])
                {
                    $shout['message'] = parser_link($shout['message'], false, true);
                }
                else
                {
                    $shout['message'] = parser_link($shout['message']);
                }
            }
            
            ### parser smilies
            $shout['message'] = strtr($shout['message'], $smilies);
            ### parser format
            $shout['message'] = formattext($shout['message'], $shout['bold'], $shout['italic'], $shout['underline'], $shout['font'], $shout['color']);

            if ($isme)
            {
                return "isme > $shout[userid] > $shout[username] > $shout[dateline] > *<a href='http://{$config['cbforumlink']}/member.php?action=profile&uid=$shout[userid]' target='_blank'><b>$shout[username]</b></a> $shout[message]*";
            }
            else
            {
                return "chat > $shout[userid] > $shout[username] > $shout[dateline] > <a href='http://{$config['cbforumlink']}/member.php?action=profile&uid=$shout[userid]' target='_blank'><b>$shout[username]</b></a>: $shout[message]";
            }
}

############## BUILD NOTICE #############
function build_notice()
{
    global $fcbfile,$smilies;
    $noticef = file_get_contents($fcbfile['notice']);
    $handle = fopen($fcbfile['ds_notice'],"w");
    if ($noticef)
    {
        $noticef = BBCode($noticef);
        $noticef = strtr($noticef, $smilies);
    }
    fwrite($handle, $noticef);
    fclose($handle);
}

function build_prune1($shout)
{
    global $config,$phrase;
    return "prune1 > $shout[userid] > $shout[username] > $shout[dateline] > <span class='smallfont'>#<b>$shout[username]</b> $phrase[prune]#</span>";
}

function build_prune2($shout)
{
    global $config,$phrase;
    $text = "prune2 > $shout[userid] > $shout[username] > $shout[dateline] > <span class='smallfont'>#<b>$shout[username]</b> $phrase[pruneusernotice] <a href='http://{$config['cbforumlink']}/member.php?action=profile&uid=$shout[pruneuserid]' target='_blank'>$shout[pruneusername]</a>";
    if ($shout['reason']) $text .= ". <i>$phrase[reason]: $shout[reason].</i>";
    $text .= '#</span>';
    return $text;
}
function build_ban($shout)
{
    global $config,$phrase;
    $text = "ban > $shout[userid] > $shout[username] > $shout[dateline] > <span class='smallfont'>#<b>$shout[username]</b> ";
    if (!empty($shout['banusername']))
    {
        $text .= "$phrase[banned_name] <a href='http://{$config['cbforumlink']}/member.php?action=profile&uid=$shout[banuserid]' target='_blank'>$shout[banusername]</a>";
    }
    else
    {
        $text .= "$phrase[banned] <a href='http://{$config['cbforumlink']}/member.php?action=profile&uid=$shout[banuserid]' target='_blank'>$shout[banuserid]</a>";
    }
    if ($shout['reason']) $text .= ". <i>$phrase[reason]: $shout[reason].</i>";
    $text .= '#</span>';
    return $text;
}
function build_unban($shout)
{
    global $config,$phrase;
    $text = "unban > $shout[userid] > $shout[username] > $shout[dateline] > <span class='smallfont'>#<b>$shout[username]</b> ";
    if (!empty($shout['unbanusername']))
    {
        $text .= "$phrase[unbanned_name] <a href='http://{$config['cbforumlink']}/member.php?action=profile&uid=$shout[unbanuserid]' target='_blank'>$shout[unbanusername]</a>";
    }
    else
    {
        $text .= "$phrase[unbanned] <a href='http://{$config['cbforumlink']}/member.php?action=profile&uid=$shout[unbanuserid]' target='_blank'>$shout[unbanuserid]</a>";
    }
    if ($shout['reason']) $text .= ". <i>$phrase[reason]: $shout[reason].</i>";
    $text .= '#</span>';
    return $text;
}

##############################
/*
function build_ds_message()
{
    global $config,$fcbfile;
    $handle = fopen($fcbfile['ds_message'],"w");
    $shouts = file($fcbfile['message']);
    krsort($shouts);
    $count = 0;
    foreach ($shouts as $shout)
    {
        ++$count;
        $shout = trim($shout);
        fwrite($handle, '<div style="margin: 3px 0px 3px 0px;">'.build_message($shout).'</div>');
        if ($count == $config['maxmessage']) break;
    }
    fclose($handle);
}
*/
?>


تصویر: http://up.olkam.org/uploads/1367931331811.gif

تصویر: http://up.olkam.org/uploads/1370359709431.jpg
Tofighi میگه:
از پلاگین MyShoutBox استفاده کنید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
!T T! میگه:
ممنون ولی امکانش نیست که همین درست بشه؟!


تالار گفتگوی اولکام
(OLKAM.ORG)
 
Friga میگه:
فایل functions.php رو دوباره آپ کنید از نسخه خامش

اگه نداشتین من برات یکی رو قرار دادم ببین درست میشه؟
در ضمن دسترسی های .txt باید روی 777 باشه


فایل‌های پیوست

.php   functions.php (اندازه 9.19 KB / تعداد دانلود: 8)
_Arman میگه:
درست نشد دسترسی هارو هم چک کردم فایل خام رو هم جایگزین کردم :| تصویر: images/smilies/huh.gif


تصویر: http://up.olkam.org/uploads/1367931331811.gif

تصویر: http://up.olkam.org/uploads/1370359709431.jpg
Friga میگه:
احتمالا فایلی اشکال پیدا کرده
یه بار دی اکتیو کن فایل های خام رو همشو دوباره آپلود کن بعد کش مرور گرتو خالی کن بعد فعال کن ببین درست میشه یا نه
اگه درست نشد بگو مال خودمو بهت میدم


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل پاسخ سریع ( هیچ پیامی وارد نشده ) Friga 15 3,744 ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: amin_120
  مشکل در انجمنم لطفا راهنمایی کنید rasolahwazi 0 480 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: rasolahwazi
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,294 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل کاهش بازدید DADYd 1 541 ۱۵ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل خروج و ورود کاربران mahmoodm 7 1,211 ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 658 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل در قالب sohrab_mj 6 927 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  مشکل موضوعات و بهم ریختگی مطلب behnam 16 1,578 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
Sad مشکل با سطوح دسترسی در مدیریت raino 2 692 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ق.ظ
آخرین ارسال: raino
  مشکل در ثبت نام در انجمن ali5866 7 1,283 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۴:۲۳ ب.ظ
آخرین ارسال: ali5866

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir