مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
ارور sql error 1064

ارور SQL Error 1064
سلام. افزونه یادداشت  پروفایل رو هماهنگ و فعال کردم(در لوکال کاملا سالمه) ارور اس کیو ال SQL Error:     1064 داد

توجه: کد TYPE=MyISAM در فایل پلاگین وجود نداره
MyBB SQL Error
MyBB has experienced an internal SQL error and cannot
continue.
SQL Error:1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 7Query  sELECT * FROM mybb_profilecomments p LEFT JOIN mybb_users u ON u.uid = p.sender LEFT JOIN mybb_usergroups g ON u.usergroup = g.gid WHERE p.user = 1 ORDER BY date DESC LIMIT 0,
Please contact the MyBB Group for technical support.


فایل‌های پیوست
تصاویر بندانگشتی
   


تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/8753140189355112014_baner.gif
Tofighi میگه:
بعد LIMIT 0, باید یک عدد باشه.
بهتره تا انتشار نسخه‌ی سازگار با ۱.۸ این پلاگین صبر کنید...


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
alireza_k میگه:
یعنی چی عدد باشه؟ آخه سالمه تو لوکال هاست کامل کار میکنه
این فایل پلاگینه. خودتون زحمتشو بکشید
کد پی‌اچ‌پی:
<?php

if(!defined("IN_MYBB"))
{
    die(
"Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br />Please make sure IN_MYBB is defined.");
}

/**
 * Return plugin info
 *
 */
function profilecomments_info()
{
    
/**
     * Array of information about the plugin.
     * name: The name of the plugin
     * description: Description of what the plugin does
     * website: The website the plugin is maintained at (Optional)
     * author: The name of the author of the plugin
     * authorsite: The URL to the website of the author (Optional)
     * version: The version number of the plugin
     * guid: Unique ID issued by the MyBB Mods site for version checking
     * compatibility: A CSV list of MyBB versions supported. Ex, "121,123", "12*". Wildcards supported.
     */
    
return array(
                
"name" => "یادداشت در پروفایل",
                
"description" => "این پلاگین، امکان ارسال یادداشت در پروفایل کاربر ها را فراهم می کند، فارسی سازی توسط MyBBIran.com",
                
"website" => "http://mods.mybboard.net/view/profile-comments/",
                
"author" => "Santiago Dimattia",
                
"authorsite" => "http://www.teleportz.com.ar",
                
"version" => "0.9.2",
                
"guid" => "e6063fe5a0fd9b7b7982f68336bf1d4d",
                
"compatibility" => "16*"
            
);
}

/*************************************************************************************************************************************** HOOKS */

// GLOBAL
$plugins->add_hook('global_start''profilecomments_mark_comments_as_read'5);
$plugins->add_hook('global_start''profilecomments_new_comments');

// PROFILE
$plugins->add_hook('member_profile_start''profilecomments_page');

// AJAX
$plugins->add_hook('xmlhttp''profilecomments_ajax_comment');

// ACP
$plugins->add_hook('admin_formcontainer_end''profilecomments_edit_group');
$plugins->add_hook('admin_user_groups_edit_commit''profilecomments_edit_group_do');

// UCP
$plugins->add_hook('usercp_do_options_end''profilecomments_update_user_settings');
$plugins->add_hook('usercp_options_start''profilecomments_user_settings_check');

/*************************************************************************************************************************************** REQUIRE CORE CLASSES */

/**
 * ProfileComments Master Class
 *
 * @author Santiago Dimattía <master@teleportz.com.ar>
 * @version 0.1-dev
 */
class Comments {

    
/**
     * Instance
     *
     */
    
private static $instance;

    
/**
     * Target user
     *
     */
    
public $target = array();

    
/**
     * Error message
     *
     */
    
public $error '';

    
/**
     * Message in the redirect
     *
     */
    
public $message '';

    
/**
     * Library Class
     *
     * @access protected
     */
    
public $lib;

    
/**
     * Model Class
     *
     * @access protected
     */
    
public $model;

    
/**
     * Return class instance
     *
     */
    
public static function instance()
    {
        if(!
is_object($instance))
        {
            
$instance = new self;
        }

        return 
$instance;
    }

    
/**
     * Construct
     *
     */
    
public function __construct()
    {
        global 
$mybb$lang;

        
// Load profilecomments lang file
        
$lang->load('profilecomments');

        
// Load the model and the library
        
$this->model = new Comments_Model();
        
$this->lib = new Comments_Library();

        
// Set target user
        
if(!empty($mybb->input['uid']) && $mybb->input['uid'] != $mybb->user['uid'])
        {
            
$this->target $this->model->user_get((int)$mybb->input['uid']);
        }
        else
        {
            
$this->target $mybb->user;
        }
    }

    
/**
     * Do actions: delete, edit or create a new comment
     *
     * @access public
     * @return mixed
     */
    
public function do_actions()
    {
        global 
$mybb;

        
// If the user is not logged, don't do anything
        
if(!$mybb->user['uid'])
        {
            return 
false;
        }

        switch(
$mybb->input['op'])
        {
            case 
'delete':
                
$action $this->delete_comment();
            break;

            case 
'do_edit':
                
$action $this->edit_comment();
            break;

            case 
'edit':
                
$action $this->edit_comment_form();
            break;

            case 
'new':
                
$action $this->new_comment();
            break;
        }

        if(!isset(
$action))
        {
            return 
false;
        }

        if(!
$action)
        {
            
error($this->error);
            exit;
        }
    }

    
/**
     * Display on profile
     *
     * @access public
     * @return void
     */
    
public function display()
    {
        global 
$mybb$db$templates$lang$theme$comments_index$pf_statistics$comments_form_edit;

        if(!
$mybb->input['uid'])
        {
            
$mybb->input['uid'] = $mybb->user['uid'];
        }

        
// Show user statistics
        
if($mybb->settings['profilecomments_show_statistics'] && $this->target['uid'])
        {
            
$statistics $this->model->user_statistics($this->target['uid']);
            
$received $statistics['received'];
            
$given $statistics['given'];

            eval(
"\$pf_statistics .= \"".$templates->get("profile_comments_statistics")."\";");
        }
        else
        {
            
$pf_statistics '';
        }
    
        
// Query the number of comments
        
$quantity $this->model->comments_count($this->target['uid']);

        
// Get the query offset
        
$offset $this->lib->pagination($quantity);

        
// Get the comments
        
if($comments_array $this->model->comments_get_all($this->target['uid'], $mybb->settings['profilecomments_perpage'], $offset))
        {
            
$comments '';
            
$style 'trow1';

            foreach(
$comments_array AS $comment)
            {
                
$comments .= $this->lib->render_comment($comment$style);
                
$style alt_trow();
            }
        }
        else
        {
            eval(
"\$comments = \"".$templates->get("profile_comments_nocomments")."\";");
        }

        
// Get page number
        
$page 1;
        if(
$mybb->input['page'])
        {
            
$page = (int) $mybb->input['page'];
        }

        
// Render pagination
        
$pagination multipage($quantity, (int) $mybb->settings['profilecomments_perpage'], $page'member.php?action=profile&uid=' $this->target['uid']);

        
// If the user can send comments, show the comments form
        
if($this->lib->can_send_to($this->target['uid'], $mybb->user['uid']))
        {
            
// Is the bbcode editor active?
            
$editor '';
            
$editor_active 0;
            if(
$mybb->settings['profilecomments_show_editor'] == 1)
            {
                
$editor build_mycode_inserter();
                
$editor_active 1;
            }

            
// Is AJAX active?
            
$ajax 0;
            if(
$mybb->settings['profilecomments_ajax'] == 1)
            {
                
$ajax 1;
            }
            
            
// Show the comments form
            
eval("\$comments_form = \"".$templates->get("profile_comments_form")."\";");
        }
        else
        {
            
// Show why the user can't send a message
            
$reason $lang->sprintf($lang->pf_reason_message$this->lib->error);
            eval(
"\$comments_form = \"".$templates->get("profile_comments_form_no_access")."\";");
        }

        
// Render the page!
        
eval("\$comments_index = \"".$templates->get("profile_comments")."\";");
    }

    
/**
     * Show edit comment form
     *
     * @access public
     * @return bool
     */
    
public function edit_comment_form()
    {
        global 
$mybb$lang$templates$comments_form_edit$theme;

        
// If the user can edit the comment
        
if($this->lib->can_manage_comment((int) $mybb->input['mid'], $mybb->user['uid'], 'edit'))
        {
            
$comment $this->model->comment_get((int) $mybb->input['mid']);
            
$user $this->model->user_get($comment['uid']);

            
$edit_form_title $lang->sprintf($lang->profile_comments_editing, (int) $mybb->input['mid'], $user['username']);
            eval(
"\$comments_form_edit = \"".$templates->get("profile_comments_form_edit")."\";");
        }
    }

    
/**
     * Adding a new comment page
     *
     * @access public
     * @return bool
     */
    
public function new_comment()
    {
        global 
$mybb$lang;

        if(isset(
$mybb->input['reply_to_profile']) && $mybb->input['reply_to_profile'] != 'default')
        {
            
$this->target $this->model->user_get((int) $mybb->input['reply_to_profile']);
        }

        if(!
$this->target)
        {
            
$this->error $lang->profilecomments_invalid_uid;
            return 
false;
        }

        if(
$this->lib->comment_add($mybb->user['uid'], $this->target['uid'], $mybb->input['message']))
        {
            
$this->lib->redirect($this->target['uid'], $lang->profile_comments_added);
        }

        
error($this->lib->error);
    }

    
/**
     * Delete an existing comment
     *
     * @access public
     * @return bool
     */
    
public function delete_comment()
    {
        global 
$mybb$lang;

        
$comment $this->model->comment_get((int) $mybb->input['mid']);

        if(!
$comment)
        {
            
$this->error $lang->profile_comments_invalid_id;
            return 
false;
        }

        if(
$this->lib->comment_delete($comment['mid'], $mybb->user['uid']))
        {
            
$this->lib->redirect($mybb->input['uid'], $lang->profile_comments_deleted);
        }

        
error($this->lib->error);
    }

    
/**
     * Edit an comment
     *
     * @access public
     * @return bool
     */
    
public function edit_comment()
    {
        global 
$mybb$lang;

        
$comment $this->model->comment_get((int) $mybb->input['mid']);

        if(!
$comment)
        {
            
$this->error $lang->profile_comments_invalid_id;
            return 
false;
        }

        
$this->lib->comment_edit($comment['mid'], $mybb->user['uid'], $mybb->input['editmessage']);

        
$this->lib->redirect($mybb->input['uid'], $lang->profile_comments_edited);
    }

    
/**
     * Update the newcomments value
     *
     * @access public
     * @return bool
     */
    
public function update_newcomments()
    {
        global 
$mybb;

        
// If the user is not logged in or isn't viewing a profile, return
        
if(!$mybb->user['uid'] OR (THIS_SCRIPT != 'member.php' && $mybb->input['action'] != 'profile'))
        {
            return 
false;
        }

        
// If the user is not in his own profile, return
        
if(($mybb->input['uid'] && $mybb->input['uid'] != $mybb->user['uid']))
        {
            return 
false;
        }

        
// Reset the counter on the DB
        
return $this->lib->mark_comments_as_read($mybb->user['uid']);
    }

    
/**
     * Show ProfileComments link on the site header
     *
     * @access public
     * @return bool
     */
    
public function show_header_text()
    {
        global 
$mybb$db$templates$lang$comments_alert;
        
        
// Set New Comments var
        
$new_comments $mybb->user['newcomments'];

        
// If the user is logged in and has new comments
        
if($mybb->user['uid'] != && $new_comments 0)
        {
            
// Show the numer "(x)" in the header
            
$lang->profile_comments_new_inmenu_count $lang->sprintf($lang->profile_comments_new_inmenu_count$new_comments);
            
            
// If alert bar is active, show it
            
if($mybb->settings['profilecomments_alertbar'] == 1)
            {
                
$comments_alert_text $lang->sprintf($mybb->settings['profilecomments_alertbar_text'], $new_comments);
                eval(
"\$comments_alert .= \"".$templates->get("profile_comments_alert")."\";");
            }
        }
        else
        {
            
$lang->profile_comments_new_inmenu_count '';
        }
    }

    
/**
     * Called by AJAX
     *
     * @access public
     * @todo change REPLY_TO_PROFILE to REPLY?
     * @return bool
     */
    
public function call_ajax()
    {
        global 
$mybb$db$lang$parser;

        if(
$mybb->input['action'] != 'profile' OR $mybb->input['section'] != 'comments')
        {
            return 
false;
        }

        
// If the user is not logged, don't do anything
        
if(!$mybb->user['uid'])
        {
            return 
false;
        }

        
// Set target
        
if(isset($mybb->input['reply_to_profile']) && $mybb->input['reply_to_profile'] != 'default')
        {
            
$this->target $this->model->user_get((int) $mybb->input['reply_to_profile']);
        }

        if(!
$this->lib->can_send_to($this->target['uid'], $mybb->user['uid']))
        {
            
xmlhttp_error($lang->sprintf($lang->pf_reason_message$this->lib->error));
            exit;
        }

        if(!
$this->target)
        {
            
xmlhttp_error($lang->profilecomments_invalid_uid);
            exit;
        }

        
// Add the comment
        
$this->lib->comment_add($mybb->user['uid'], $this->target['uid'], $mybb->input['message']);

        
// Get the comment ID
        
$mid $db->insert_id();
        
$comment $this->model->comment_get($mid);

        echo 
$this->lib->render_comment($comment);
        exit;
    }

    
/**
     * Called normally...
     *
     * @access public
     * @return bool
     */
    
public function call_normal()
    {
        
$this->do_actions();
        
$this->display();

        
// TODO: View conversations between 2 users?
        // $q = $db->query('SELECT * FROM ' . TABLE_PREFIX . 'profilecomments WHERE (user = 1 AND sender = 2) OR (user = 2 AND sender = 1)');
    
}
}

/**
 * Library Comments Class
 *
 */
class Comments_Library {

    
/**
     * Error
     *
     */
    
public $error '';


    
/**
     * Pagination helper
     *
     * @access public
     * @param string $quantity Quantity of comments to paginate
     * @param string $page Current page number
     * @param string $perpage Comments to show per page
     * @return string
     */
    
public function pagination($quantity$page NULL$perpage NULL)
    {
        global 
$mybb;

        if(!isset(
$page))
        {
            
$page = (int) $mybb->input['page'];
        }

        if(!isset(
$perpage))
        {
            
$perpage = (int) $mybb->settings['profilecomments_perpage'];
        }

        
// Pagination magic
        
if($page 0)
        {
            
$start = ($page 1) * $perpage;
            
$pages $quantity $perpage;
            
$pages ceil($pages);
            if(
$page $pages || $page <= 0)
            {
                
$start 0;
            }
        }
        else
        {
            
$start 0;
        }

        return 
$start;
    }

    
/**
     * Render comment 
     *
     * @access public
     * @param array $data Comment Data
     * @param string $style Row style
     * @return mixed
     */
    
public function render_comment($comment = array(), $style 'trow1')
    {
        global 
$mybb$lang$db$templates;

        if(
count($comment) <= 0)
        {
            return 
FALSE;
        }

        
$pf Comments::instance();

        
$target =& $pf->target;
        
        
// Set uid
        
$id $comment['mid'];
                
        
// Format date
        
$date my_date($mybb->settings['dateformat'], $comment['date']);
        
$time my_date($mybb->settings['timeformat'], $comment['date']);

        
// Format and link username
        
$username format_name($comment['username'], $comment['usergroup'], $comment['displaygroup']);
        
$username build_profile_link($username$comment['sender']);

        
// Default avatar
        
$avatar = (!empty($comment['avatar'])) ? $comment['avatar'] : $mybb->settings['profilecomments_default_avatar'];
        
        
// Parse bbcode
        
$text $this->parse_comment($comment['text']);
        
// TODO: Consistency. Here I use "text". In the class I use "message". Choose.
        
        // Show edit link if the current user can edit this comment
        
$edit '';
        if((
$mybb->usergroup['caneditselfcomments'] && $mybb->user['uid'] == $comment['sender']) OR $mybb->usergroup['canmanagecomments'])
        {
            eval(
"\$edit = \"".$templates->get("profile_comments_edit")."\";");
        }
        
        
// Show delete link if the current user can delete this comment
        
$delete '';
        if((
$mybb->usergroup['candeleteselfcomments'] && $mybb->user['uid'] == $comment['sender']) OR $mybb->usergroup['canmanagecomments'])
        {
            eval(
"\$delete = \"".$templates->get("profile_comments_delete")."\";");
        }
        
        
// If user can send comments & is not editing a comment
        
$reply '';
        if(
$this->can_send_to($pf->target['uid'], $mybb->user['uid']))
        {
            
// TODO: PHP fallback for the reply link - dosn't work without js
            
eval("\$reply .= \"".$templates->get("profile_comments_reply")."\";");
        }
        
        eval(
"\$comments .= \"".$templates->get("profile_comments_list")."\";");

        return 
$comments;
    }

    
/**
     * Returns true or false if a user can manage an comment
     *
     * @access public
     * @param string $mid Comment ID
     * @param string $uid User ID
     * @param string $action Action to validate (edit/delete)
     * @return bool
     */
    
public function can_manage_comment($mid$uid$action 'edit')
    {
        global 
$mybb$db$cache$pf;

        
$pf Comments::instance();

        
// Get the comment data
        
$comment $pf->model->comment_get($mid);

        
// If the comment dosn't exists, throw error
        
if(!$comment)
        {
            return 
false;
        }

        
// Get the user and the usergroup info
        
$user $pf->model->user_get($uid);
        
$usergroups $cache->read('usergroups');

        
// If the user group is an comments-admin, allow to manage the comment
        
if($usergroups[$user['usergroup']]['canmanagecomments'])
        {
            return 
true;
        }

        
// If the users has sent this comment
        
if($comment['sender'] == $user['uid'])
        {
            
// And can edit own comments
            
if($action == 'edit' && $usergroups[$user['usergroup']]['caneditselfcomments'])
            {
                return 
true;
            }

            
// And can delete own comments
            
if($action == 'delete' && $usergroups[$user['usergroup']]['candeleteselfcomments'])
            {
                return 
true;
            }
        }

        return 
false;
    }

    
/**
     * Parse comment
     *
     * @access public
     * @param string $message Comment content
     * @return string
     */
    
public function parse_comment($message)
    {
        global 
$mybb$parser;

        
// Check if the parser has been loaded before
        
if(!isset($parser))
        {
            require_once 
MYBB_ROOT 'inc/class_parser.php';
            
$parser = new postParser;
        }

        
// Parse bbcode
        
$options = array(
            
"allow_html" => (int)$mybb->settings['profilecomments_allow_html'],
            
"allow_mycode" => (int)$mybb->settings['profilecomments_allow_bbcode'],
            
"allow_smilies" => (int)$mybb->settings['profilecomments_allow_smilies'],
            
"allow_imgcode" => (int)$mybb->settings['profilecomments_allow_imgcode'],
            
"filter_badwords" => (int)$mybb->settings['profilecomments_filter_badwords']
        );

        return 
$parser->parse_message($message$options);
    }

    
/**
     * Checks if an user can send a comment to another user
     *
     * @access public
     * @param string $target Target User ID
     * @param string $user Current User ID
     * @return bool
     */
    
public function can_send_to($target$user)
    {
        global 
$mybb$cache$lang;

        if(!
is_numeric($target) OR !is_numeric($user))
        {
            return 
FALSE;
        }

        
$pf Comments::instance();

        
$target $pf->model->user_get($target);
        
$user $pf->model->user_get($user);
        
$usergroups $cache->read('usergroups');

        
// If some UID is invalid
        
if(!$target OR !$user)
        {
            
$this->error $lang->profilecomments_invalid_uid;
            return 
false;
        }

        
// If the current user group is not allowed to send comments
        
if($usergroups[$user['usergroup']]['cansendcomments'] == 0)
        {
            
$this->error $lang->pf_reason_you_cant_comment;
            return 
false;
        } 

        
// If the target user is banned
        
if($usergroups[$target['usergroup']]['isbannedgroup'] == && $mybb->settings['profilecomments_close_comments_on_banned'] == 1)
        {
            
$this->error $lang->pf_reason_user_is_banned;
            return 
false;
        }

        
// If the target user has deactivated the comments on his/her profile
        
if($target['commentsfilter'] == 2)
        {
            
$this->error $lang->pf_reason_nobody_can_comment;
            return 
false;
        }

        
// If the target is ignoring the user (And the option 'Ignored users can send comments' is active on the ACP)
        
if($mybb->settings['profilecomments_ignored_can_send_comments'] == 0)
        {
            if(
in_array($user['uid'], explode(','$target['ignorelist'])))
            {
                
$this->error $lang->pf_reason_you_are_being_ignored;
                return 
false;
            }
        }

        
// If the target user is the same as the current user, it's allowed to send comments.
        
if($target['uid'] == $user['uid'])
        {
            return 
true;
        }

        
// If the target user only accepts comments from friends, check if I'm one of them
        
if($target['commentsfilter'] == 1)
        {
            if(!
in_array($user['uid'], explode(','$target['buddylist'])))
            {
                
$this->error $lang->pf_reason_only_friends_can_comment;
                return 
false;
            }
        }

        
// If I don't have any check left, the user can send the comment.
        
return true;
    }

    
/**
     * Alert the user that he received a new comment (alertbart, email) 
     *
     * @access protected
     * @param string $target Target User ID
     * @param string $user Current User ID
     * @return bool
     */
    
public function alert_user($target$user)
    {
        global 
$mybb$lang$pf;

        
// If some uid is invalid
        
if(!is_numeric($target) OR !is_numeric($user))
        {
            return 
false;
        }

        
// Don't show me the alert if i'm posting a comment on my profile...
        
if($target == $user)
        {
            return 
false;
        }

        
$pf Comments::instance();

        
// Get users data
        
$target $pf->model->user_get($target);
        
$user $pf->model->user_get($user);

        
// If some user is invalid
        
if(!$target OR !$user)
        {
            return 
false;
        }

        
// Update the newcomments value
        
$update = array(
            
'newcomments' => $target['newcomments'] + 1
        
);
        
$pf->model->user_update($target['uid'], $update);

        
// Send a comment notification, but only if the user has activated the option and we didn't send an email after his last visit
        
if(!$target['newcomments'] && $target['commentnotify'])
        {
            
// Everything is okay, send the email
            
$subject $lang->sprintf($lang->comment_notify_subject$mybb->settings['bbname']);
            
$message $lang->sprintf($lang->comment_notify_message$target['username'], $user['username'], $mybb->settings['bbname'], $mybb->settings['bburl'], $target['uid']);
        
            
my_mail($target['email'], $subject$message);
        }

        return 
TRUE;
    }

    
/**
     * Mark comments as read
     *
     * @access public
     * @param string $uid User ID
     * @return bool
     */
    
public function mark_comments_as_read($uid NULL)
    {
        global 
$mybb;

        if(!isset(
$uid))
        {
            return 
false;
        }

        
$pf Comments::instance();

        
$user $pf->model->user_get($uid);

        
// Only update if the user has new comments!
        
if(isset($user['newcomments']) && $user['newcomments'] > 0)
        {
            return 
$pf->model->user_update($uid, array('newcomments' => 0));
        }

        return 
false;
    }

    
/**
     * Redirect to a user profile
     *
     * @access public
     * @param string $uid User ID
     * @param string $message Message to show
     * @return bool
     */
    
public function redirect($uid null$message null)
    {
        if(!isset(
$uid))
        {
            return 
false;
        }

        
redirect('member.php?action=profile&uid=' . (int) $uid$message);
        exit;
    }

    
/**
     * Add a comment
     *
     * @access public
     * @param string $user User ID
     * @param string $target Target UID
     * @param string $message Comment
     * @return bool
     */
    
public function comment_add($user$target$message)
    {
        global 
$mybb$lang;

        if(!
$this->can_send_to($target$user))
        {
            
$this->error $lang->profilecomments_no_permission;
            return 
false;
        }

        if(empty(
$message))
        {
            
$this->error $lang->profile_comments_insert_comment;
            return 
false;
        }

        
// Alert the user
        
$this->alert_user($target$user);

        
// Insert the comment
        
return Comments::instance()->model->comment_new($target$user$message);
    }

    
/**
     * Edit a comment
     *
     * @access public
     * @param string $mid Comment ID
     * @param string $uid User ID
     * @param string $message Comment message
     * @return bool
     */
    
public function comment_edit($mid$uid$message)
    {
        global 
$mybb$lang;

        if(!
$this->can_manage_comment($mid$uid'edit'))
        {
            
$this->error $lang->profilecomments_no_permission;
            return 
false;
        }

        
// If the message is empty, delete the comment
        
if(empty($message))
        {
            
$this->error $lang->profile_comments_insert_comment;
            return 
false;
        }

        return 
Comments::instance()->model->comment_edit($mid, array('text' => $mybb->input['editmessage']));
    }

    
/**
     * Delete a comment
     *
     * @access public
     * @param string $mid Comment ID
     * @param string $uid User ID - If null, don't check for user validation
     * @return bool
     */
    
public function comment_delete($mid$uid NULL)
    {
        global 
$mybb$lang;

        if(isset(
$uid))
        {
            if(!
$this->can_manage_comment($mid$uid'delete'))
            {
                
$this->error $lang->profilecomments_no_permission;
                return 
false;
            }
        }

        return 
Comments::instance()->model->comment_delete($mid);
    }
}

/**
 * Model Comments Class
 *
 */
class Comments_Model {
    
    
/**
     * User cache
     *
     * @access protected
     */
    
protected $users = array();

    
/**
     * Comments cache
     *
     * @access protected
     */
    
protected $comments = array();

    
/**
     * User statistics
     *
     * @access protected
     */
    
protected $statistics = array();

    
/**
     * Count comments
     *
     * @access public
     * @param string $uid User ID
     * @return mixed
     */
    
public function comments_count($uid NULL)
    {
        global 
$db;

        if(isset(
$uid))
        {
            
$where 'user = ' $uid;
        }
        else
        {
            
$where FALSE;
        }

        
$q $db->simple_select('profilecomments''COUNT(mid) AS quantity'$where, array('limit' => 1));

        return 
$db->fetch_field($q'quantity');
    }

    
/**
     * Get comments
     *
     * @access public
     */
    
public function comments_get_all($uid NULL$perpage 10$offset 0)
    {
        global 
$db;

        if(isset(
$uid))
        {
            
$where_user 'WHERE p.user = ' $uid;
        }
        else
        {
            
$where_user '';
        }

        
// Select the comments from the DB
        
$q $db->query('
        SELECT * FROM ' 
TABLE_PREFIX 'profilecomments p
        LEFT JOIN ' 
TABLE_PREFIX 'users u ON u.uid = p.sender
        LEFT JOIN ' 
TABLE_PREFIX 'usergroups g ON u.usergroup = g.gid
        ' 
$where_user '
        ORDER BY date
        DESC
        LIMIT ' 
$offset ', ' $perpage);

        if(
$db->num_rows($q) > 0)
        {
            
$comments = array();
            while(
$row $db->fetch_array($q))
            {
                
$comments[] = $row;
            }

            return 
$comments;
        }

        return 
FALSE;
    }

    
/**
     * Gets an user
     *
     * @access public
     * @param string $uid User ID
     * @return mixed
     */
    
public function user_get($uid)
    {
        global 
$mybb$db;

        if(isset(
$this->users[$uid]))
        {
            return 
$this->users[$uid];
        }

        if(
$uid == $mybb->user['uid'])
        {
            
$this->users[$uid] =& $mybb->user;
            return 
$this->users[$uid];
        }

        
$q $db->simple_select('users''*''uid = ' $uid, array('limit' => 1));

        if(
$db->num_rows($q) > 0)
        {
            
$this->users[$uid] = $db->fetch_array($q);
            
$this->users[$uid]['profile_url'] = 'member.php?action=profile&uid=' $this->users[$uid]['uid'];

            return 
$this->users[$uid];
        }

        return 
FALSE;
    }

    
/**
     * Updates an user
     *
     * @access public
     * @param string $uid User ID
     * @param array $data Data to update
     * @return bool
     */
    
public function user_update($uid null$data null)
    {
        global 
$db;

        if(!isset(
$uid) OR !isset($data))
        {
            return 
false;
        }

        foreach(
$data as $key => $val)
        {
            
$values[$key] = $db->escape_string($val);
        }

        return 
$db->update_query('users'$values'uid = ' $uid1);
    }


    
/**
     * Get user statistics
     *
     * @access public
     * @param string $uid User ID
     * @return bool
     */
    
public function user_statistics($uid)
    {
        global 
$db;

        if(isset(
$this->statistics[$uid]))
        {
            return 
$this->statistics[$uid];
        }

        
$q $db->simple_select('profilecomments''COUNT(mid) AS quantity''sender = ' $uid, array('limit' => 1));
        
$q2 $db->simple_select('profilecomments''COUNT(mid) AS quantity''user = ' $uid, array('limit' => 1));

        if(
$db->num_rows($q) > 0)
        {
            
$this->statistics[$uid] = array(
                
'given' => $db->fetch_field($q'quantity'),
                
'received' => $db->fetch_field($q2'quantity')
            );

            return 
$this->statistics[$uid];
        }

        return 
FALSE;
    }

    
/**
     * Get comment
     *
     * @access public
     * @param string $mid Comment ID
     * @return mixed
     */
    
public function comment_get($mid)
    {
        global 
$db;

        if(isset(
$this->comments[$mid]))
        {
            return 
$this->comments[$mid];
        }


        
$q $db->query('
        SELECT * FROM ' 
TABLE_PREFIX 'profilecomments p
        LEFT JOIN ' 
TABLE_PREFIX 'users u ON u.uid = p.sender
        LEFT JOIN ' 
TABLE_PREFIX 'usergroups g ON u.usergroup = g.gid
        WHERE mid = ' 
$mid '
        LIMIT 1'
);

        if(
$db->num_rows($q) > 0)
        {
            
$this->user[$uid] = $db->fetch_array($q);
            return 
$this->user[$uid];
        }

        return 
FALSE;
    }

    
/**
     * Create a new comment
     *
     * @access public
     * @param string $uid User ID
     * @param string $who The one who sent the comment
     * @param string $text Comment content
     * @return bool
     */
    
public function comment_new($uid$who$text)
    {
        global 
$mybb$db;

        
$data = array(
            
'user' => $uid,
            
'sender' => $who,
            
'text' => $db->escape_string($text),
            
'date' => time()
        );

        
$db->insert_query('profilecomments'$data);

        return 
TRUE;
    }

    
/**
     * Delete comment
     *
     * @access public
     * @param string $mid Comment ID
     * @return bool
     */
    
public function comment_delete($mid)
    {
        global 
$db;

        if(
$db->delete_query('profilecomments''mid = ' $mid))
        {
            return 
TRUE;
        }

        return 
FALSE;
    }

    
/**
     * Comment edit
     *
     * @access public
     * @param string $mid Comment ID
     * @param arrya $data New comment data
     * @return bool
     */
    
public function comment_edit($mid$data)
    {
        global 
$db;

        if(!
is_numeric($mid))
        {
            return 
FALSE;
        }

        
// Don't update the ID
        
if(isset($data['mid']))
        {
            unset(
$data['mid']);
        }

        foreach(
$data as $key => $val)
        {
            
$values[$key] = $db->escape_string($val);
        }

        if(
$db->update_query('profilecomments'$values'mid = ' $mid1))
        {
            return 
TRUE;
        }

        return 
FALSE;
    }
}

/*************************************************************************************************************************************** WORKAROUNDS */

/**
 * Add a comment via AJAX
 *
 */
function profilecomments_ajax_comment()
{
    return 
Comments::instance()->call_ajax();
}

/**
 * Runs the Comments page
 *
 */
function profilecomments_page()
{
    return 
Comments::instance()->call_normal();
}

/**
 * Show the link to the profile in the header and cache all the plugin templates
 *
 */
function profilecomments_new_comments()
{
    global 
$templatelist;

    
// Cache the templates - saves 1 query for every template in use
    
if(THIS_SCRIPT == 'member.php')
    {
        
$templatelist .= ',profile_comments_statistics,profile_comments_edit,profile_comments_delete,profile_comments_reply,profile_comments_list,multipage_page_current,multipage_page,multipage_nextpage,multipage,codebuttons,profile_comments_form,profile_comments';
    }
    
    return 
Comments::instance()->show_header_text();
}

/**
 * Mark comments as read
 *
 */
function profilecomments_mark_comments_as_read()
{
    return 
Comments::instance()->update_newcomments();
}

/*************************************************************************************************************************************** ACP FUNCTIONS */

/**
 * Add usergroup permissions to the ACP
 *
 */
function profilecomments_edit_group()
{
    global 
$run_module$form_container$lang$form$mybb;

    
// If the current tab is "Users & Permissions", add plugin options
    
if($run_module == 'user' && !empty($form_container->_title) & !empty($lang->users_permissions) & $form_container->_title == $lang->users_permissions)
    {
        
// Load the language
        
$lang->load('profilecomments');

        
// And generate the checkbox
        
$profilecomments_options = array();
        
$profilecomments_options[] = $form->generate_check_box('canmanagecomments'1$lang->profile_comments_can_manage, array('checked' => $mybb->input['canmanagecomments']));
        
$profilecomments_options[] = $form->generate_check_box('cansendcomments'1$lang->profile_comments_can_send, array('checked' => $mybb->input['cansendcomments']));
        
$profilecomments_options[] = $form->generate_check_box('caneditselfcomments'1$lang->profile_comments_can_selfedit, array('checked' => $mybb->input['caneditselfcomments']));
        
$profilecomments_options[] = $form->generate_check_box('candeleteselfcomments'1$lang->profile_comments_can_selfdelete, array('checked' => $mybb->input['candeleteselfcomments']));
        
        
$form_container->output_row($lang->profile_comments'''<div class="group_settings_bit">'.implode('</div><div class="group_settings_bit">'$profilecomments_options).'</div>');
    }
}

/**
 * Update the usergroup permissions on the ACP
 *
 */
function profilecomments_edit_group_do()
{
    global 
$updated_group$mybb;

    
$updated_group['canmanagecomments'] = $mybb->input['canmanagecomments'];
    
$updated_group['cansendcomments'] = $mybb->input['cansendcomments'];
    
$updated_group['caneditselfcomments'] = $mybb->input['caneditselfcomments'];
    
$updated_group['candeleteselfcomments'] = $mybb->input['candeleteselfcomments'];
}

/*************************************************************************************************************************************** UCP FUNCTIONS */

/**
 * Add settings on the UCP
 *
 */
function profilecomments_user_settings_check()
{
    global 
$mybb$templates$lang$pf_notification_options;

    if(
$mybb->user['commentnotify'])
    {
        
$commentnotifycheck 'checked="checked"';
    }
    else
    {
        
$commentnotifycheck '';
    }

    if(
$mybb->user['commentsfilter'] == 0)
    {
        
$anyone_can_leave_comments 'selected="selected"';
        
$only_friends_can_leave_comments '';
        
$nobody_can_leave_comments '';
    }
    elseif(
$mybb->user['commentsfilter'] == 1)
    {
        
$anyone_can_leave_comments '';
        
$only_friends_can_leave_comments 'selected="selected"';
        
$nobody_can_leave_comments '';
    }
    else
    {
        
$anyone_can_leave_comments '';
        
$only_friends_can_leave_comments '';
        
$nobody_can_leave_comments 'selected="selected"';
    }

    eval(
"\$pf_notification_options = \"".$templates->get("profile_comments_ucp_notification")."\";");
}


/**
 * Update the user settings on the UCP
 *
 */
function profilecomments_update_user_settings()
{
    global 
$mybb$db;

    
// Don't change the setting if it has the same value
    
if($mybb->input['commentnotify'] == $mybb->user['commentnotify'] && $mybb->input['commentsfilter'] == $mybb->user['commentsfilter'])
    {
        return 
TRUE;
    }

    
$update = array('commentnotify' => (int) $mybb->input['commentnotify'], 'commentsfilter' => (int) $mybb->input['commentsfilter']);
    
$db->update_query('users'$update'uid = ' $mybb->user['uid'], 1);

    return 
TRUE;
}

/*************************************************************************************************************************************** INFO/NSTALL FUNCTIONS */

/**
 * Install function
 *
 */
function profilecomments_install()
{
    global 
$lang$db$cache;
    
    
// Load the language
    
$lang->load('profilecomments');

    
// Creates the table where comments are saved
    
$tables "CREATE TABLE `".TABLE_PREFIX."profilecomments` (
  `mid` int(10) NOT NULL auto_increment,
  `user` int(10) NOT NULL,
  `sender` int(10) NOT NULL,
  `text` text NOT NULL,
  `date` int(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`mid`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=18 ;"
;
    
$db->write_query($tables);

    
// Creates fields for groups-based permissions
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` ADD `canmanagecomments` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0';");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` ADD `cansendcomments` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0';");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` ADD `caneditselfcomments` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0';");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` ADD `candeleteselfcomments` INT(1) NOT NULL DEFAULT '0';");
    
    
// Give access to send and edit own comments to ALL USERGROUPS
    
$db->write_query('UPDATE '.TABLE_PREFIX.'usergroups SET canmanagecomments = "0", cansendcomments = "1", caneditselfcomments = "1"');
    
// Give access to EDIT & DELETE (all comments) to Administrators
    
$db->write_query('UPDATE '.TABLE_PREFIX.'usergroups SET canmanagecomments = "1", candeleteselfcomments = "1" WHERE gid = "4"');
    
// Delete all access for guests
    
$db->write_query('UPDATE '.TABLE_PREFIX.'usergroups SET cansendcomments = "0", caneditselfcomments = "0" WHERE gid = "1"');
    
// Delete all access for banned users
    
$db->write_query('UPDATE '.TABLE_PREFIX.'usergroups SET cansendcomments = "0", caneditselfcomments = "0" WHERE gid = "7"');
    
// Delete all access for 'awaiting activation' users
    
$db->write_query('UPDATE '.TABLE_PREFIX.'usergroups SET cansendcomments = "0", caneditselfcomments = "0" WHERE gid = "5"');
    
    
// Update usergroups cache
    
$cache->update_usergroups();

    
// Creates a field in users table (For new comments alert)
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` ADD `newcomments` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` ADD `commentnotify` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` ADD `commentsfilter` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0';");

    
// Create the config group for MyBB Settings
    
$query $db->simple_select("settinggroups""COUNT(*) as rows");
    
$rows $db->fetch_field($query"rows");

    
$new_groupconfig = array(
        
'name' => 'profilecomments'
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_info),
        
'disporder' => $rows+1,
        
'isdefault' => 0
    
);
    
    
$group['gid'] = $db->insert_query("settinggroups"$new_groupconfig);

    
// Insert ProfileComments options
    
$new_config = array();
    
    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_perpage',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_perpage),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_perpage_info),
        
'optionscode' => 'text',
        
'value' => '4',
        
'disporder' => 1,
        
'gid' => $group['gid']
    );
    
    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_alertbar',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_alertbar),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_alertbar_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '0',
        
'disporder' => 2,
        
'gid' => $group['gid']
    );
    
    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_alertbar_text',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_alertbar_text),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_alertbar_text_info),
        
'optionscode' => 'text',
        
'value' => $db->escape_string($lang->profile_comments_alertbar_text_content),
        
'disporder' => 3,
        
'gid' => $group['gid']
    );
    
    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_default_avatar',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_default_avatar),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_default_avatar_info),
        
'optionscode' => 'text',
        
'value' => $db->escape_string('images/avatars/invalid_url.gif'),
        
'disporder' => 5,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_allow_html',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_html),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_html_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '0',
        
'disporder' => 6,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_allow_smilies',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_smilies),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_smilies_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '1',
        
'disporder' => 7,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_allow_bbcode',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_bbcode),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_bbcode_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '1',
        
'disporder' => 8,
        
'gid' => $group['gid']
    );
    
        
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_allow_imgcode',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_imgcode),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_allow_imgcode_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '1',
        
'disporder' => 9,
        
'gid' => $group['gid']
    );
    
    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_filter_badwords',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_filter_badwords),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_filter_badwords_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '1',
        
'disporder' => 10,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_show_editor',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_show_editor),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_show_editor_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '0',
        
'disporder' => 11,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_close_comments_on_banned',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_close_on_banned),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_close_on_banned_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '1',
        
'disporder' => 12,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_show_statistics',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profilecomments_show_statistics),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profilecomments_show_statistics_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '0',
        
'disporder' => 13,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_ajax',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profilecomments_ajax),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profilecomments_ajax_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '0',
        
'disporder' => 14,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    
$new_config[] = array(
        
'name' => 'profilecomments_ignored_can_send_comments',
        
'title' => $db->escape_string($lang->profile_comments_ignored_can_send_comments),
        
'description' => $db->escape_string($lang->profile_comments_ignored_can_send_comments_info),
        
'optionscode' => 'yesno',
        
'value' => '1',
        
'disporder' => 15,
        
'gid' => $group['gid']
    );

    foreach(
$new_config as $array => $content)
    {
        
$db->insert_query("settings"$content);
    }
    
    
rebuild_settings();
}

/**
 * Uninstall function
 *
 */
function profilecomments_uninstall()
{
    global 
$db$cache;

    
// Delete table where comments are saved
    
$db->write_query('DROP TABLE `'.TABLE_PREFIX.'profilecomments`');

    
// Delete fields for groups-based permissions
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` DROP `canmanagecomments`;");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` DROP `cansendcomments`;");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` DROP `caneditselfcomments`;");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."usergroups` DROP `candeleteselfcomments`;");

    
// Delete field for new comments alert
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` DROP `newcomments`;");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` DROP `commentnotify`;");
    
$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` DROP `commentsfilter`;");

    
// Update usergroups cache
    
$cache->update_usergroups();

    
// Delete config groups
    
$query $db->simple_select('settinggroups''gid''name = "profilecomments"');
    
$groupid $db->fetch_field($query'gid');
    
$db->delete_query('settings','gid = "'.$groupid.'"');
    
$db->delete_query('settinggroups','gid = "'.$groupid.'"');

    
rebuild_settings();
}

/**
 * Function to check if the plugin is installed.
 *
 * @return bool
 */
function profilecomments_is_installed()
{
    global 
$db;

    
// If table exist, plugin is installed
    
if($db->table_exists('profilecomments'))
    {
        return 
TRUE;
    }

    return 
FALSE;
}

/**
 * Activate function
 *
 */
function profilecomments_activate()
{
    global 
$db;

    
$new_template = array();

    
$new_template['profile_comments'] = '{$comments_form_edit}
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme[\'borderwidth\']}" cellpadding="{$theme[\'tablespace\']}" class="tborder">
    <thead>
        <tr>
            <td colspan="2" class="thead">
                <div>
                    <strong>{$lang->profile_comments_list}</strong>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </thead>
    <tbody style="{$hidecomments}" id="comments_e">
        {$comments_form}
        {$comments}
    </tbody>
</table>
{$pagination}
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings[\'bburl\']}/jscripts/comments.js"></script>'
;

    
// Create new templates
    
$new_template['profile_comments_alert'] = '<div class="pm_alert" id="new_comment_notice">
    <div>
        <a href="{$mybb->settings[\'bburl\']}/member.php?action=profile&uid={$mybb->user[\'uid\']}" title="{$lang->profile_comments}">{$comments_alert_text}</a>
    </div>
</div>
<br />'
;


    
$new_template['profile_comments_delete'] = '- <a href="member.php?action=profile&uid={$target[\'uid\']}&op=delete&mid={$id}" class="delete_link" title="{$lang->profile_comments_delete_comment}">{$lang->profile_comments_delete}</a>';

    
$new_template['profile_comments_edit'] = '- <a href="member.php?action=profile&uid={$target[\'uid\']}&op=edit&mid={$id}" title="{$lang->profile_comments_edit_comment}">{$lang->profile_comments_edit}</a>';

    
$new_template['profile_comments_form'] = '<tr id="comment_form">
    <td colspan="2" style="text-align: left;" class="trow2">
        <form id="newcomment" name="newcomment" action="member.php?action=profile&uid={$this->target[\'uid\']}&op=new" method="post">
            <div id="replyingto" class="pm_alert" style="display: none;"></div>
            <p>
                <textarea name="message" id="message" rows="10" cols="70" tabindex="5"></textarea>
            </p>
            <p>
                <input type="hidden" name="reply_to_profile" id="reply_to_profile" value="default" />
                <input type="hidden" name="to_uid" id="to_uid" value="{$this->target[\'uid\']}" />
                <input type="submit" id="sendcomment" value="{$lang->profile_comments_add_button}" tabindex="6" />

            </p>
            {$editor}
            <script type="text/javascript">
                var editorloaded = {$editor_active};
                var comments_ajax = {$ajax};
                var current_user = {$mybb->input[\'uid\']};
                var replying_message = \'{$lang->profilecomments_replying}\';
                var confirm_delete_message = \'{$lang->profilecomments_confirm_delete}\';
            </script>
        </form>
    </td>
</tr>'
;

    
$new_template['profile_comments_form_edit'] = '<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme[\'borderwidth\']}" cellpadding="{$theme[\'tablespace\']}" class="tborder">
    <thead>
        <tr>
            <td colspan="2" class="thead">
                <div>
                    <strong>{$edit_form_title}</strong>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </thead>
    <tbody id="comments_e">
        <form id="newcomment" name="newcomment" action="member.php?action=profile&uid={$this->target[\'uid\']}&op=do_edit&mid={$comment[\'mid\']}" method="post">
            <tr>
                <td colspan="2" class="trow2">
                    <p>
                        <textarea name="editmessage" id="editmessage" rows="10" cols="70" tabindex="3">{$comment[\'text\']}</textarea>
                    </p>
                    <p>
                        <input type="submit" value="{$lang->profile_comments_edit_button}" tabindex="4" />
                    </p>
                </td>
            </tr>
        </form>
    </tbody>
</table>'
;

    
$new_template['profile_comments_form_no_access'] = '<tr>
    <td colspan="2" style="text-align: left;" class="trow2">
        <p>{$reason}</p>
    </td>
</tr>'
;

    
$new_template['profile_comments_list'] = '<tr id="comment-{$id}">
    <td class="{$style}" rowspan="2" width="100" style="text-align: center; vertical-align: top;">
        <img style="width: 90px;" src="{$avatar}" alt="{$username_plain} " />
    </td>
    <td class="{$style}" >
        {$username} <small style="font-size: 10px;">({$date} {$lang->at} {$time})</small><br />
        <span style="font-size: 10px;">
            {$reply} {$edit} {$delete}
        </span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="{$style}" >
        {$text}
    </td>
</tr>'
;

    
$new_template['profile_comments_nocomments'] = '<tr id="no_comments_found" >
    <td class="trow1" colspan="2">
        {$lang->profile_comments_none_found}
    </td>
</tr>'
;

    
$new_template['profile_comments_reply'] = '<a href="#" username="{$comment[\'username\']}" userid="{$comment[\'sender\']}" class="reply" title="{$lang->profile_comments_reply}">{$lang->profile_comments_reply}</a>';

    
$new_template['profile_comments_statistics'] = '<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->profile_comments_received}</strong></td>
<td class="trow1">{$received}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->profile_comments_given}</strong></td>
<td class="trow1">{$given}</td>
</tr>'
;

    
$new_template['profile_comments_ucp_notification'] = '<tr>
<td valign="top" width="1"><input type="checkbox" class="checkbox" name="commentnotify" id="commentnotify" value="1" {$commentnotifycheck} /></td>
<td><span class="smalltext"><label for="commentnotify">{$lang->comment_notify}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><span class="smalltext"><label for="commentnotify">{$lang->who_can_leave_comments}</label></span></td>
<tr>
<td colspan="2">
    <select name="commentsfilter" id="commentsfilter">
        <option value="0" {$anyone_can_leave_comments}>{$lang->anyone_can_leave_comments}</option>
        <option value="1" {$only_friends_can_leave_comments}>{$lang->only_friends_can_leave_comments}</option>
        <option value="2" {$nobody_can_leave_comments}>{$lang->nobody_can_leave_comments}</option>
    </select>
</td>
</tr>'
;

    foreach(
$new_template as $title => $template)
    {
        
$new_template = array('title' => $db->escape_string($title), 'template' => $db->escape_string($template), 'sid' => '-1''version' => '140''dateline' => TIME_NOW);
        
$db->insert_query('templates'$new_template);
    }

    
// Edit some existing templates
    
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

    
find_replace_templatesets('member_profile''#{\$modoptions}#''{\$modoptions}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->');

    
find_replace_templatesets('member_profile''#{\$warning_level}#''{\$warning_level}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->');

    
find_replace_templatesets('header_welcomeblock_member''#{\$lang->welcome_pms_usage}#''{$lang->welcome_pms_usage}<!-- ProfileComments --> | <a href="{$mybb->settings[\'bburl\']}/member.php?action=profile&uid={$mybb->user[\'uid\']}" title="{$lang->profile_comments}">{$lang->profile_comments_new_inmenu}</a> {$lang->profile_comments_new_inmenu_count}<!-- /ProfileComments -->');

    
find_replace_templatesets('header''#{\$unreadreports}#''{$unreadreports}<!-- ProfileComments -->
            {$comments_alert}<!-- /ProfileComments -->'
);

    
find_replace_templatesets('usercp_options'"#lang->pm_notify}</label></span></td>
</tr>#"
'lang->pm_notify}</label></span></td>
</tr><!-- ProfileComments -->{$pf_notification_options}<!-- /ProfileComments -->'
);

}

/**
 * Deactivate function
 *
 */
function profilecomments_deactivate()
{
    global 
$db;

    
// Delete created templates
    
$delete_templates = array('profile_comments''profile_comments_alert''profile_comments_delete''profile_comments_edit''profile_comments_form''profile_comments_form_edit''profile_comments_form_no_access''profile_comments_list''profile_comments_nocomments''profile_comments_reply''profile_comments_statistics''profile_comments_ucp_notification');

    foreach(
$delete_templates as $template)
    {
        
$db->delete_query('templates'"title = '{$template}'");
    }

    
// And delete ProfileComments content from edited templates
    
require_once MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
    
    
find_replace_templatesets('member_profile''#\<!--\sProfileComments\s--\>\{\$([a-zA-Z_]+)?\}<!--\s/ProfileComments\s--\>#is'''0);
    
find_replace_templatesets('header_welcomeblock_member''#\<!--\sProfileComments\s--\>(.+)\<!--\s/ProfileComments\s--\>#is'''0);
    
find_replace_templatesets('header''#\<!--\sProfileComments\s--\>(.+)\<!--\s/ProfileComments\s--\>#is'''0);
    
find_replace_templatesets('usercp_options''#\<!--\sProfileComments\s--\>(.+)\<!--\s/ProfileComments\s--\>#is'''0);تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/8753140189355112014_baner.gif
reza.t.gh میگه:
توی کدهاتون بجای 
 
کد پی‌اچ‌پی:
"compatibility" => "16*" 
اعدد 16 رو به  18 تغییر بدید ببینید مشکل حل میشه


نصب کلیه اسکریپت ها و سایتها و بازیها و...

09364501734

HCK GROUP

برای تقدیر فقط از کلید های سپاس و اعتبار استفاده کنید
alireza_k میگه:
عزیزم انقدو میدونم... عنوان تاپیکو ببینید متوجه میشید ارور ناسازگاری نگفتم ارور اس کیو ال دارم. فایل بدون تغییرو گذاشتم تا آقای توفیقی جاهایی که نیاز میدونن رو ویرایش کنن


تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/8753140189355112014_baner.gif
Tofighi میگه:
کد زیر رو توش پیدا کن:
کد پی‌اچ‌پی:
public function comments_get_all($uid NULL$perpage 10$offset 0)
    {
        global 
$db
بعد از این کد کد زیر رو اضافه کن:
کد:
$perpage = (int)$perpage;
$offset= (int)$offset;


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
alireza_k میگه:
ممنون درست شد. الآن بالای صفحه این پیغامو میده


فایل‌های پیوست
تصاویر بندانگشتی
   


تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/8753140189355112014_baner.gif
Tofighi میگه:
(۱۵ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۴۴ ب.ظ)alireza_k نوشته:  ممنون درست شد. الآن بالای صفحه این پیغامو میده

با چه ویرایش‌گری ویرایش کردی؟
از notepad++ استفاده کن.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
alireza_k میگه:
بله منم از notepad++ استفاده کرده بودم


تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/8753140189355112014_baner.gif


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارور در انجمن نیما 6 1,461 ۰۹ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۰۴ ب.ظ
آخرین ارسال: hamidkag
  Internal Error BlueAmir 5 744 ۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۰۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Amir-Me
  ارور پنل ناظم نیما 5 1,000 ۲۹ دى ۱۳۹۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  ارور دادن(ضروری) f.c.saeed 5 672 ۲۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵ ق.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  ارور در قسمت ساخت پرتال I M A N 6 1,308 ۱۲ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۴۳ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  دریافت ارور به خاطر فایل htaccess navidahanj 3 1,953 ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۲ ب.ظ
آخرین ارسال: navidahanj
  مشکل ارور notfound گوگل وبمستر mm1361613 15 1,747 ۱۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰ ق.ظ
آخرین ارسال: امیر خان
  مشکل ارور موزیک ERFAN-DESIGN 5 801 ۰۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  ارور دیتابیس هنگام ورود کاربران ••CentOS•• 2 604 ۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۱:۱۷ ب.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  ارور دیتابیس هنگام ورود کاربران ••CentOS•• 0 526 ۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷ ب.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir