مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل خط اول ارسال ها

مشکل خط اول ارسال ها
سلام

الان جدیدا هر چی تاپیک که میزاریم خط اول چیزی بنویسی یا عکسی بزاری  و وسط قرار بدی متن رو خط اول کمی به سمت راست میاد و بقیه وسط قرار میگیرند..Confused


مثلا تو عکس زیر ببینید که تصویر وسط نیستو کمی سمت راسته.

تصویر: http://www.8pic.ir/images/57463996719390701385.jpg
mybb میگه:
برید به قسمت قالب ها قالب مورد نظر showthread و ویرایش showthread
این خط رو پیدا کنید
کد پی‌اچ‌پی:
    <div id="posts">
        {
$posts}
    </
div
و تگ بی ار رو بهش اضافه کنید
کد پی‌اچ‌پی:
    <br />
        <
div id="posts">
        {
$posts}
    </
div
 


gentelman میگه:
 
کد پی‌اچ‌پی:
<html>
<
head>
<
title>{$thread['subject']}</title>
{
$headerinclude}
<
script type="text/javascript">
<!--
    var 
quickdelete_confirm "{$lang->quickdelete_confirm}";
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="jscripts/thread.js?ver=1400"></script>
</head>
<body>
    {$header}
    {$pollbox}<!-- TopicStats --><br />

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="clear: both; border-top-width:1;">
    <tr>
        <td class="trow1" width="100%"><span class="smalltext"><strong>{$thread['subject']}</strong></span></span><div class="smalltext float_left">{$lang->welcome_current_time}</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="trow2">
            <table border="0" width="100%">
                <tr class="smalltext topstats">
                    <td>
<div><a href="printthread.php?tid={$tid}"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/printable.gif" class="topstateicon" border="0"> {$lang->view_printable}</a></div>
<div><a href="sendthread.php?tid={$tid}"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/fw_pm.gif" class="topstateicon" border="0"> {$lang->send_thread}</a></div>
                    </td>
                    <td>
<div><a href="showthread.php?tid={$tid}&page=last"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/mini_last.gif" class="topstateicon" border="0"> نمایش آخرین ارسال این موضوع</a></div>
<div><a href="./ratethread.php?tid={$thread['tid']}&amp;rating=5&amp;my_post_key={$mybb->post_code}" onClick = 'var parameterString = this.href.replace(/.*\?(.*)/, "$1");return Rating.add_rating(parameterString);return false;'><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/mini_add.gif" class="topstateicon" border="0"> اهدای بیشترین امتیاز به این موضوع</a></div>
                    </td>
                    <td>
<div><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/{$add_remove_subscription}subscription.gif" class="topstateicon" border="0"> {$add_remove_subscription_text}</a></div>
<div>
<div style="padding-top:3px; border-bottom: 1px #2A4956 solid; float: right;">
<a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.mister-wong.com/" onclick="window.open('http://www.mister-wong.com/index.php?action=addurl&amp;bm_url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;bm_notice=&amp;bm_description='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;bm_tags=');return false;" title="افزودن به: Mr. Wong"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/wong.gif" alt="افزودن به: Mr. Wong" name="wong" border="0" id="wong"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.linkarena.com/" onclick="window.open('http://linkarena.com/bookmarks/addlink/?url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;desc=&amp;tags=');return false;" title="افزودن به: Linkarena"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/linkarena.gif" alt="افزودن به: Linkarena" name="Linkarena" border="0" id="Linkarena"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://digg.com/" onclick="window.open('http://digg.com/submit?phase=2&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;bodytext=&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Digg"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/digg.gif" alt="افزودن به: Digg" name="Digg" border="0" id="Digg"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://del.icio.us/" onclick="window.open('http://del.icio.us/post?v=2&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;notes=&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Del.icio.us"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/del.gif" alt="افزودن به: Del.icio.us" name="Delicious" border="0" id="Delicious"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.facebook.com/" onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;t='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Facebook"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/facebook.gif" alt="افزودن به: Facebook" name="Facebook" border="0" id="Facebook"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.furl.net/" onclick="window.open('http://www.furl.net/storeIt.jsp?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;keywords=&amp;t='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Furl"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/furl.gif" alt="افزودن به: Furl" name="Furl" border="0" id="Furl"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.yahoo.com/" onclick="window.open('http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;d=&amp;tag=&amp;u='+encodeURIComponent(location.href));return false;" title="افزودن به: Yahoo"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/yahoo.gif" alt="افزودن به: Yahoo" name="Yahoo" border="0" id="Yahoo"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.spurl.net/" onclick="window.open('http://www.spurl.net/spurl.php?v=3&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;url='+encodeURIComponent(document.location.href));return false;" title="افزودن به: Spurl"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/spurl.gif" alt="افزودن به: Spurl" name="Spurl" border="0" id="Spurl"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.google.com/" onclick="window.open('http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;hl=fa&amp;bkmk='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;annotation=&amp;labels=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Google"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/google.gif" alt="افزودن به: Google" name="Google" border="0" id="Google"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.blinklist.com/" onclick="window.open('http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Description=&amp;Tag=&amp;Url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;Title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Blinklist"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/blinklist.gif" alt="افزودن به: Blinklist" name="Blinklist" border="0" id="Blinklist"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://blogmarks.net/" onclick="window.open('http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;content=&amp;public-tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Blogmarks"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/blogmarks.gif" alt="افزودن به: Blogmarks" name="Blogmarks" border="0" id="Blogmarks"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.diigo.com/" onclick="window.open('http://www.diigo.com/post?url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;tag=&amp;comments='); return false;" title="افزودن به: Diigo"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/diigo.gif" alt="افزودن به: Diigo" name="Diigo" border="0" id="Diigo"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.social-bookmark-script.com/social.bookmarking.htm" target="_Blank" title="Information"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/what.gif" alt="Information" name="Information" border="0" id="Information"> </a>
</div>
</div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
<table width="100%" style="line-height:20px">
<tr class="smalltext">

<td  width="56%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->users_browsing_thread}</legend> <span class="smalltext"> {$onlinemembers}{$onlinesep}{$invisonline}{$onlinesep2}{$guestsonline}</span>
</fieldset> </td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->author}:</legend>  <a href="member.php?action=profile&uid={$thread['uid']}">{$thread['username']}</a></fieldset></td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->lastpost}:</legend>  <a href="member.php?action=profile&uid={$thread['lastposteruid']}">{$thread['lastposter']}</a></fieldset></td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->replies}</legend> {$postcount}</fieldset></td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->views}</legend> {$thread['views']}</fieldset></td>
</tr>            </table>
        </td>
    </tr>
</table>          

<br />
<!-- /TopicStats -->
    <div class="float_right">
        {$multipage}
    </div>
    <div class="float_left">
        {$newreply}
    </div>
    {$ratethread}
    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="clear: both; border-bottom-width: 0;">
        <tr>
            <td class="thead" colspan="2">
                <div style="float: left;">
                    <span class="smalltext"><strong><a href="showthread.php?mode=threaded&amp;tid={$tid}&amp;pid={$pid}#pid{$pid}">{$lang->threaded}</a> | <a href="showthread.php?mode=linear&amp;tid={$tid}&amp;pid={$pid}#pid{$pid}">{$lang->linear}</a></strong></span>
                </div>
                <div>
                    <strong>{$thread['subject']}</strong>
                </div>
            </td>
        </tr>
        {$classic_header}
    </table>
        <br />
            <div id="posts">
        {$posts}
    </div>
    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="border-top-width: 0;">
        <tr>
            <td colspan="2" class="tfoot">
                {$search_thread}
                <div>                    <strong>&laquo; <a href="{$next_oldest_link}">{$lang->next_oldest}</a> | <a href="{$next_newest_link}">{$lang->next_newest}</a> &raquo;</strong>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <div class="float_right">
        {$multipage}
    </div>
    <div style="padding-top: 4px;" class="float_left">
        {$newreply}
    </div>
    <br style="clear: both;" />
    {$quickreply}
    {$threadexbox}
    {$similarthreads}
    <br />
    <div class="float_left">
        <ul class="thread_tools">
            <li class="printable"><a href="printthread.php?tid={$tid}">{$lang->view_printable}</a></li>
            <li class="sendthread"><a href="sendthread.php?tid={$tid}">{$lang->send_thread}</a></li>
            <li class="subscription_{$add_remove_subscription}"><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}">{$add_remove_subscription_text}</a></li>
        </ul>
    </div>

    <div class="float_right" style="text-align: right;">
        {$moderationoptions}
        {$forumjump}
    </div>
    <br style="clear: both;" />
    {$footer}
</body>
</html> 
من اضافه کردم ولی فرقی نکرد..همچنان همون طور عین قبله..ویرایشم زدم تاپیک رو اما درس نشد.
Tofighi میگه:
قالب postbit_classic رو به نسخه‌ی اصلی برگردونید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
gentelman میگه:
خب کلی من کد گذاشتمConfused
Tofighi میگه:
(۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۰۶:۲۰ ب.ظ)gentelman نوشته:  خب کلی من کد گذاشتمConfused

قبل از 
کد پی‌اچ‌پی:
{$post['message']} 
چندتا 
کد پی‌اچ‌پی:
<br /> 
بگذارید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
gentelman میگه:
تو پست بیت کلاسیک ؟؟؟Confused
کد پی‌اچ‌پی:
{$ignore_bit}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}id="post_{$post['pid']}">
    <
tr>
        <
td class="{$altbg}width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
        


<
style>

    <!--

.
mr-abdollah

    
border-style:solid;

    
border-width:1px;

    -
moz-border-radius-bottomright:6px;

    -
moz-border-radius-topleft:6px;

    -
moz-border-radius-bottomleft:6px;

    -
moz-border-radius-topright:6px;

    

-
webkit-border-radius6px 06px 0;

border-radius6px 0 6px 0;

-
webkit-border-top-left-radius6px/* pour Chrome */

-webkit-border-bottom-right-radius6px/* pour Chrome */ 

    

    
background-color:#EFEFEF;

    
border-color:#DDDDDD #DDDDDD #C4C4C4 #C4C4C4;

    
-moz-box-shadow:0 0 8px rgba(0000.3);

    
direction:rtl;

    
font-family:Tahoma;

    
font-size:11px;

    
margin:4px 7px;

    
padding:3px;

    
text-align:center;

    }

    -->

</
style>    <
div class="mr-abdollah"> <strong><span 
class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong
</
div>
   
    <
div class="mr-abdollah">{$post['userstars']}</div

    <
div class="mr-abdollah">{$post['useravatar']}</div>

    <
div class="mr-abdollah">{$post['groupimage']}<br></div>

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#0000bb"><
href
="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن 
تمام ارسالهای نویسنده
</a></font></div>

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#800080">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</font></div>

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#800080">{$post['mood']}</font></div>

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#800080">شماره کاربر :{$post['uid']}</font></div>

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#800080">تاریخ عضویت :{$post['userregdate']}</font></div

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#800080">ارسال ها :{$post['postnum']}</font></div>

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#800080">{$post['replink']}</font></div>

    <
div class="mr-abdollah"><font color="#800080"><marquee direction="right" scrollamount="2" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();">دل نوشته : {$post['fid8']} </marquee></font></div>

       </
strong>

       <
br />

       </
span>

    </
td>
    <
td class="{$altbg}valign="top">
        <
table width="100%">
            <
tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>
            <
br />
            <
div id="pid_{$post['pid']}style="padding: 5px 0 5px 0;">
                <
span style="color:{$post['fidblue']};">{$post['message']}</span
            </
div>
            {
$post['attachments']}
            {
$post['signature']}
            <
div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <
div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {
$post['iplogged']}
            </
div>
        </
td></tr>
    </
table>
</
td>
</
tr>
<
tr>
    <
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <
td class="{$altbg}style="vertical-align: middle;">
        <
table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <
tr valign="bottom">
                <
td align="right" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
                <
td align="left">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </
tr>
        </
table>
    </
td>
</
tr>{$post['postrep_inline']}{$post['thxdsp_inline']}
</
table>{$post['postrep_outline']}{$post['thxdsp_outline']} 
این کدای پست بیتمه..
behnam میگه:
طبق گفته جناب توفیقی:

کد:
{$ignore_bit}
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}">
<tr>
<td class="{$altbg}" width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a><style>

<!--

.mr-abdollah{

border-style:solid;

border-width:1px;

-moz-border-radius-bottomright:6px;

-moz-border-radius-topleft:6px;

-moz-border-radius-bottomleft:6px;

-moz-border-radius-topright:6px;-webkit-border-radius: 6px 06px 0;

border-radius: 6px 0 6px 0;

-webkit-border-top-left-radius: 6px; /* pour Chrome */

-webkit-border-bottom-right-radius: 6px; /* pour Chrome */background-color:#EFEFEF;

border-color:#DDDDDD #DDDDDD #C4C4C4 #C4C4C4;

-moz-box-shadow:0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);

direction:rtl;

font-family:Tahoma;

font-size:11px;

margin:4px 7px;

padding:3px;

text-align:center;

}

-->

</style><div class="mr-abdollah"> <strong><span
class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong>
</div>

<div class="mr-abdollah">{$post['userstars']}</div>

<div class="mr-abdollah">{$post['useravatar']}</div>

<div class="mr-abdollah">{$post['groupimage']}<br></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#0000bb"><a
href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن
تمام ارسالهای نویسنده</a></font></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#800080">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</font></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#800080">{$post['mood']}</font></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#800080">شماره کاربر :{$post['uid']}</font></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#800080">تاریخ عضویت :{$post['userregdate']}</font></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#800080">ارسال ها :{$post['postnum']}</font></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#800080">{$post['replink']}</font></div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#800080"><marquee direction="right" scrollamount="2" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();">دل نوشته : {$post['fid8']} </marquee></font></div>

</strong>

<br />

</span>

</td>
<td class="{$altbg}" valign="top">
<table width="100%">
<tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>
<br />
<div id="pid_{$post['pid']}" style="padding: 5px 0 5px 0;">
<br><br><br>
<span style="color:{$post['fidblue']};">{$post['message']}</span>
</div>
{$post['attachments']}
{$post['signature']}
<div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
<div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
{$post['iplogged']}
</div>
</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
<td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr valign="bottom">
<td align="right" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
<td align="left">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>{$post['postrep_inline']}{$post['thxdsp_inline']}
</table>{$post['postrep_outline']}{$post['thxdsp_outline']}
اینو بذار
 


بــی تو تنهــــــام
gentelman میگه:
اینطوری الان بعد ارسال تاپیک از دوسه خط پایین تر شرو میشه مطلب..مرسی


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل پاسخ سریع ( هیچ پیامی وارد نشده ) Friga 15 3,936 ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: amin_120
  مشکل در انجمنم لطفا راهنمایی کنید rasolahwazi 0 524 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: rasolahwazi
  ارسال رایانامه گروهی mybb 8 1,405 ۰۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۳۸ ب.ظ
آخرین ارسال: mybb
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,386 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل کاهش بازدید DADYd 1 584 ۱۵ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل خروج و ورود کاربران mahmoodm 7 1,272 ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  این خطا هنگام ارسال موضوع چطور باید برطرف بشه؟ mohsenazizi 4 778 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵ ب.ظ
آخرین ارسال: mohsenazizi
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 704 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل در قالب sohrab_mj 6 988 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  مشکل موضوعات و بهم ریختگی مطلب behnam 16 1,716 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir