مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
حذف کردن قسمتی از قالب

حذف کردن قسمتی از قالب
سلام م میخوام این قسمت از قالبو حذف کنم باید چیکار کنم؟
   


Tofighi میگه:
در قالب index می تونید این کار رو انجام بدید.
اگه نمی دونید چجوری باید ویرایش کنید کد قالب index رو قرار بدید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
arsham میگه:
بفرمایید:
کد پی‌اچ‌پی:
[code]
[
b]<html>[/b]
[
b]<head>[/b]
[
b]<title>[/b]{$mybb[s]->[/s]settings['bbname']}[b]</title>[/b]
{
$headerinclude}
[
b][b]<script [i]type=[/i][s]"text/javascript"[/s]>[/b][/b]
<!--
    
lang.no_new_posts "{$lang[s]->[/s]no_new_posts}";
    
lang.click_mark_read "{$lang[s]->[/s]click_mark_read}";
// -->

[b][b]</script>[/b][/b]
[i][b]<style [i]type=[/i][s]"text/css"[/s]>[/b][/i]
[i].buttons {
    background: url(images/arrowright.png) no-repeat;
    width: 16px;
    height: 16px;
    display: block;
    cursor: pointer;
}

.clickedbuttons {
    background: url(images/arrowleft.png) no-repeat;
    width: 16px;
    height: 16px;
    display: block;
    cursor: pointer;
}
[/i][i][b]</style>[/b][/i]
[b]</head>[/b]
[b]<body>[/b]
{$header}

[i][b]<style>[/b][/i]
[i].shadetabs{padding:3px 0; margin-right:0; margin-top:1px; margin-bottom:3px; font:12px tahoma; list-style-type:none; text-align:right}
.shadetabs li{display:inline; margin:0}
.shadetabs li a{text-decoration:none; position:relative; z-index:1; padding:6px 10px; margin-left:3px; border:1px solid #cacaca; color:#2d2b2b; background:white top right repeat-x;  -moz-border-radius-topleft:7px;  -webkit-border-top-left-radius:7px;  -moz-border-radius-topright:7px;  -webkit-border-top-right-radius:7px;  -moz-border-radius-bottomleft:0px;  -webkit-border-bottom-left-radius:0px;  -moz-border-radius-bottomright:0px;  -webkit-border-bottom-right-radius:0px}
.shadetabs li a:visited{color:#2d2b2b}
.shadetabs li a:hover{text-decoration:underline; color:#2d2b2b}
.shadetabs li a.selected{ position:relative; top:0px}
.shadetabs li a.selected{ background-image:url(/shadeactive.gif); border-bottom-color:white}
.shadetabs li a.selected:hover{ text-decoration:none}
[/i][i][b]</style>[/b][/i]
[b]<script [i]type=[/i][s]"text/javascript"[/s]>[/b]
[i]function[/i] ddtabcontent(tabinterfaceid){
    [i]this[/i].tabinterfaceid=tabinterfaceid //ID of Tab Menu main container
    [i]this[/i].tabs=[i]document[/i].getElementById(tabinterfaceid).getElementsByTagName("a") //Get all tab links within container
    [i]this[/i].enabletabpersistence=[i]true[/i]
    [i]this[/i].hottabspositions=[] //Array to store position of tabs that have a "rel" attr defined, relative to all tab links, within container
    [i]this[/i].currentTabIndex=0 //Index of currently selected hot tab (tab [i]with[/i] sub content) within hottabspositions[] array
    [i]this[/i].subcontentids=[] //Array to store ids of the sub contents ("rel" attr values)
    [i]this[/i].revcontentids=[] //Array to store ids of arbitrary contents to expand/contact as well ("rev" attr values)
    [i]this[/i].[i]selectedClassTarget=[/i][s]"link"[/s] //keyword to indicate which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
}
ddtabcontent.getCookie=[i]function[/i](Name){ 
    [i]var[/i] re=[i]new[/i] RegExp(Name+"=[^;]+", "i"); //construct RE to search [i]for[/i] target name/value pair
    [i]if[/i] ([i]document[/i].cookie.match(re)) //[i]if[/i] cookie found
        [i]return[/i] [i]document[/i].cookie.match(re)[0].split("=")[1] //[i]return[/i] its value
    [i]return[/i] ""
}
ddtabcontent.setCookie=[i]function[/i](name, value){
    [i]document[/i].cookie = name+"="+value+";path=/" //cookie value is domain wide (path=/)
}
ddtabcontent.prototype={
expandit:[i]function[/i](tabid_or_position){ //PUBLIC [i]function[/i] to select a tab either by its ID or position([i]int[/i]) within its peers
        [i]this[/i].cancelautorun() //stop auto cycling of tabs ([i]if[/i] running)
        [i]var[/i] [i]tabref=[/i][s]""[/s]
        [i]try[/i]{
            [i]if[/i] ([i]typeof[/i] tabid_or_position=="string" && [i]document[/i].getElementById(tabid_or_position).getAttribute("rel")) //[i]if[/i] specified tab contains "rel" attr
                tabref=[i]document[/i].getElementById(tabid_or_position)
            [i]else[/i] [i]if[/i] (parseInt(tabid_or_position)!=NaN && [i]this[/i].tabs[tabid_or_position].getAttribute("rel")) //[i]if[/i] specified tab contains "rel" attr
                tabref=[i]this[/i].tabs[tabid_or_position]
        }
        [i]catch[/i](err){[i]alert[/i]("Invalid Tab ID or position entered!")}
        [i]if[/i] (tabref!="") //[i]if[/i] a valid tab is found based on [i]function[/i] parameter
            [i]this[/i].expandtab(tabref) //expand [i]this[/i] tab
    },
cycleit:[i]function[/i](dir, autorun){ //PUBLIC [i]function[/i] to move foward or backwards through each hot tab (tabinstance.cycleit('foward/back') )
        if (dir=="next"){
            var currentTabIndex=(this.currentTabIndex<this.hottabspositions.length-1)? this.currentTabIndex+1 : 0
        }
        else if (dir=="prev"){
            var currentTabIndex=(this.currentTabIndex>0)? this.currentTabIndex-1 : this.hottabspositions.length-1
        }
        if (typeof autorun=="undefined") //if cycleit() is being called by user, versus autorun() function
            this.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
        this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[currentTabIndex]])
    },
setpersist:function(bool){ //PUBLIC function to toggle persistence feature
            this.enabletabpersistence=bool
    },
setselectedClassTarget:function(objstr){ //PUBLIC function to set which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
        this.selectedClassTarget=objstr || "link"
    },
getselectedClassTarget:function(tabref){ //Returns target element to assign "selected" CSS class to
        return (this.selectedClassTarget==("linkparent".toLowerCase()))? tabref.parentNode : tabref
    },
urlparamselect:function(tabinterfaceid){
        var result=window.location.search.match(new RegExp(tabinterfaceid+"=(\\d+)", "i")) //check for "?tabinterfaceid=2" in URL
        return (result==null)? null : parseInt(RegExp.$1) //returns null or index, where index (int) is the selected tab's index
    },
expandtab:function(tabref){
        var subcontentid=tabref.getAttribute("rel") //Get id of subcontent to expand
        //Get "rev" attr as a string of IDs in the format ",john,george,trey,etc," to easily search through
        var associatedrevids=(tabref.getAttribute("rev"))? ","+tabref.getAttribute("rev").replace(/s+/, "")+"," : ""
        this.expandsubcontent(subcontentid)
        this.expandrevcontent(associatedrevids)
        for (var i=0; i<this.tabs.length; i++){ //Loop through all tabs, and assign only the selected tab the CSS class "selected"
            this.getselectedClassTarget(this.tabs[i]).className=(this.tabs[i].getAttribute("rel")==subcontentid)? "selected" : ""
        }
        if (this.enabletabpersistence) //if persistence enabled, save selected tab position(int) relative to its peers
            ddtabcontent.setCookie(this.tabinterfaceid, tabref.tabposition)
        this.setcurrenttabindex(tabref.tabposition) //remember position of selected tab within hottabspositions[] array
    },
expandsubcontent:function(subcontentid){
        for (var i=0; i<this.subcontentids.length; i++){
            var subcontent=document.getElementById(this.subcontentids[i]) //cache current subcontent obj (in for loop)
            subcontent.style.display=(subcontent.id==subcontentid)? "block" : "none" //"show" or hide sub content based on matching id attr value
        }
    },
expandrevcontent:function(associatedrevids){
        var allrevids=this.revcontentids
        for (var i=0; i<allrevids.length; i++){ //Loop through rev attributes for all tabs in this tab interface
            //if any values stored within associatedrevids matches one within allrevids, expand that DIV, otherwise, contract it
            document.getElementById(allrevids[i]).style.display=(associatedrevids.indexOf(","+allrevids[i]+",")!=-1)? "block" : "none"
        }
    },
setcurrenttabindex:function(tabposition){ //store current position of tab (within hottabspositions[] array)
        for (var i=0; i<this.hottabspositions.length; i++){
            if (tabposition==this.hottabspositions[i]){
                this.currentTabIndex=i
                break
            }
        }
    },
autorun:function(){ //function to auto cycle through and select tabs based on a set interval
        this.cycleit('next', true)
    },
cancelautorun:function(){
        if (typeof this.autoruntimer!="undefined")
            clearInterval(this.autoruntimer)
    },
init:function(automodeperiod){
        var persistedtab=ddtabcontent.getCookie(this.tabinterfaceid) //get position of persisted tab (applicable if persistence is enabled)
        var selectedtab=-1 //Currently selected tab index (-1 meaning none)
        var selectedtabfromurl=this.urlparamselect(this.tabinterfaceid) //returns null or index from: tabcontent.htm?tabinterfaceid=index
        this.automodeperiod=automodeperiod || 0
        for (var i=0; i<this.tabs.length; i++){
            this.tabs[i].tabposition=i //remember position of tab relative to its peers
            if (this.tabs[i].getAttribute("rel")){
                var tabinstance=this
                this.hottabspositions[this.hottabspositions.length]=i //store position of "hot" tab ("rel" attr defined) relative to its peers
                this.subcontentids[this.subcontentids.length]=this.tabs[i].getAttribute("rel") //store id of sub content ("rel" attr value)
                this.tabs[i].onclick=function(){
                    tabinstance.expandtab(this)
                    tabinstance.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
                    return false
                }
                if (this.tabs[i].getAttribute("rev")){ //if "rev" attr defined, store each value within "rev" as an array element
                    this.revcontentids=this.revcontentids.concat(this.tabs[i].getAttribute("rev").split(/s*,s*/))
                }
                if (selectedtabfromurl==i || this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && parseInt(persistedtab)==i || !this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && this.getselectedClassTarget(this.tabs[i]).className=="selected"){
                    selectedtab=i //Selected tab index, if found
                }
            }
        } //END for loop
        if (selectedtab!=-1) //if a valid default selected tab index is found
            this.expandtab(this.tabs[selectedtab]) //expand selected tab (either from URL parameter, persistent feature, or class="selected" class)
        else //if no valid default selected index found
            this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[0]]) //Just select first tab that contains a "rel" attr
        if (parseInt(this.automodeperiod)>500 && this.hottabspositions.length>1){
            this.autoruntimer=setInterval(function(){tabinstance.autorun()}, this.automodeperiod)
        }
    } //END int() function

</script>
<ul id="countrytabs" class="shadetabs">
<li><a class="shadetabs" href="#" rel="country1">اطلاعیه</a></li>
<li><a href="#" rel="country2" class="shadetabs">در باره ما</a></li>
<li><a class="shadetabs" href="#" rel="country3">قوانین</a></li>
<li><a class="selected" href="#" rel="country4">صلوات بفرست</a></li>
</ul>
<div style="border: 1px solid rgb(202, 202, 202); margin-bottom: 0em; padding: 10px 15px 15px 10px; border-radius: 7px 0px 7px 7px;">    
<div style="display: none;" id="country1" class="tabcontent">
<br>
  <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(199, 21, 133);">به انجمن فایاکس *مکانی گرم پر از احساس خوش* آمدید</span></div>  
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/rose-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(11).gif]" border="0"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دوست دارید توی فایاکس مدیر بخش بشید؟!</span><a href="http://phaeacia.ir/showthread.php?tid=5&pid=5#pid5" target="_blank"> (رفتن به تایپیک)</a><br> 
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/Graphics-Painting-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(4).gif]" border="0"><span style="color: rgb(255, 20, 147);">دوس داری پروفایلتو رنگی کنی؟!</span><a href="http://phaeacia.ir/misc.php?page=cod%20rang" target="_blank"> (رفتن به آموزش)</a><br>
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/smile-lol-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(17).gif]" border="0"><span style="color: rgb(75, 0, 130);">«یه خبر خوب»</span><a href="http://phaeacia.ir/misc.php?page=khabar" target="_blank"> (خبرو بشنو)</a><br>
<br>
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/pumpkin-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(1).gif]" border="0"><span style="color: rgb(139, 69, 19);"> برنامه عمو پورنگ این هفته با حضور مدیر کل</span><a href="http://phaeacia.ir/showthread.php?tid=2704&pid=8788#pid8788" target="_blank"> (بدو شرکت کن!)</a><br>
<br> 

<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/Actions-user-group-new-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(1).gif]" border="0"><span style="color: rgb(139, 69, 19);">حمایت از انجمن فایاکس</span><a href="http://phaeacia.ir/showthread.php?tid=2245" target="_blank"> (کلیک کنید)</a><br>
<br> 


   

</div>
<div style="display: none;" id="country2" class="tabcontent">
<br>

<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">این انجمن در راستای بالا بردن سطح اطلاعات ایرانیان در همه زمینه ها شروع به کار کرده 
انجمن تخصصی و تفریحی فایاکس با افتخار  در تیر ماه 91  تاسیس شده و با امید به خدای متعال به فعالیت خود ادامه خواهد داد..  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span></div>
<div style="display: none;" id="country3" class="tabcontent">
<br>


<center>
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/PSs (2).gif" alt="[تصویر:  PSs%20(2).gif]" border="0"><span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#00CCFF ">..:: قوانین عمومی سایت و انجمن ( لطفا قبل از هر گونه فعالیت مطالعه شود ) ::..  </font> </a></b></span>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/PSs (2).gif" alt="[تصویر:  PSs%20(2).gif]" border="0"><br /></strong></span> </center>
<br><center>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;">
 
<font color="red"></font><font color="#FF0000 ">

قبل از هرگونه فعالیت در انجمن این قوانین را به صورت کامل مطالعه نمایید که در آینده دچار مشکل نشوید.</font> </a></b></span>

<br /></strong></span> 
</center><br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">1- هرگونه ارسال های بیهوده از قبیل مسائل غیر اخلاقی ، ناسزا گفتن و توهین به کاربران دیگر وابسته به میزان موجب تعلیق حساب کاربری شما می گردد.  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span> 

<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">3- در صورتی که مشکلی در هر زمینه ای دارید مشکل خود را به طور واضح و با عنوان مناسب و با کمال ادب بیان نمایید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">4- قبل از دادن هر پست و تاپیکی ابتدا جستجو کنید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">5- داشتن چند حساب کاربری در انجمن ممنوع است و کاربران خاطی حساب اصلیش به مدت 1-2 ماه بسته خواهد شد.  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">6-در صورتی که مطلبی را از سایتی دیگر نقل می کنید حتما منبع آن را ذکر کنید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000">7- در صورت امکان از کلمات عامیانه استفاده نکنید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">8- در صورتی که از اخطاری که دریافت کرده اید ناراضی هستید با مدیر کل سایت تماس بگیرید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">9- در صورت مشاهده هر گونه تخلف از ارسال های کاربران از کلید گزارش استفاده نمایید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
 
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">10- استفاده از پست های هرز مثل دمت گرم ، متشکرم و ... ممنوع است و کاربران برای تشکر باید از کلید سپاس استفاده کنند. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>

<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">11- اگر در مواقع ضروری نیاز است که به پنل مدیریت شما دسترسی پیدا کنیم تنها دسترسی را به مدیر کل سایت بدهید.   </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
</div>
<div style="display: block;" id="country4" class="tabcontent">
<p class="shamsi">
<center>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#CC0099 "> «روی تصویر پایین کلیک کنید»  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
</center>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 "> صلوات بر امام زمان(عج ) «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی وَلِیِّکَ وَابْنِ اَوْلِیآئِکَ الَّذینَ فَرَضْتَ طاعَتَهُمْ»  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>

<!--tools.7Learn.com : SalavatShomar Start-->
<div id="slt-box8" style="text-align:center"></div>
<script type="text/javascript" src="http://tools.7learn.com/code/slt/slt8.js"></script>
<!--tools.7Learn.com : SalavatShomar End-->
</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var countries=new ddtabcontent("countrytabs")
countries.setpersist(true)
countries.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
countries.init()
</script>
<script type="text/javascript">
var mypets=new ddtabcontent("pettabs")
mypets.setpersist(true)
mypets.setselectedClassTarget("link")
mypets.init(2000)
</script> 

{$itph}
{$ps_header_index}
<a class="buttons" style="float: right;"></a>
<a class="clickedbuttons" style="float: right;"></a>
<br class="clear" />
<div class="sidebar" style="float: right;width: 19%;">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>
منو امکانات
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">
ابزار من

</tr>
</table>
</div>
<div class="forums" style="float: left;width: 80%;">
{$forums}

{$ps_footer_index}
</div>
<br class="clear" />
{$itpf}
{$boardstats}

<dl class="forum_legend smalltext">
    <dt><img src="{$theme['imgdir']}/on.gif" alt="{$lang->new_posts}" title="{$lang->new_posts}" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></dt>
    <dd>{$lang->new_posts}</dd>

    <dt><img src="{$theme['imgdir']}/off.gif" alt="{$lang->no_new_posts}" title="{$lang->no_new_posts}" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></dt>
    <dd>{$lang->no_new_posts}</dd>

    <dt><img src="{$theme['imgdir']}/offlock.gif" alt="{$lang->forum_locked}" title="{$lang->forum_locked}" style="vertical-align: middle;" /></dt>
    <dd>{$lang->forum_locked}</dd>
</dl>
{$changfcb}
<br style="clear: both" />
{$stcp_index}{$footer}
</body>
</html>
[/code] 


arsham میگه:
میخوام این قسمت هم حذف کنم!
   


Tofighi میگه:
(۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ)arsham نوشته:  بفرمایید:
کد پی‌اچ‌پی:
[code]
[
b]<html>[/b]
[
b]<head>[/b]
[
b]<title>[/b]{$mybb[s]->[/s]settings['bbname']}[b]</title>[/b]
{
$headerinclude}
[
b][b]<script [i]type=[/i][s]"text/javascript"[/s]>[/b][/b]
<!--
    lang.no_new_posts "{$lang[s]->[/s]no_new_posts}";
    lang.click_mark_read "{$lang[s]->[/s]click_mark_read}";
// -->

[b][b]</script>[/b][/b]
[i][b]<style [i]type=[/i][s]"text/css"[/s]>[/b][/i]
[i].buttons {
    background: url(images/arrowright.png) no-repeat;
    width: 16px;
    height: 16px;
    display: block;
    cursor: pointer;
}

.clickedbuttons {
    background: url(images/arrowleft.png) no-repeat;
    width: 16px;
    height: 16px;
    display: block;
    cursor: pointer;
}
[/i][i][b]</style>[/b][/i]
[b]</head>[/b]
[b]<body>[/b]
{$header}

[i][b]<style>[/b][/i]
[i].shadetabs{padding:3px 0; margin-right:0; margin-top:1px; margin-bottom:3px; font:12px tahoma; list-style-type:none; text-align:right}
.shadetabs li{display:inline; margin:0}
.shadetabs li a{text-decoration:none; position:relative; z-index:1; padding:6px 10px; margin-left:3px; border:1px solid #cacaca; color:#2d2b2b; background:white top right repeat-x;  -moz-border-radius-topleft:7px;  -webkit-border-top-left-radius:7px;  -moz-border-radius-topright:7px;  -webkit-border-top-right-radius:7px;  -moz-border-radius-bottomleft:0px;  -webkit-border-bottom-left-radius:0px;  -moz-border-radius-bottomright:0px;  -webkit-border-bottom-right-radius:0px}
.shadetabs li a:visited{color:#2d2b2b}
.shadetabs li a:hover{text-decoration:underline; color:#2d2b2b}
.shadetabs li a.selected{ position:relative; top:0px}
.shadetabs li a.selected{ background-image:url(/shadeactive.gif); border-bottom-color:white}
.shadetabs li a.selected:hover{ text-decoration:none}
[/i][i][b]</style>[/b][/i]
[b]<script [i]type=[/i][s]"text/javascript"[/s]>[/b]
[i]function[/i] ddtabcontent(tabinterfaceid){
    [i]this[/i].tabinterfaceid=tabinterfaceid //ID of Tab Menu main container
    [i]this[/i].tabs=[i]document[/i].getElementById(tabinterfaceid).getElementsByTagName("a") //Get all tab links within container
    [i]this[/i].enabletabpersistence=[i]true[/i]
    [i]this[/i].hottabspositions=[] //Array to store position of tabs that have a "rel" attr defined, relative to all tab links, within container
    [i]this[/i].currentTabIndex=0 //Index of currently selected hot tab (tab [i]with[/i] sub content) within hottabspositions[] array
    [i]this[/i].subcontentids=[] //Array to store ids of the sub contents ("rel" attr values)
    [i]this[/i].revcontentids=[] //Array to store ids of arbitrary contents to expand/contact as well ("rev" attr values)
    [i]this[/i].[i]selectedClassTarget=[/i][s]"link"[/s] //keyword to indicate which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
}
ddtabcontent.getCookie=[i]function[/i](Name){ 
    [i]var[/i] re=[i]new[/i] RegExp(Name+"=[^;]+", "i"); //construct RE to search [i]for[/i] target name/value pair
    [i]if[/i] ([i]document[/i].cookie.match(re)) //[i]if[/i] cookie found
        [i]return[/i] [i]document[/i].cookie.match(re)[0].split("=")[1] //[i]return[/i] its value
    [i]return[/i] ""
}
ddtabcontent.setCookie=[i]function[/i](name, value){
    [i]document[/i].cookie = name+"="+value+";path=/" //cookie value is domain wide (path=/)
}
ddtabcontent.prototype={
expandit:[i]function[/i](tabid_or_position){ //PUBLIC [i]function[/i] to select a tab either by its ID or position([i]int[/i]) within its peers
        [i]this[/i].cancelautorun() //stop auto cycling of tabs ([i]if[/i] running)
        [i]var[/i] [i]tabref=[/i][s]""[/s]
        [i]try[/i]{
            [i]if[/i] ([i]typeof[/i] tabid_or_position=="string" && [i]document[/i].getElementById(tabid_or_position).getAttribute("rel")) //[i]if[/i] specified tab contains "rel" attr
                tabref=[i]document[/i].getElementById(tabid_or_position)
            [i]else[/i] [i]if[/i] (parseInt(tabid_or_position)!=NaN && [i]this[/i].tabs[tabid_or_position].getAttribute("rel")) //[i]if[/i] specified tab contains "rel" attr
                tabref=[i]this[/i].tabs[tabid_or_position]
        }
        [i]catch[/i](err){[i]alert[/i]("Invalid Tab ID or position entered!")}
        [i]if[/i] (tabref!="") //[i]if[/i] a valid tab is found based on [i]function[/i] parameter
            [i]this[/i].expandtab(tabref) //expand [i]this[/i] tab
    },
cycleit:[i]function[/i](dir, autorun){ //PUBLIC [i]function[/i] to move foward or backwards through each hot tab (tabinstance.cycleit('foward/back') )
        if (dir=="next"){
            var currentTabIndex=(this.currentTabIndex<this.hottabspositions.length-1)? this.currentTabIndex+1 : 0
        }
        else if (dir=="prev"){
            var currentTabIndex=(this.currentTabIndex>0)? this.currentTabIndex-1 : this.hottabspositions.length-1
        }
        if (typeof autorun=="undefined") //if cycleit() is being called by user, versus autorun() function
            this.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
        this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[currentTabIndex]])
    },
setpersist:function(bool){ //PUBLIC function to toggle persistence feature
            this.enabletabpersistence=bool
    },
setselectedClassTarget:function(objstr){ //PUBLIC function to set which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
        this.selectedClassTarget=objstr || "link"
    },
getselectedClassTarget:function(tabref){ //Returns target element to assign "selected" CSS class to
        return (this.selectedClassTarget==("linkparent".toLowerCase()))? tabref.parentNode : tabref
    },
urlparamselect:function(tabinterfaceid){
        var result=window.location.search.match(new RegExp(tabinterfaceid+"=(\\d+)", "i")) //check for "?tabinterfaceid=2" in URL
        return (result==null)? null : parseInt(RegExp.$1) //returns null or index, where index (int) is the selected tab's index
    },
expandtab:function(tabref){
        var subcontentid=tabref.getAttribute("rel") //Get id of subcontent to expand
        //Get "rev" attr as a string of IDs in the format ",john,george,trey,etc," to easily search through
        var associatedrevids=(tabref.getAttribute("rev"))? ","+tabref.getAttribute("rev").replace(/s+/, "")+"," : ""
        this.expandsubcontent(subcontentid)
        this.expandrevcontent(associatedrevids)
        for (var i=0; i<this.tabs.length; i++){ //Loop through all tabs, and assign only the selected tab the CSS class "selected"
            this.getselectedClassTarget(this.tabs[i]).className=(this.tabs[i].getAttribute("rel")==subcontentid)? "selected" : ""
        }
        if (this.enabletabpersistence) //if persistence enabled, save selected tab position(int) relative to its peers
            ddtabcontent.setCookie(this.tabinterfaceid, tabref.tabposition)
        this.setcurrenttabindex(tabref.tabposition) //remember position of selected tab within hottabspositions[] array
    },
expandsubcontent:function(subcontentid){
        for (var i=0; i<this.subcontentids.length; i++){
            var subcontent=document.getElementById(this.subcontentids[i]) //cache current subcontent obj (in for loop)
            subcontent.style.display=(subcontent.id==subcontentid)? "block" : "none" //"show" or hide sub content based on matching id attr value
        }
    },
expandrevcontent:function(associatedrevids){
        var allrevids=this.revcontentids
        for (var i=0; i<allrevids.length; i++){ //Loop through rev attributes for all tabs in this tab interface
            //if any values stored within associatedrevids matches one within allrevids, expand that DIV, otherwise, contract it
            document.getElementById(allrevids[i]).style.display=(associatedrevids.indexOf(","+allrevids[i]+",")!=-1)? "block" : "none"
        }
    },
setcurrenttabindex:function(tabposition){ //store current position of tab (within hottabspositions[] array)
        for (var i=0; i<this.hottabspositions.length; i++){
            if (tabposition==this.hottabspositions[i]){
                this.currentTabIndex=i
                break
            }
        }
    },
autorun:function(){ //function to auto cycle through and select tabs based on a set interval
        this.cycleit('next', true)
    },
cancelautorun:function(){
        if (typeof this.autoruntimer!="undefined")
            clearInterval(this.autoruntimer)
    },
init:function(automodeperiod){
        var persistedtab=ddtabcontent.getCookie(this.tabinterfaceid) //get position of persisted tab (applicable if persistence is enabled)
        var selectedtab=-1 //Currently selected tab index (-1 meaning none)
        var selectedtabfromurl=this.urlparamselect(this.tabinterfaceid) //returns null or index from: tabcontent.htm?tabinterfaceid=index
        this.automodeperiod=automodeperiod || 0
        for (var i=0; i<this.tabs.length; i++){
            this.tabs[i].tabposition=i //remember position of tab relative to its peers
            if (this.tabs[i].getAttribute("rel")){
                var tabinstance=this
                this.hottabspositions[this.hottabspositions.length]=i //store position of "hot" tab ("rel" attr defined) relative to its peers
                this.subcontentids[this.subcontentids.length]=this.tabs[i].getAttribute("rel") //store id of sub content ("rel" attr value)
                this.tabs[i].onclick=function(){
                    tabinstance.expandtab(this)
                    tabinstance.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
                    return false
                }
                if (this.tabs[i].getAttribute("rev")){ //if "rev" attr defined, store each value within "rev" as an array element
                    this.revcontentids=this.revcontentids.concat(this.tabs[i].getAttribute("rev").split(/s*,s*/))
                }
                if (selectedtabfromurl==i || this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && parseInt(persistedtab)==i || !this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && this.getselectedClassTarget(this.tabs[i]).className=="selected"){
                    selectedtab=i //Selected tab index, if found
                }
            }
        } //END for loop
        if (selectedtab!=-1) //if a valid default selected tab index is found
            this.expandtab(this.tabs[selectedtab]) //expand selected tab (either from URL parameter, persistent feature, or class="selected" class)
        else //if no valid default selected index found
            this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[0]]) //Just select first tab that contains a "rel" attr
        if (parseInt(this.automodeperiod)>500 && this.hottabspositions.length>1){
            this.autoruntimer=setInterval(function(){tabinstance.autorun()}, this.automodeperiod)
        }
    } //END int() function

</script>
<ul id="countrytabs" class="shadetabs">
<li><a class="shadetabs" href="#" rel="country1">اطلاعیه</a></li>
<li><a href="#" rel="country2" class="shadetabs">در باره ما</a></li>
<li><a class="shadetabs" href="#" rel="country3">قوانین</a></li>
<li><a class="selected" href="#" rel="country4">صلوات بفرست</a></li>
</ul>
<div style="border: 1px solid rgb(202, 202, 202); margin-bottom: 0em; padding: 10px 15px 15px 10px; border-radius: 7px 0px 7px 7px;">    
<div style="display: none;" id="country1" class="tabcontent">
<br>
  <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(199, 21, 133);">به انجمن فایاکس *مکانی گرم پر از احساس خوش* آمدید</span></div>  
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/rose-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(11).gif]" border="0"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دوست دارید توی فایاکس مدیر بخش بشید؟!</span><a href="http://phaeacia.ir/showthread.php?tid=5&pid=5#pid5" target="_blank"> (رفتن به تایپیک)</a><br> 
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/Graphics-Painting-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(4).gif]" border="0"><span style="color: rgb(255, 20, 147);">دوس داری پروفایلتو رنگی کنی؟!</span><a href="http://phaeacia.ir/misc.php?page=cod%20rang" target="_blank"> (رفتن به آموزش)</a><br>
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/smile-lol-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(17).gif]" border="0"><span style="color: rgb(75, 0, 130);">«یه خبر خوب»</span><a href="http://phaeacia.ir/misc.php?page=khabar" target="_blank"> (خبرو بشنو)</a><br>
<br>
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/pumpkin-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(1).gif]" border="0"><span style="color: rgb(139, 69, 19);"> برنامه عمو پورنگ این هفته با حضور مدیر کل</span><a href="http://phaeacia.ir/showthread.php?tid=2704&pid=8788#pid8788" target="_blank"> (بدو شرکت کن!)</a><br>
<br> 

<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/Actions-user-group-new-icon.png" alt="[تصویر:  PSs%20(1).gif]" border="0"><span style="color: rgb(139, 69, 19);">حمایت از انجمن فایاکس</span><a href="http://phaeacia.ir/showthread.php?tid=2245" target="_blank"> (کلیک کنید)</a><br>
<br> 


   

</div>
<div style="display: none;" id="country2" class="tabcontent">
<br>

<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">این انجمن در راستای بالا بردن سطح اطلاعات ایرانیان در همه زمینه ها شروع به کار کرده 
انجمن تخصصی و تفریحی فایاکس با افتخار  در تیر ماه 91  تاسیس شده و با امید به خدای متعال به فعالیت خود ادامه خواهد داد..  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span></div>
<div style="display: none;" id="country3" class="tabcontent">
<br>


<center>
<br>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/PSs (2).gif" alt="[تصویر:  PSs%20(2).gif]" border="0"><span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#00CCFF ">..:: قوانین عمومی سایت و انجمن ( لطفا قبل از هر گونه فعالیت مطالعه شود ) ::..  </font> </a></b></span>
<img src="http://www.phaeacia.ir/images/etelaiye/PSs (2).gif" alt="[تصویر:  PSs%20(2).gif]" border="0"><br /></strong></span> </center>
<br><center>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;">
 
<font color="red"></font><font color="#FF0000 ">

قبل از هرگونه فعالیت در انجمن این قوانین را به صورت کامل مطالعه نمایید که در آینده دچار مشکل نشوید.</font> </a></b></span>

<br /></strong></span> 
</center><br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">1- هرگونه ارسال های بیهوده از قبیل مسائل غیر اخلاقی ، ناسزا گفتن و توهین به کاربران دیگر وابسته به میزان موجب تعلیق حساب کاربری شما می گردد.  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span> 

<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">3- در صورتی که مشکلی در هر زمینه ای دارید مشکل خود را به طور واضح و با عنوان مناسب و با کمال ادب بیان نمایید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">4- قبل از دادن هر پست و تاپیکی ابتدا جستجو کنید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">5- داشتن چند حساب کاربری در انجمن ممنوع است و کاربران خاطی حساب اصلیش به مدت 1-2 ماه بسته خواهد شد.  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">6-در صورتی که مطلبی را از سایتی دیگر نقل می کنید حتما منبع آن را ذکر کنید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000">7- در صورت امکان از کلمات عامیانه استفاده نکنید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">8- در صورتی که از اخطاری که دریافت کرده اید ناراضی هستید با مدیر کل سایت تماس بگیرید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">9- در صورت مشاهده هر گونه تخلف از ارسال های کاربران از کلید گزارش استفاده نمایید. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
 
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">10- استفاده از پست های هرز مثل دمت گرم ، متشکرم و ... ممنوع است و کاربران برای تشکر باید از کلید سپاس استفاده کنند. </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>

<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 ">11- اگر در مواقع ضروری نیاز است که به پنل مدیریت شما دسترسی پیدا کنیم تنها دسترسی را به مدیر کل سایت بدهید.   </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
</div>
<div style="display: block;" id="country4" class="tabcontent">
<p class="shamsi">
<center>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#CC0099 "> «روی تصویر پایین کلیک کنید»  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>
</center>
<br>
<span style="background: transparent url(images/jarage.gif)  repeat-x scroll 0% 0%;  color: #FF3366; text-shadow: 0px 0px  3px;"><strong>
<font color="red"></font><font color="#000000 "> صلوات بر امام زمان(عج ) «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی وَلِیِّکَ وَابْنِ اَوْلِیآئِکَ الَّذینَ فَرَضْتَ طاعَتَهُمْ»  </font> </a></b></span>
<br /></strong></span>

<!--tools.7Learn.com : SalavatShomar Start-->
<div id="slt-box8" style="text-align:center"></div>
<script type="text/javascript" src="http://tools.7learn.com/code/slt/slt8.js"></script>
<!--tools.7Learn.com : SalavatShomar End-->
</p>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var countries=new ddtabcontent("countrytabs")
countries.setpersist(true)
countries.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
countries.init()
</script>
<script type="text/javascript">
var mypets=new ddtabcontent("pettabs")
mypets.setpersist(true)
mypets.setselectedClassTarget("link")
mypets.init(2000)
</script> 

{$itph}
{$ps_header_index}
<a class="buttons" style="float: right;"></a>
<a class="clickedbuttons" style="float: right;"></a>
<br class="clear" />
<div class="sidebar" style="float: right;width: 19%;">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>
منو امکانات
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">
ابزار من

</tr>
</table>
</div>
<div class="forums" style="float: left;width: 80%;">
{$forums}

{$ps_footer_index}
</div>
<br class="clear" />
{$itpf}
{$boardstats}

<dl class="forum_legend smalltext">
    <dt><img src="{$theme['imgdir']}/on.gif" alt="{$lang->new_posts}" title="{$lang->new_posts}" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></dt>
    <dd>{$lang->new_posts}</dd>

    <dt><img src="{$theme['imgdir']}/off.gif" alt="{$lang->no_new_posts}" title="{$lang->no_new_posts}" style="vertical-align: middle; padding-bottom: 4px;" /></dt>
    <dd>{$lang->no_new_posts}</dd>

    <dt><img src="{$theme['imgdir']}/offlock.gif" alt="{$lang->forum_locked}" title="{$lang->forum_locked}" style="vertical-align: middle;" /></dt>
    <dd>{$lang->forum_locked}</dd>
</dl>
{$changfcb}
<br style="clear: both" />
{$stcp_index}{$footer}
</body>
</html>
[/code] 
از گزینه چسباندن متن ساده برای قرار دادن کدها استفاده کنید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
arsham میگه:
وقتی میخوام کدارو عوض کنم ارور میده!
ارورش نامعلومه!


Tofighi میگه:
(۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۲۲ ب.ظ)arsham نوشته:  وقتی میخوام کدارو عوض کنم ارور میده!
ارورش نامعلومه!
متوجه منظورتون نمیشم.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
arsham میگه:
کد رو جایگزین میکنم این میاد!
   


Tofighi میگه:
(۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۴۴ ب.ظ)arsham نوشته:  کد رو جایگزین میکنم این میاد!
کدی رو قرار ندادیم که جایگزین کنید!


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تغیيرات در قالب r8041 4 591 ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸ ق.ظ
آخرین ارسال: r8041
  عدم واکنش گرایی قالب MyBBPro navids_mh 11 1,355 ۰۸ فروردین ۱۳۹۴، ۰۵:۱۶ ب.ظ
آخرین ارسال: navids_mh
  اضافه کردن ایکن ثبت نام و ورود در قالب مولتی کالر hossein2664 11 2,028 ۳۰ دى ۱۳۹۳، ۰۴:۰۱ ب.ظ
آخرین ارسال: hossein2664
  نقص قسمتی از قالب Friga 3 708 ۱۷ دى ۱۳۹۳، ۰۴:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  نام طراح قالب mrsaman 3 646 ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶ ق.ظ
آخرین ارسال: soltaneghalbha
  مشکل با وسط چین شدن قالب I M A N 9 1,724 ۱۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۵۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  مشکل نصب قالب روی مای بی بی 1.8 kiavashteam 4 1,290 ۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۴۶ ب.ظ
آخرین ارسال: امیر خان
  عدم نصب قالب روی مای بیبی hadinassiri 7 1,474 ۱۲ مهر ۱۳۹۳، ۰۹:۴۶ ب.ظ
آخرین ارسال: kiavashteam
  عوض کردن فونت انجمن Overator 12 1,364 ۰۸ مهر ۱۳۹۳، ۰۳:۰۳ ب.ظ
آخرین ارسال: Overator
Exclamation ویرایش قالب Overator 2 574 ۰۷ مهر ۱۳۹۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ
آخرین ارسال: Overator

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir