مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل لود نشدن تنظیمات قالب game speed

مشکل لود نشدن تنظیمات قالب Game Speed
درود دوستان
پوسته Game Speed (لینک)
در نسخه جدید وردپرس ، تنظیماتی که پوسته داره متاسفانه لود نمیشه. بعد آپگرید به آخرین نسخه وردپرس این مشکل به وجود آمده.
یک سایت جدید نصب کردیم بروی اون هم همین مشکل بود ، با چند مرورگر مختلف تست کردیم باز هم مشکل بود
پس قالب با آخرین نسخه وردپرس مشکل داره ، البته فقط تنظیماتش ...

الان دستی در header یک کلاس بندی مربوط به لوگو که از تنظیمات میشد لوگو قرار داد ...رو حذف کردیم لوگو رو ازون قسمت قرار دادیم دستی.

میخواستم ببینم تنظیمات دیگش رو بخوایم دستی تغییر بدیم باید کدام قسمت یا کدام فایل بریم؟ لااقل ب صورت پیشفرض تنظیمات رو تغییر بدیم!
برای اینکه اون ضبدر بالای اسلاید از بین بره باید تنظیمات بروی Native Thumbnail باشه که نمیدونم از کدام قسمت میشه تغییر داد...
این کد هست هرکاری میکنیم تغییری حاصل نمیشه
کد پی‌اچ‌پی:
<th scope="row"><label for="thumbok">پردازش تصاویر بندانگشتی</label></th>
                          <
td><select name="thumbok" id="thumbok">
                                  <
option value="yes" <?php if(get_option('thumbok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>Native Thumbnail</option>
                                  <option value="no" <?php if(get_option('thumbok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>TimThumb</option> 
 


Huh
پاسخ
ی بزرگواری مارو دریابه ، فقط بگین تنظیمات در کدوم فایل هستش که تغییرش بدیم؟!


Huh
پاسخ
احتمالا توی فایل functions.php هست. البته اگه فایل پوسته رو قرار بدید بهتر میشه راهنمایی کرد.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
پاسخ
لینک دانلود پوسته: http://www.wordpress98.com/wordpress/قال...ame-speed/

الان تنظیماتی داره این پوسته که در نسخه جدید وردپرس لود نمیشه!
فقط میخوایم یکی از گزینه های تنظیمات رو بروی Native Thumbnail بذاریم دیگه هم به تنظیماتش احتیاجی نداریم! این رو موندیم کجا انجام بدیم!

این فایل functions.php
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
include_once(TEMPLATEPATH '/includes/ShortCodes.php');
include_once(
TEMPLATEPATH '/includes/FluidColumn.php');
include_once(
TEMPLATEPATH '/includes/Video/Video.php');
/** 
* A pagination function 
* @param integer $range: The range of the slider, works best with even numbers 
* Used WP functions: 
* get_pagenum_link($i) - creates the link, e.g. http://site.com/page/4 
* previous_posts_link(' « '); - returns the Previous page link 
* next_posts_link(' » '); - returns the Next page link 
*/  
function get_pagination($range 4$id=''){  
    
$return='';
    
// $paged - number of the current page  
    
global $paged$wp_query;  
    
// How much pages do we have?  
    
if ( !$max_page ) {  
        
$max_page $wp_query->max_num_pages;  
    }  
    
// We need the pagination only if there are more than 1 page  
    
if($max_page 1){  
        if(!
$paged){  
            
$paged 1;  
        }  
        
// On the first page, don't put the First page link  
        
if($paged != 1){  
            
$return.="<a href=" get_pagenum_link(1) . "#".$id."> اولین </a>";  
        }  
        
// To the previous page  
        
$return.= get_previous_posts_link(' « ');  
        
// We need the sliding effect only if there are more pages than is the sliding range  
        
if($max_page $range){  
            
// When closer to the beginning  
            
if($paged $range){  
                for(
$i 1$i <= ($range 1); $i++){ 
                    if(
$i==$paged$return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';
                    else 
$return.="<a href='" get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";  
                }  
            }  
            
// When closer to the end  
            
elseif($paged >= ($max_page ceil(($range/2)))){  
                for(
$i $max_page $range$i <= $max_page$i++){  
                    if(
$i==$paged$return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';
                    else 
$return.="<a href='" get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";    
                }  
            }  
            
// Somewhere in the middle  
            
elseif($paged >= $range && $paged < ($max_page ceil(($range/2)))){  
                for(
$i = ($paged ceil($range/2)); $i <= ($paged ceil(($range/2))); $i++){  
                    if(
$i==$paged$return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';
                    else 
$return.="<a href='" get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";    
                }  
            }  
        }  
        
// Less pages than the range, no sliding effect needed  
        
else{  
            for(
$i 1$i <= $max_page$i++){  
                if(
$i==$paged)$return.='<span class="activeee">'.$i.'</span>';
                else 
$return.="<a href='" get_pagenum_link($i) ."#".$id."'>".$i."</a>";    
            }  
        }  
        
// Next page  
        
$return.= get_next_posts_link(' » ');  
        
// On the last page, don't put the Last page link  
        
if($paged != $max_page){  
            
$return.=" <a href=" get_pagenum_link($max_page) ."#".$id"> آخرین </a>";  
        }  
    }  
    return(
'<div class="postlink">'.$return.'</div>');
}

if (
is_admin() && $_GET['page']=='options') {
    
wp_deregister_script'jquery' );
    
wp_register_script('jquery'get_bloginfo('template_directory').'/scripts/jquery-1.6.1.js');
    
wp_enqueue_script('jquery');
    
add_action('wp_print_scripts''loadGlobalVariableJs');
}
function 
loadGlobalVariableJs() {
    global 
$wordPressThemeOptions;
    global 
$current_user;
    
$themeData=get_theme_data(TEMPLATEPATH.'/style.css');
  
get_currentuserinfo();
    
?>
<script type="text/javascript">
    /* <![CDATA[ */
    var Global = {
        registerEmail: "<?php echo (stripcslashes($current_user->user_email));?>",
        themeName: "<?php echo ($themeData['Name']);?>",
        userDisplayName: "<?php echo (stripcslashes($current_user->display_name));?>"
    };
    /* ]]> */ 
</script>
    <?php
}


add_filter('widget_text''do_shortcode'); 

if( 
function_exists'add_theme_support' ) ) {
    
add_theme_support'post-thumbnails' ); 
    
add_image_size'smallgalthumb'9060true );
     
add_image_size'largegalthumb'610270true );
     
add_image_size'hotleft'290128true );
  
add_image_size'thehot'8080true );
  
add_image_size'vidpic'130125true );
  
add_image_size'archiveimg'14585true );
  
add_image_size'latestgamingupdates'10068true );
}
    
function 
magazine3_ticker$no_posts 5$before '   <li>'$after '</li> '$hide_pass_post true$skip_posts 0$show_excerpts false$include_pages false ) {
    global 
$wpdb;

    
$time_difference get_settings'gmt_offset' );
    
$now gmdate"Y-m-d H:i:s"time() );
    
$request "SELECT ID, post_title, post_excerpt FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' ";
    if ( 
$hide_pass_post )
        
$request .= "AND post_password ='' ";
    if ( 
$include_pages )
        
$request .= "AND (post_type='post' OR post_type='page') ";
    else
        
$request .= "AND post_type='post' ";
    
$request .= "AND post_date_gmt < '$now' ORDER BY post_date DESC LIMIT $skip_posts$no_posts";
    
$posts $wpdb->get_results$request );
    
$output '';

    if ( 
$posts ) {
        foreach ( 
$posts as $post ) {
            
$post_title $post->post_title;
            
$permalink get_permalink$post->ID );
            
$output .= $before '<a href="' esc_url$permalink ) . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' esc_attr$post_title ) . '">' esc_html$post_title ) . '</a>';
            if ( 
$show_excerpts ) {
                
$post_excerpt esc_html$post->post_excerpt );
                
$output.= '<br />' $post_excerpt;
            }
            
$output .= $after;
        }
    } else {
        
$output .= $before "None found" $after;
    }
    echo 
$output;

add_theme_support'menus' );   

if ( 
function_exists'wp_nav_menu' ) ){
    if (
function_exists('add_theme_support')) {
        
add_theme_support('nav-menus');
        
add_action'init''register_my_menus' );
        function 
register_my_menus() {
            
register_nav_menus(
                array(
                    
'main-menu' => __'Top Menu' )
                )
            );
        }
        
register_nav_menus( array(
        
'second' => __'Main Menu''second' ),
    ) );
    
          
register_nav_menus( array(
        
'third' => __'Footer Menu''third' ),
    ) );

    }
}
function 
primarymenu1(){ ?>

<div id="topMenu">
  <ul>
    <li>
      <div style="color:#eee"> به پیشخوان > نمایش > فهرست‌ها برای تنظیم فهرست بروید.</div>
    </li>
  </ul>
</div>
<?php }

function 
primarymenu2(){ ?>
<div class="menu-header">
  <ul id="menu-primary-nav" class="menu">
    <li><a>به پیشخوان > نمایش > فهرست‌ها برای تنظیم فهرست بروید.</a></li>
  </ul>
</div>
<?php }

function 
primarymenu3(){ ?>
<div id="topMenu">
  <ul>
    <li>
      <div> به پیشخوان > نمایش > فهرست‌ها برای تنظیم فهرست بروید.</div>
    </li>
  </ul>
</div>
<?php }
class 
Arrow_Walker_Nav_Menu extends Walker_Nav_Menu {
    function 
display_element($element, &$children_elements$max_depth$depth=0$args, &$output) {
        
$id_field $this->db_fields['id'];
        if (!empty(
$children_elements[$element->$id_field])) { 
            
$element->classes[] = 'arrow'//enter any classname you like here!
        
}
        
Walker_Nav_Menu::display_element($element$children_elements$max_depth$depth$args$output);
    }

 function 
the_content_limit($max_char$more_link_text ' '$stripteaser 0$more_file '') {
    
$content get_the_content($more_link_text$stripteaser$more_file);
    
$content apply_filters('the_content'$content);
    
$content str_replace(']]>'']]>'$content);
    
$content strip_tags($content);
   if (
strlen($_GET['p']) > 0) {
      echo 
"<p>";
      echo 
$content;
      echo 
" <a href='";
      
the_permalink();
      echo 
"'>"."..</a>";
      echo 
"</p>";
   }

   else if ((
strlen($content)>$max_char) && ($espacio strpos($content" "$max_char ))) {
        
$content substr($content0$espacio);
        
$content $content;
        echo 
"<p>";
        echo 
$content;
        echo 
"...";
        echo 
" <a href='";
        
the_permalink();
        echo 
"'>".$more_link_text."</a>";
        echo 
"</p>";
   }

   else {
      echo 
"<p>";
      echo 
$content;
      echo 
" <a href='";
      
the_permalink();
      echo 
"'>"."</a>";
      echo 
"</p>";
   }

}

function 
the_title2($before ''$after ''$echo true$length false) {
$title get_the_title();
if ( 
$length && is_numeric($length) ) {
$title substr$title0$length );
}

if ( 
strlen($title)> ) {
$title apply_filters('the_title2'$before $title $after$before$after);
if ( 
$echo )
echo 
$title;
else
return 
$title;
}
}

      

register_sidebar( array(
    
'name' => 'Homepage sidebar',
    
'description' => __'The primary widget area on Homepage'),
    
'before_widget' => '<li class="widgetcontainer clearfix">',
    
'after_widget' => '</div></li>',
    
'before_title' => '<div class="widgettitle"><h3>',
    
'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontent">'
) );
register_sidebar( array(
    
'name' => 'Post Sidebar',
    
'description' => __'This sidebar will appear on article posts and pages'),
    
'before_widget' => '<li class="widgetcontainer clearfix">',
    
'after_widget' => '</div></li>',
    
'before_title' => '<div class="widgettitle"><h3>',
    
'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontent">'
) );

register_sidebar( array(
    
'name' => 'Archive sidebar',
    
'description' => __'This sidebar will appear on categories, tags & archive pages'),
    
'before_widget' => '<li class="widgetcontainer clearfix">',
    
'after_widget' => '</div></li>',
    
'before_title' => '<div class="widgettitle"><h3>',
    
'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontent">'
) );

register_sidebar( array(
    
'name' => 'Small sidebar',
    
'description' => __'This is the small sidebar situated on right side of "Latest Gaming Updates"'),
    
'before_widget' => '<li class="widgetcontainersmall clearfix">',
    
'after_widget' => '</div></li>',
    
'before_title' => '<div class="widgettitlesmall"><h3>',
    
'after_title' => '</h3></div><div class="widgetcontentsmall">'
) );

register_sidebar( array(
    
'name' => 'Footer1',
    
'description' => __'Footer 1'),
    
'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',
    
'after_widget' => '</ul></div>',
    
'before_title' => '<h3>',
    
'after_title' => '</h3>'    
) );
register_sidebar( array(
    
'name' => 'Footer2',
    
'description' => __'Footer2'),
    
'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',
    
'after_widget' => '</ul></div>',
    
'before_title' => '<h3>',
    
'after_title' => '</h3>'    
) );
register_sidebar( array(
    
'name' => 'Footer3',
    
'description' => __'Footer 3'),
    
'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',
    
'after_widget' => '</ul></div>',
    
'before_title' => '<h3>',
    
'after_title' => '</h3>'    
) );
register_sidebar( array(
    
'name' => 'Footer4',
    
'description' => __'Footer 4'),
    
'before_widget' => '<div class="widget"><ul>',
    
'after_widget' => '</ul></div>',
    
'before_title' => '<h3>',
    
'after_title' => '</h3>'    
) );

function 
_main1($main3) {
  return 
__($main3'main2');
}
function 
_globalpeace($main3) {
  
_e($main3'main2');
}

function 
theopts() {
    if (!
current_user_can('manage_options')) {
        return; }
    
add_submenu_page(
        
'themes.php'
        
_main1('گزینه‌های Game Speed''globaloptions')
        , 
_main1('گزینه‌های Game Speed''globaloptions')
        , 
0
        
'options'
        
'toptions'    ); }
add_action('admin_menu''theopts');
add_option('logo''http://up.kalkalforum.ir/upload3/13809939331.png''''yes');
add_option('flogo''''''yes');
add_option('footerCopyright');
add_option('favicon');
add_option('shareok');
add_option('feedurl''آدرس خوراک شما''''yes');
add_option('thumbok');
add_option('styleSwicther');
add_option('defaultSkins');
add_option('defaultPatern');
add_option('useDefaultBackground');
add_option('defaultBG');
add_option('twitterok'); add_option('authorok'); add_option('facebookok'); add_option('youtubeok');
add_option('delok');
add_option('faceok');
add_option('ffeedok');
add_option('googleok');
add_option('rssfeedok');
add_option('technok');
add_option('stumbleok');
add_option('netok');
add_option('myspaceok');
add_option('diggok'); 
add_option('redittok'); 
add_option('mixxok'); 
add_option('twitterbookmarkok');
add_option('feedburner''آدرس فیدبرنر شما''''yes');   
add_option('latestgamingupdates''6''''yes');  
add_option('twitter''http://twitter.com/''''yes');
add_option('twitterlink''s/twitter.png''''yes');
add_option('facebook''http://facebook.com/''''yes');
add_option('facebooklink''/icons/facebook.png''''yes');
add_option('youtube''http://youtube.com/''''yes');
add_option('youtubelink''http://website.com/wp-content/themes/gamespeed/icons/youtube.png''''yes');                                            
add_option('300x250''کد تبلیغ 300x250''''yes');
add_option('seo1''''''yes');
add_option('seo2''''''yes');
add_option('seo3''''''yes');
add_option('videotxt''تصویر ویدئویی''''yes');
add_option('468''کد تبلیغ 468x60 ''''yes');     
add_option('120''کد تبلیغ 120x600 ''''yes');
add_option('ga''''''yes');  
add_option('hs''''''yes');    
add_option('menu''''''yes');
add_option('vidd-cat''''''yes');
add_option('vidd-count''4''''yes');
add_option('hottxt''اخبار داغ''''yes');
add_option('hot-cat''''''yes');
add_option('gallery-cat''''''yes'); add_option('galleryok''''''yes');  add_option('lhbox''''''yes'); 
add_option('vid-cat''''''yes');
add_option('excludecat''''''yes');
add_option('cmail''''''yes'); add_option('cmailname''''''yes'); 
if ( 
is_admin() ){
    
add_action'admin_init''gset' );
}
function 
gset() {
    
register_setting'gulast''logo' ); register_setting'gulast''flogo' );
  
register_setting'gulast''favicon' );
    
register_setting'gulast''shareok' );
  
register_setting'gulast''feedurl' ); register_setting'gulast''twitterok' ); register_setting'gulast''authorok' ); register_setting'gulast''thumbok' ); register_setting'gulast''styleSwicther' );
    
register_setting'gulast''footerCopyright' );
    
    
register_setting'gulast''defaultSkins' );
  
register_setting'gulast''defaultPatern' );
    
register_setting'gulast''useDefaultBackground' );
    
register_setting'gulast''defaultBG' );
    
    
register_setting'gulast''facebookok' );
  
register_setting'gulast''youtubeok' );
  
register_setting'gulast''delok' );
  
register_setting'gulast''ffeedok' );
  
register_setting'gulast''googleok' );          register_setting'gulast''rssfeedok' );  register_setting'gulast''technok' );
  
register_setting'gulast''stumbleok' );
    
register_setting'gulast''netok' );
  
register_setting'gulast''myspaceok' );
  
register_setting'gulast''mixxok' );
  
register_setting'gulast''diggok' );
  
register_setting'gulast''faceok' );
  
register_setting'gulast''redittok' );
  
register_setting'gulast''twitterbookmarkok' );
  
register_setting'gulast''latestgamingupdates' );
    
register_setting'gulast''twitter' );
    
register_setting'gulast''twitterlink' );         
    
register_setting'gulast''facebook' );
    
register_setting'gulast''facebooklink' );
    
register_setting'gulast''youtube' );
    
register_setting'gulast''youtubelink' );
    
register_setting'gulast''feedburner' );
    
register_setting'gulast''300x250' );
  
register_setting'gulast''seo1' );
  
register_setting'gulast''seo2' );
  
register_setting'gulast''seo3' );
  
register_setting'gulast''videotxt' );  
    
register_setting'gulast''vidd-count' );
    
register_setting'gulast''468' ); 
    
register_setting'gulast''120' );
  
register_setting'gulast''ga' ); 
  
register_setting'gulast''hs' ); 
  
register_setting'gulast''menu' );
  
register_setting'gulast''lhbox' );  
  
register_setting'gulast''gallery-cat' );    register_setting'gulast''galleryok' );  
  
register_setting'gulast''vidd-cat' ); 
  
register_setting'gulast''hottxt' ); 
  
register_setting'gulast''hot-cat' ); 
     
register_setting'gulast''cmail' );  register_setting'gulast''cmailname' ); 
  
register_setting'gulast''vid-cat' );     register_setting'gulast''excludecat' ); 
}

if (
is_admin()) add_action('init',  'loadBackPageStyles');
function  
loadBackPageStyles () {
    
wp_deregister_style'ThemeOptions' );
    
wp_enqueue_style'ThemeOptions'get_bloginfo('template_directory').'/'.'css/ThemeOptions.css', array());
}

function 
toptions() {
      if (!empty(
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'toptions.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
        die (
'Please do not load this page directly. Thanks!');
?>
<div class="wrap">
  <div id="icon-themes" class="icon32 PlvThemeOptions"></div>
  <h2>گزینه‌های پوسته Game Speed</h2>
  <div class="clear"></div>
    <div class="updated" id="PlvAlert"><p>بارگذاری گزینه‌های پوسته ...</p></div>
  <div id="PlvOptions" style="display:none;">
  <form method="post" action="options.php">
    <?php settings_fields'gulast' ); ?>
    <div class="PlvTabs">
      <div id="pettabs" class="indentmenu">
        <ul>
          <li> <a rel="dog1" id="General" class="selected">
            <div></div>
            <span>تنظیمات عمومی</span></a> </li>
          <li> <a id="Advertisement" href="#" rel="dog3">
            <div></div>
            <span>تبلیغات</span></a> </li>
          <li> <a id="Homepage" href="#" rel="dog5">
            <div></div>
            <span>تنظیمات صفحه‌اصلی</span></a> </li>
          <li> <a id="SinglePage" href="#" rel="dog6">
            <div></div>
            <span>تنظیمات تک صفحه</span></a> </li>
          <li> <a id="SEO" href="#" rel="dog7">
            <div></div>
            <span>تنظیمات سئو</span></a> </li>
          <li> <a id="ContactForm" href="#" rel="dog8">
            <div></div>
            <span>جزئیات فرم تماس</span></a> </li>
        </ul>
        <br style="clear: left;">
      </div>
      <div class="Content" style="min-width: 758px; height: auto; margin-bottom: 1em;">
        <div style="display: none;" id="dog1" class="tabcontent">
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>تنظیمات عمومی</h2>
          </div>
          <table class="form-table" style="width: 100%;">
            <tr>
              <td style="width: 18%;"><label for="logo">
                  <?php _globalpeace('آدرس لوگو:'); ?>
                </label></td>
              <td style="width: 65%;"><input class="picker-input" id="logo" type="text" size="91" maxlength="955" name="logo" value="<?php echo get_option('logo'); ?>" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="width: 18%;"><label for="favicon">
                  <?php _globalpeace('آدرس Favicon:'); ?>
                </label></td>
              <td style="width: 65%;"><input class="picker-input" id="favicon" type="text" size="91" maxlength="955" name="favicon" value="<?php echo get_option('favicon'); ?>" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="width: 18%;"><label for="hs">
                  <?php _globalpeace('اسکریپت‌های سربرگ'); ?>
                  <br />
                  </label></td>
              <td style="width: 65%;"><textarea class="picker-input" name="hs" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('hs'); ?> </textarea></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="width: 18%;"><label for="hs">
                  <?php _globalpeace('کپی‌رایت پانوشت'); ?>
                   </label></td>
              <td style="width: 65%;"><textarea class="picker-input" name="footerCopyright" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('footerCopyright'); ?> </textarea></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="width: 18%;"><label for="ga">
                  <?php _globalpeace('اسکریپت‌های پانوشت'); ?>
                  <br />
                  مانند آمارگیر گوگل </label></td>
              <td style="width: 65%;"><textarea class="picker-input" name="ga" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('ga'); ?> </textarea></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="thumbok">پردازش تصاویر بندانگشتی</label></th>
              <td><select name="thumbok" id="thumbok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('thumbok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>Native Thumbnail</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('thumbok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>TimThumb</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="styleSwicther">نمایش تعویض کننده استایل</label></th>
              <td><select name="styleSwicther" id="styleSwicther">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('styleSwicther') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('styleSwicther') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="defaultSkins">پوسته‌ی پیشفرض</label></th>
              <td>
                  <select name="defaultSkins" id="defaultSkins">
                  <option value="2888BF" <?php if(get_option('defaultSkins') == '2888BF'){?>selected="selected"<?php }?>>1</option>
                  <option value="BF4C17" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'BF4C17'){?>selected="selected"<?php }?>>2</option>
                  <option value="2B2B2B" <?php if(get_option('defaultSkins') == '2B2B2B'){?>selected="selected"<?php }?>>3</option>
                  <option value="DB8F00" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'DB8F00'){?>selected="selected"<?php }?>>4</option>
                  <option value="C71400" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'C71400'){?>selected="selected"<?php }?>>5</option>
                  <option value="669100" <?php if(get_option('defaultSkins') == '669100'){?>selected="selected"<?php }?>>6</option>
                  <option value="306" <?php if(get_option('defaultSkins') == '306'){?>selected="selected"<?php }?>>7</option>
                  <option value="3CF" <?php if(get_option('defaultSkins') == '3CF'){?>selected="selected"<?php }?>>8</option>
                  <option value="F96" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F96'){?>selected="selected"<?php }?>>9</option>
                  <option value="FC6" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'FC6'){?>selected="selected"<?php }?>>10</option>
                  <option value="C03" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'C03'){?>selected="selected"<?php }?>>11</option>
                  <option value="00A" <?php if(get_option('defaultSkins') == '00A'){?>selected="selected"<?php }?>>12</option>
                  <option value="660" <?php if(get_option('defaultSkins') == '660'){?>selected="selected"<?php }?>>13</option>
                  <option value="99F" <?php if(get_option('defaultSkins') == '99F'){?>selected="selected"<?php }?>>14</option>
                  <option value="F99" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F99'){?>selected="selected"<?php }?>>15</option>
                  <option value="960" <?php if(get_option('defaultSkins') == '960'){?>selected="selected"<?php }?>>16</option>
                  <option value="0B0" <?php if(get_option('defaultSkins') == '0B0'){?>selected="selected"<?php }?>>17</option>
                  <option value="040" <?php if(get_option('defaultSkins') == '040'){?>selected="selected"<?php }?>>18</option>
                  <option value="F69" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F69'){?>selected="selected"<?php }?>>19</option>
                  <option value="F60" <?php if(get_option('defaultSkins') == 'F60'){?>selected="selected"<?php }?>>20</option>
                  <option value="93F" <?php if(get_option('defaultSkins') == '93F'){?>selected="selected"<?php }?>>21</option>
                </select>
                <div class="clear"></div>
                   <h5>پوسته‌های نمونه</h5>
                <div class="clear"></div>
                <a class="number-box">1</a>
                <a class="number-box">2</a>
                <a class="number-box">3</a>
                <a class="number-box">4</a>
                <a class="number-box">5</a>
                <a class="number-box">6</a>
                <a class="number-box">7</a>
                <a class="number-box">8</a>
                <a class="number-box">9</a>
                <a class="number-box">10</a>
                <a class="number-box">11</a>
                <a class="number-box">12</a>
                <a class="number-box">13</a>
                <a class="number-box">14</a>
                <a class="number-box">15</a>
                <a class="number-box">16</a>
                <a class="number-box">17</a>
                <a class="number-box">18</a>
                <a class="number-box">19</a>
                <a class="number-box">20</a>
                <a class="number-box">21</a>
                <div class="clear"></div>
                
                <a class="color-box" rel="2888BF" style="background-color: rgb(40, 136, 191);"> </a> 
                <a class="color-box" rel="BF4C17" style="background-color: rgb(191, 76, 23);"></a> 
                <a class="color-box" rel="2B2B2B" style="background-color: rgb(43, 43, 43);"></a> 
                <a class="color-box" rel="DB8F00" style="background-color: rgb(219, 143, 0);"></a> 
                <a class="color-box" rel="C71400" style="background-color: rgb(199, 20, 0);"></a> 
                <a class="color-box" rel="669100" style="background-color: rgb(102, 145, 0);"></a>
                
                <a class="color-box" rel="306" style="background-color: #306;"></a>
                <a class="color-box" rel="3CF" style="background-color: #3CF;"></a>
                <a class="color-box" rel="F96" style="background-color: #F96;"></a>
                
                <a class="color-box" rel="FC6" style="background-color: #FC6;"></a>
                <a class="color-box" rel="C03" style="background-color: #C03;"></a>
                <a class="color-box" rel="00A" style="background-color: #00A;"></a>
                
                <a class="color-box" rel="660" style="background-color: #660;"></a>
                <a class="color-box" rel="99F" style="background-color: #99F;"></a>
                <a class="color-box" rel="F99" style="background-color: #F99;"></a>
                
                <a class="color-box" rel="960" style="background-color: #960;"></a>
                <a class="color-box" rel="0B0" style="background-color: #0B0;"></a>
                <a class="color-box" rel="040" style="background-color: #040;"></a>
                
                <a class="color-box" rel="F69" style="background-color: #F69;"></a>
                <a class="color-box" rel="F60" style="background-color: #F60;"></a>
                <a class="color-box" rel="93F" style="background-color: #93F;"></a>
               </td>
            </tr>
            
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="defaultPatern">پترن پیشفرض</label></th>
              <td>
                  <select name="defaultPatern" id="defaultPatern">
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>1</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>2</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid3.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid3.png"){?>selected="selected"<?php }?>>3</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid4.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/grid4.png"){?>selected="selected"<?php }?>>4</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/horizontal-line1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>5</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/horizontal-line2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>6</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/mozaic1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>7</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/mozaic2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>8</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line1.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/vertical-line1.png"){?>selected="selected"<?php }?>>9</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line2.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/vertical-line2.png"){?>selected="selected"<?php }?>>10</option>
                  <option value="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line3.png" <?php if(get_option('defaultPatern') == get_bloginfo('template_directory')."/images/patern/vertical-line3.png"){?>selected="selected"<?php }?>>11</option>
                </select>
                <div class="clear"></div>
                   <h5>پترین نمونه</h5>
                <div class="clear"></div>
                <a class="number-box">1</a>
                <a class="number-box">2</a>
                <a class="number-box">3</a>
                <a class="number-box">4</a>
                <a class="number-box">5</a>
                <a class="number-box">6</a>
                <a class="number-box">7</a>
                <a class="number-box">8</a>
                <a class="number-box">9</a>
                <a class="number-box">10</a>
                <a class="number-box">11</a>
                <div class="clear"></div>
                
                <a class="pattern-box" rel="grid1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid1.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="grid2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid2.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="grid3" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/grid3.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="grid4" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern//grid4.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="horizontal-line1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line1.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="horizontal-line2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/horizontal-line2.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="mozaic1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic1.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="mozaic2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/mozaic2.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="vertical-line1" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line1.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="vertical-line2" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line2.png);"></a> 
                <a class="pattern-box" rel="vertical-line3" style="background-image: url(<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/patern/vertical-line3.png);"></a>
                
               </td>
            </tr>
            
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="defaultBG">پس‌زمینه پیشفرض</label></th>
              <td>
                  <select name="useDefaultBackground" id="useDefaultBackground">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('useDefaultBackground') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>استفاده از پس‌زمینه پیشفرض</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('useDefaultBackground') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>عدم استفاده از پس‌زمینه پیشفرض</option>
                </select>
              
                  <select name="defaultBG" id="defaultBG">
                  <option value="bg1" <?php if(get_option('defaultBG') == 'bg1'){?>selected="selected"<?php }?>>1</option>
                  <option value="bg2" <?php if(get_option('defaultBG') == 'bg2'){?>selected="selected"<?php }?>>2</option>
                  <option value="bg3" <?php if(get_option('defaultBG') == 'bg3'){?>selected="selected"<?php }?>>3</option>
                </select>
                <div class="clear"></div>
                   <h5>پس‌زمینه نمونه</h5>
                <div class="clear"></div>
                <a class="number-box-background">1</a>
                <a class="number-box-background">2</a>
                <a class="number-box-background">3</a>
                <div class="clear"></div>
                
                <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/background/small-bg1.png" class="galimg" />
                <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/background/small-bg2.png" class="galimg" />
                <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/background/small-bg3.png" class="galimg" />
                
               </td>
            </tr>
            
          </table>
          <br />
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>تنظیمات پروفایل اجتماعی و RSS</h2>
          </div>
          <table class="form-table" style="width: 100%;">
            <tr>
              <td><label for="feedurl">
                  <?php _globalpeace('آدرس خوراک شما:'); ?>
                </label></td>
              <td><input class="picker-input" id="feedurl" type="text" size="91" maxlength="955" name="feedurl" value="<?php echo get_option('feedurl'); ?>" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="feedburner">
                  <?php _globalpeace('آدرس ایمیل فیدبرنر شما:'); ?>
                </label></td>
              <td><input class="picker-input" id="feedburner" type="text" size="91" maxlength="955" name="feedburner" value="<?php echo get_option('feedburner'); ?>" /></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="twitterok">نمایش توئیتر؟</label></th>
              <td><select name="twitterok" id="twitterok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('twitterok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('twitterok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>نه</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="twitter">
                  <?php _globalpeace('آدرس پروفایل <b>توئیتر</b>:'); ?>
                </label></td>
              <td><input class="picker-input" id="twitter" type="text" size="91" maxlength="955" name="twitter" value="<?php echo get_option('twitter'); ?>"></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="facebookok">نمایش فیسبوک؟</label></th>
              <td><select name="facebookok" id="facebookok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('facebookok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('facebookok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="facebook">
                  <?php _globalpeace('آدرس پروفایل<b>فیسبوک</b>:'); ?>
                </label></td>
              <td><input class="picker-input" id="facebook" type="text" size="91" maxlength="955" name="facebook" value="<?php echo get_option('facebook'); ?>"></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="youtubeok">نمایش یوتیوب؟</label></th>
              <td><select name="youtubeok" id="youtubeok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('youtubeok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('youtubeok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="youtube">
                  <?php _globalpeace('آدرس پروفایل <b>یوتیوب</b>:'); ?>
                </label></td>
              <td><input class="picker-input" id="youtube" type="text" size="91" maxlength="955" name="youtube" value="<?php echo get_option('youtube'); ?>"></td>
            </tr>
          </table>
        </div>
        <div style="display: none;" id="dog3" class="tabcontent">
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>گزینه‌های تبلیغ</h2>
          </div>
          <table class="form-table" style="width: 100%;">
            <tr>
              <td><label for="300x250">
                  <?php _globalpeace('کد تبلیغ 300x250 [صفحه‌اصلی]'); ?>
                </label></td>
              <td><textarea class="picker-input" name="300x250" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('300x250'); ?> </textarea></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="468">
                  <?php _globalpeace('کد تبلیغ 468x60 [پانوشت]'); ?>
                </label></td>
              <td><textarea class="picker-input" name="468" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('468'); ?> </textarea></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="120">
                  <?php _globalpeace('کد تبلیغ 120x600 [صفحه اصلی]'); ?>
                </label></td>
              <td><textarea class="picker-input" name="120" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('120'); ?> </textarea></td>
            </tr>
          </table>
        </div>
        <div style="display: none;" id="dog5" class="tabcontent">
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>تنظیمات اسلایدشو صفحه‌اصلی</h2>
          </div>
          <table class="form-table">
            <tbody>
              <tr valign="top">
                <th scope="row"><label for="galleryok">مخفی کردن اسلایدشو؟</label></th>
                <td><select name="galleryok" id="galleryok">
                    <option value="no" <?php if(get_option('galleryok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                    <option value="yes" <?php if(get_option('galleryok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  </select></td>
              </tr>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="gallery-cat">
                    <?php _globalpeace('دسته اسلایدشو:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=gallery-cat&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('gallery-cat')); ?></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
          <br />
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>3 جعبه‌ی "اخبار داغ"</h2>
          </div>
          <table class="form-table">
            <tbody>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="lhbox">
                    <?php _globalpeace('انتخاب دسته:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=lhbox&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('lhbox')); ?></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
          <br />
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>پیکربندی اخبار داغ</h2>
          </div>
          <table class="form-table">
            <tbody>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="hot-cat">
                    <?php _globalpeace('یک دسته برای نمایش نوشته‌های آن انتخاب کنید:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=hot-cat&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('hot-cat')); ?></td>
              </tr>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="hottxt">
                    <?php _globalpeace('سرتیتر:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="hottxt" type="text" size="30" maxlength="555" name="hottxt" value="<?php echo get_option('hottxt'); ?>" /></td>
              </tr>
              <tr>
            </tbody>
          </table>
          <br />
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>پیکربندی تصاویر ویدئویی</h2>
          </div>
          <table class="form-table">
            <tbody>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="vidd-cat">
                    <?php _globalpeace('دسته ویدئو:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><?php wp_dropdown_categories('show_option_none=None&hide_empty=0&name=vidd-cat&exclude=1&orderby=name&selected='.get_option('vidd-cat')); ?></td>
              </tr>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="vid-cat">
                    <?php _globalpeace('آدرس آن دسته:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="vid-cat" type="text" size="68" maxlength="1955" name="vid-cat" value="<?php echo get_option('vid-cat'); ?>" /></td>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="videotxt">
                    <?php _globalpeace('عنوان سربرگ:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="videotxt" type="text" size="30" maxlength="555" name="videotxt" value="<?php echo get_option('videotxt'); ?>" /></td>
              </tr>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="vidd-count">
                    <?php _globalpeace('تعداد:'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;">
                  <input class="picker-input" id="vidd-count" type="text" size="30" maxlength="555" name="vidd-count" value="<?php echo get_option('vidd-count'); ?>" />
                </td>
              </tr>
              <tr>
            </tbody>
          </table>
          <br />
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br />
            </div>
            <h2>پیکربندی "آخرین به‌روزرسانی‌های بازی‌ها"</h2>
          </div>
          <table class="form-table">
            <tbody>
              <tr>
                <td style="width: 25%;"><label for="excludecat">
                    <?php _globalpeace('شناسه دسته استثنا :<br />(با کاما جدا شوند ",")'); ?>
                  </label></td>
                <td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="excludecat" type="text" size="68" maxlength="1955" name="excludecat" value="<?php echo get_option('excludecat'); ?>" /></td>
                  </td>
              </tr>
              <tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
        <div style="display: none;" id="dog6" class="tabcontent">
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>تنظیمات تک نوشته</h2>
          </div>
          <table class="form-table" style="width: 100%;">
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="authorok">نمایش قسمت نویسنده زیر نوشته؟</label></th>
              <td><select name="authorok" id="authorok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('authorok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('authorok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
          </table>
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>تنظیمات اشتراک ‌گذاری</h2>
          </div>
          <table class="form-table" style="width: 100%;">
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="shareok">نشان دادن اشتراک‌گذاری زیر نوشته؟</label></th>
              <td><select name="shareok" id="shareok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('shareok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('shareok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <td><h3>اگر بله، پس....</h3></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="delok">نمایش Delicious؟</label></th>
              <td><select name="delok" id="delok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('delok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('delok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="faceok">نمایش Facebook؟</label></th>
              <td><select name="faceok" id="faceok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('faceok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('faceok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="ffeedok">نمایش FriendFeed؟</label></th>
              <td><select name="ffeedok" id="ffeedok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('ffeedok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('ffeedok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="googleok">نمایش Google Bookmark؟</label></th>
              <td><select name="googleok" id="googleok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('googleok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('googleok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="diggok">نمایش Digg؟</label></th>
              <td><select name="diggok" id="diggok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('diggok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('diggok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="twitterbookmarkok">نمایش Twitter؟</label></th>
              <td><select name="twitterbookmarkok" id="twitterbookmarkok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('twitterbookmarkok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('twitterbookmarkok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="redittok">نمایش Reditt؟</label></th>
              <td><select name="redittok" id="redittok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('redittok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('redittok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="mixxok">نمایش Mixx؟</label></th>
              <td><select name="mixxok" id="mixxok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('mixxok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('mixxok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="myspaceok">نمایش Myspace؟</label></th>
              <td><select name="myspaceok" id="myspaceok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('myspaceok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('myspaceok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="netok">نمایش NetVibes؟</label></th>
              <td><select name="netok" id="netok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('netok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('netok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="stumbleok">نمایش StumbleUpon؟</label></th>
              <td><select name="stumbleok" id="stumbleok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('stumbleok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('stumbleok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="technok">نمایش Technorati؟</label></th>
              <td><select name="technok" id="technok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('technok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('technok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr valign="top">
              <th scope="row"><label for="rssfeedok">نمایش RssFeed؟</label></th>
              <td><select name="rssfeedok" id="rssfeedok">
                  <option value="yes" <?php if(get_option('rssfeedok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>بله</option>
                  <option value="no" <?php if(get_option('rssfeedok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>خیر</option>
                </select></td>
            </tr>
          </table>
        </div>
        <div style="display: none;" id="dog7" class="tabcontent">
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>تنظیمات سئو؟</h2>
          </div>
          <table class="form-table" style="width: 100%;">
            <tr>
              <td><label for="seo1">
                  <?php _globalpeace('توضیحات متا'); ?>
                </label></td>
              <td><textarea class="picker-input" name="seo1" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('seo1'); ?> </textarea>
                <br />
                <span class="description">توضیحات متا برای صفحه‌اصلی شما.</span></td>
                </td>
            </tr>
            <tr>
              <td><label for="seo2">
                  <?php _globalpeace('واژه‌های کلیدی متا'); ?>
                </label></td>
              <td><textarea class="picker-input" name="seo2" rows="4" cols="60"><?php echo get_option('seo2'); ?> </textarea>
                <br />
                <span class="description">یک فهرست از واژه‌های کلیدی با کاما جدا شده برای سایت شما که به عنوان واژه‌های کلیدی متا در صفحه‌اصلی شما نوشته خواهد شد. </span></td>
            </tr>
          </table>
          <br />
        </div>
        <div style="display: none;" id="dog8" class="tabcontent">
          <div class="wrap">
            <div id="icon-tools" class="icon32"> <br>
            </div>
            <h2>جزئیات فرم تماس</h2>
          </div>
          <table class="form-table" style="width: 100%;">
            <tr>
              <td style="width: 25%;"><label for="cmail">
                  <?php _globalpeace('ایمیل به:'); ?>
                </label></td>
              <td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="cmail" type="text" size="68" maxlength="1955" name="cmail" value="<?php echo get_option('cmail'); ?>" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="width: 25%;"><label for="cmailname">
                  <?php _globalpeace('نام شما:'); ?>
                </label></td>
              <td style="width: 75%;"><input class="picker-input" id="cmailname" type="text" size="68" maxlength="1955" name="cmailname" value="<?php echo get_option('cmailname'); ?>" /></td>
            </tr>
          </table>
          <br />
        </div>
      </div>
      <input type="submit" class="button-primary" value="<?php _e('ذخیره تغییرات'); ?>" />
      <script language="javascript" src="<?php echo (get_bloginfo('template_directory').'/'.'scripts/pretty-lightbox.js');?>"></script> 
    </div>
  </form>
  <div class="clear"></div>
  <?php $theme_data $themeData=get_theme_data(TEMPLATEPATH.'/style.css');?>
    </p>  
  </div>
</div> <!--End Wrap-->
<?php ?>
 


Huh
پاسخ
از نظر من میتونید این کار رو کنید.
کد فراخوانی تنظیمی که میخواید get_option('thumbok') هست.
خوب همه فایل هاش رو باز کنید و کد زیر رو پیدا کنید 
کد پی‌اچ‌پی:
get_option('thumbok'
و به کد زیر تبدیل کنید.
کد:
'yes'

 


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
پاسخ
ببخشید متوجه نشدم
الان اون بخش تنظیمات مورد نظر من این هستش
کد پی‌اچ‌پی:
<th scope="row"><label for="thumbok">پردازش تصاویر بندانگشتی</label></th>
                          <
td><select name="thumbok" id="thumbok">
                                  <
option value="yes" <?php if(get_option('thumbok') == 'yes'){?>selected="selected"<?php }?>>Native Thumbnail</option>
                                  <option value="no" <?php if(get_option('thumbok') == 'no'){?>selected="selected"<?php }?>>TimThumb</option> 

میخوام به صورت پیشفرض بروی Native Thumbnail باشه باید چیو yes کنم!
این قسمت
کد پی‌اچ‌پی:
get_option('thumbok' 
رو زدم ارور داد


Huh
پاسخ
دقیقا چیزی که گفتم.
توی همه فایل‌های پوسته 
پیدا کنید 
کد پی‌اچ‌پی:
get_option('thumbok'
رو و به 
کد پی‌اچ‌پی:
"yes" 
تبدیلش کنید مشکلتون حل میشه.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در صفحه بندی ali5866 1 476 ۲۵ تير ۱۳۹۴، ۰۶:۰۳ ق.ظ
آخرین ارسال: hamidkag
  مشکل در پنل مدیر وردپرس behnam 5 759 ۱۷ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل چند ریختی در ورپرس H4Mid 4 746 ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ
آخرین ارسال: H4Mid
  درخواست تبدیل قالب رز بلاگ به وردپرس sarmadi 0 853 ۱۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۰۷ ب.ظ
آخرین ارسال: sarmadi
  کسی این قالب رو ؟ behnam 2 857 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
Star قالب زیبای Media برای وردپرس KoG 0 1,074 ۲۳ تير ۱۳۹۲، ۰۸:۳۹ ب.ظ
آخرین ارسال: KoG

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir