مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
سوال در ارتباط با تغییر اندازه پلاگین تصویر پروفایل

سوال در ارتباط با تغییر اندازه پلاگین تصویر پروفایل
با سلام
دوستان میخواستم یک تغییری در پلاگین "تصویر پروفایل" یا همون کاور پروفایل بدم
به صورتی که عرض تصویر در هر سایزی که آپلود میشه 100% بشه با رزولوشن های مختلف

این کد پلاگین هستش و صد در صد باید این کد ویرایش بشه! قالب مای بی بی هم هدرش به صورت پیشفرض 100% نیست ک با یک کد ساده این امر میسر میشد! اما الان در این پلاگین نمیدونم کدوم قسمتش باید ویرایش و کد اضافه بشه تا هر تصویری کاربران آپلود کردی از لحاظ عرضی 100% فیکس بشه با انجمن در رزولوشن های مخلتلف همه اما از نظر طولی همون طول تصویر قرار بگیره

کد:
<?php
//*************************************//
//*************************************//
//*******   Profile Images     ********//
//*************************************//
//*************************************//


// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
    die("Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br />Please make sure IN_MYBB is defined.");
}

$plugins->add_hook('usercp_start', 'imgprofile_rum');
$plugins->add_hook('global_start', 'imgprofile_lang');

$plugins->add_hook("member_profile_end", "imgprofile_profile");

function imgprofile_info()
{
    return array('name'          => 'Profile Images',
                 'description'   => 'Add a image in Users Profiles',
                 'website'       => '',
                 'author'        => 'LLNN',
                 'authorsite'    => '',
                 'version'       => '1.0',
                 'compatibility' => '1*',
                 'guid'           => 'df70ab923d1220b929dba2e5728710a0'
                );
}
function imgprofile_activate()
{

global $db;
    require MYBB_ROOT.'/inc/adminfunctions_templates.php';
$group = array(
        "gid"            => "NULL",
        "name"            => "imgprofile",
        "title"            => "Image Profile",
        "description"    => "Settings for Image Profile Puglin",
        "disporder"        => "3",
        "isdefault"        => "no",
    );

    $db->insert_query("settinggroups", $group);
    $gid = $db->insert_id();

    $setting_1 = array(
        "sid"            => "NULL",
        "name"            => "imgprof_size",
        "title"            => "Maximum Image Dimensions",
        "description"    => "Maximum size For Images in Profile widthxheight",
        "optionscode"    => "text",
        "value"            => "950x100",
        "disporder"        => "1",
        "gid"            => intval($gid),
    );
    $setting_2 = array(
        "sid"            => "NULL",
        "name"            => "imgprof_kb",
        "title"            => "Maximum Uploaded Image Profile Size",
        "description"    => "Maximum file size (in kilobytes) of uploaded images",
        "optionscode"    => "text",
        "value"            => "5120",
        "disporder"        => "2",
        "gid"            => intval($gid),
    );
    $db->insert_query("settings", $setting_1);
    $db->insert_query("settings", $setting_2);    $template2 = array("title"        => "usercp_prof_img",
        "template"    => "<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td class=\"trow1\">
<center><img src=\"{\$img_prof}\"></center>
</td>
</td>
</table>
<br>","sid"        => -1);

    $template1 = array(
        "title"        => "usercp_imgprof",
        "template"    => "<html>
<head>
<title>{\$mybb->settings[\'bbname\']}</title>
{\$headerinclude}
</head>
<body>
{\$header}
<table width=\"100%\" border=\"0\" align=\"center\">
<tr>
{\$usercpnav}
<td valign=\"top\">
<div align=\"center\">
{$img_error}
<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td class=\"thead\" colspan=\"2\"><strong>{\$lang->change_img}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class=\"trow1\" colspan=\"2\">
<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\"><tr>
<td>{\$lang->img_note}{\$mybb->settings[\'imgprof_size\']}
</td>
</tr></table>
</td>
</tr>

<tr>
<form action=\"usercp.php\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">
<td class=\"trow1\" width=\"40%\"><strong>{\$lang->img_upload}</strong></td>
<td class=\"trow1\" width=\"60%\">
<input type=\"file\" name=\"xisto\" />


</td>
</tr>

</table>
<br />
<div align=\"center\">

<input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"new_img\" />
<input type=\"hidden\" name=\"my_post_key\" value=\"{\$mybb->post_code}\" />
<input type=\"submit\" class=\"button\" name=\"submit\" value=\"{\$lang->change_img}\" />
</form>

<form action=\"usercp.php\" method=\"post\">
<input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"del_img\" />
<input type=\"hidden\" name=\"my_post_key\" value=\"{\$mybb->post_code}\" />
<input type=\"submit\" class=\"button\" name=\"remove\" value=\"{\$lang->remove_img}\" />
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
{\$footer}
</body>
</html>",
        "sid"        => -1
    );

$db->insert_query("templates", $template1);
$db->insert_query("templates", $template2);


    

find_replace_templatesets("usercp_nav_profile", '#{\$changesigop}#', "{\$changesigop}<div><a href=\"usercp.php?action=imgprof\" class=\"usercp_nav_item usercp_nav_avatar\">{\$lang->ucp_nav_img_profile}</a></div>");

find_replace_templatesets('member_profile', '#{\$header}#', '{\$header}<br>{$img_table}');


$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` ADD `user_img_prof` VARCHAR(100) NOT NULL ;");

}


function imgprofile_deactivate()
{
    global $db;
    $db->delete_query("templates","title IN('usercp_imgprof')");
    $db->delete_query("templates","title IN('usercp_prof_img')");

    require "../inc/adminfunctions_templates.php";
    
find_replace_templatesets("usercp_nav_profile", '#' .preg_quote('{$changesigop}<div><a href="usercp.php?action=imgprof" class="usercp_nav_item usercp_nav_avatar">{$lang->ucp_nav_img_profile}</a></div>').'#', '{$changesigop}',0);
find_replace_templatesets('member_profile', '#<br>\{\$img_table\}#', '', 0);


    $db->query('ALTER TABLE ' . TABLE_PREFIX . 'users DROP user_img_prof');
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name IN('imgprof_size', 'imgprof_kb')");
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settinggroups WHERE name='imgprofile'");


}function imgprofile_rum()
{
global $db, $mybb, $templates, $theme, $headerinclude, $header, $usercpnav, $lang, $footer, $favorites, $cache, $parser, $gobutton, $multipage, $imgnow, $_FILES;
    $lang->load("imgprofile");require_once MYBB_ROOT."inc/functions_user.php";
$lang->load("imgprofile");
if($mybb->input['action'] == "imgprof")
{
    eval("\$temp = \"".$templates->get("usercp_imgprof")."\";");
    output_page($temp);
}

//*************************************
//***************UPLOAD****************
//*************************************
//***Based in Avatar Upload function***
//*************************************

if($mybb->input['action'] == "new_img")
{

require_once MYBB_ROOT."inc/functions_upload.php";

verify_post_check($mybb->input['my_post_key']);

$img = $_FILES['xisto'];

    $uid = $mybb->user['uid'];
    

    $ext = get_extension(my_strtolower($img['name']));

    $filename = "imgprof_".$uid.".".$ext;

    if(!preg_match("#^(gif|jpg|jpeg|jpe|bmp|png)$#i", $ext))
        error($lang->imgprofile_ext_er);
    else {
        

        
        $file = upload_file($img, MYBB_ROOT."uploads/imgprofile", $filename);
        if($file['error'])
        {
            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
    error($lang->imgprofile_up_fail);

        }
        
        // Lets just double check that it exists
        if(!file_exists(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename))
        {
            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
    error($lang->imgprofile_up_fail);

        }
        
        // Check if this is a valid image or not
        $dimensions = @getimagesize(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
        if(!is_array($dimensions))
        {
            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
    error($lang->imgprofile_not_img);

        }

        list($maxwidth, $maxheight) = @explode("x", $mybb->settings['imgprof_size']);
        if(($maxwidth && $img_dimensions[0] > $maxwidth) || ($maxheight && $img_dimensions[1] > $maxheight)){

            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
            @unlink($imgpath);
            error($lang->imgprofile_too_size);

        }

    if($img['size'] > ($mybb->settings['imgprof_kb']*1024))
    {
        @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
            @unlink($imgpath);
            error($lang->imgprofile_big_size);
    }
        
        $imgpath = "uploads/imgprofile/".$filename;
    $db->update_query("users", array('user_img_prof' => $imgpath),  "uid='".$mybb->user['uid']."'");
$url = "usercp.php?action=imgprof";

        redirect($url, $lang->redirect_up_se);

}


    }

if($mybb->input['action'] == "del_img")
{
    global $db, $mybb, $source_user, $destination_user;

    verify_post_check($mybb->input['my_post_key']);
    {
    $db->update_query("users", "user_img_prof=''", "uid='".$mybb->user['uid']."'");

$url = "usercp.php?action=imgprof";

        redirect($url, $lang->redirect_del_se);
    }

}

}


function imgprofile_profile(){

global $mybb, $db, $templates, $theme, $img_table, $img_prof, $memprofile;

$uid = $memprofile['uid'];


    $query = $db->simple_select('users', '*', "uid='".$uid."'");

    $userimg = $db->fetch_field($query, 'user_img_prof');

IF($userimg != ""){
$img_prof = $userimg;
eval("\$img_table = \"".$templates->get("usercp_prof_img")."\";");

}
}


function imgprofile_lang(){

global $mybb, $lang;

$lang->load("imgprofile");

}


?>

فکر نمیکنم برای استادان سوال خیلی سختی باشه .


Huh


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,387 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 704 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  سوال درباره پاسخ ها به سبک جدید navids_mh 3 736 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۱۳ ب.ظ
آخرین ارسال: mellat
  تغییر عنوان ایمیل deshneh 2 776 ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶ ق.ظ
آخرین ارسال: Masoud_MI
  [سوال] امکاناتی که تا به حال اشاره نشده navids_mh 4 656 ۲۱ فروردین ۱۳۹۴، ۰۵:۰۰ ب.ظ
آخرین ارسال: H4Mid
  تغییر لینک تاپیک ها ParsWeb 1 579 ۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴ ق.ظ
آخرین ارسال: soltaneghalbha
  سوال AmooBehnam 3 704 ۰۶ فروردین ۱۳۹۴، ۰۲:۰۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Amir-Me
  مشکل در تصویر گروه کاربری vahid800 5 677 ۰۴ فروردین ۱۳۹۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ
آخرین ارسال: alireza_k
  تغییر خودکار طول موضوع ali5866 8 809 ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳ ق.ظ
آخرین ارسال: ali5866
  تغییر دکمه سپاس در نسخه موبایل ali5866 2 745 ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۵۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir