مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
اجرا نشدن کوئری پلاگین کاور پروفایل

اجرا نشدن کوئری پلاگین کاور پروفایل
درود دوستان
این پلاگین کاور پروفایل ، وقتی بروی آپلود کاور کلیک میکنیم ، به خوبی کاور آپلود میشه و در پروفایل نمایش داده میشه.
اما زمانی که بروی حذف کاور کلیک میکنیم هیچ عملی انجام نمیشه!!

البته به ناچار مجبوریم بنا به درخواست کاربران تکی براشون با اجرای این کوئری حذف کنیم کاورشون رو :
کد:
UPDATE `mybb_users` SET `user_img_prof` = '' WHERE `uid` = 'IDuser'
چیز ساده ایی به نظر میاد حتی بدون کوئری هم از دیتابیس قابل حذف شدنه

الان این کد پلاگین هستش ، من هرچقدر دقت کردم مشکلی تو کد های پلاگین برای حذف نشدن کاور ندیدم ، ظاهرا کوئری استفاده شده هم درست هستش! چرا هیج تغییری تو دیتابیس هم "دیتابیس اصلی انجمن ، هم لوکال هاست" ایجاد نمیشه موندیم!
کد:
<?php
//*************************************//
//*************************************//
//*******   Profile Images     ********//
//*************************************//
//*************************************//


// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
    die("Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br />Please make sure IN_MYBB is defined.");
}

$plugins->add_hook('usercp_start', 'imgprofile_rum');
$plugins->add_hook('global_start', 'imgprofile_lang');

$plugins->add_hook("member_profile_end", "imgprofile_profile");

function imgprofile_info()
{
    return array('name'          => 'Profile Images',
                 'description'   => 'Add a image in Users Profiles',
                 'website'       => '',
                 'author'        => 'LLNN',
                 'authorsite'    => '',
                 'version'       => '1.0',
                 'compatibility' => '1*',
                 'guid'           => 'df70ab923d1220b929dba2e5728710a0'
                );
}
function imgprofile_activate()
{

global $db;
    require MYBB_ROOT.'/inc/adminfunctions_templates.php';
$group = array(
        "gid"            => "NULL",
        "name"            => "imgprofile",
        "title"            => "Image Profile",
        "description"    => "Settings for Image Profile Puglin",
        "disporder"        => "3",
        "isdefault"        => "no",
    );

    $db->insert_query("settinggroups", $group);
    $gid = $db->insert_id();

    $setting_1 = array(
        "sid"            => "NULL",
        "name"            => "imgprof_size",
        "title"            => "Maximum Image Dimensions",
        "description"    => "Maximum size For Images in Profile widthxheight",
        "optionscode"    => "text",
        "value"            => "950x100",
        "disporder"        => "1",
        "gid"            => intval($gid),
    );
    $setting_2 = array(
        "sid"            => "NULL",
        "name"            => "imgprof_kb",
        "title"            => "Maximum Uploaded Image Profile Size",
        "description"    => "Maximum file size (in kilobytes) of uploaded images",
        "optionscode"    => "text",
        "value"            => "5120",
        "disporder"        => "2",
        "gid"            => intval($gid),
    );
    $db->insert_query("settings", $setting_1);
    $db->insert_query("settings", $setting_2);    $template2 = array("title"        => "usercp_prof_img",
        "template"    => "<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td class=\"trow1\">
<center><img src=\"{\$img_prof}\"></center>
</td>
</td>
</table>
<br>","sid"        => -1);

    $template1 = array(
        "title"        => "usercp_imgprof",
        "template"    => "<html>
<head>
<title>{\$mybb->settings[\'bbname\']}</title>
{\$headerinclude}
</head>
<body>
{\$header}
<table width=\"100%\" border=\"0\" align=\"center\">
<tr>
{\$usercpnav}
<td valign=\"top\">
<div align=\"center\">
{$img_error}
<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td class=\"thead\" colspan=\"2\"><strong>{\$lang->change_img}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class=\"trow1\" colspan=\"2\">
<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\"><tr>
<td>{\$lang->img_note}{\$mybb->settings[\'imgprof_size\']}
</td>
</tr></table>
</td>
</tr>

<tr>
<form action=\"usercp.php\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">
<td class=\"trow1\" width=\"40%\"><strong>{\$lang->img_upload}</strong></td>
<td class=\"trow1\" width=\"60%\">
<input type=\"file\" name=\"xisto\" />


</td>
</tr>

</table>
<br />
<div align=\"center\">

<input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"new_img\" />
<input type=\"hidden\" name=\"my_post_key\" value=\"{\$mybb->post_code}\" />
<input type=\"submit\" class=\"button\" name=\"submit\" value=\"{\$lang->change_img}\" />
</form>

<form action=\"usercp.php\" method=\"post\">
<input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"del_img\" />
<input type=\"hidden\" name=\"my_post_key\" value=\"{\$mybb->post_code}\" />
<input type=\"submit\" class=\"button\" name=\"remove\" value=\"{\$lang->remove_img}\" />
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
{\$footer}
</body>
</html>",
        "sid"        => -1
    );

$db->insert_query("templates", $template1);
$db->insert_query("templates", $template2);


    

find_replace_templatesets("usercp_nav_profile", '#{\$changesigop}#', "{\$changesigop}<div><a href=\"usercp.php?action=imgprof\" class=\"usercp_nav_item usercp_nav_avatar\">{\$lang->ucp_nav_img_profile}</a></div>");

find_replace_templatesets('member_profile', '#{\$header}#', '{\$header}<br>{$img_table}');


$db->write_query("ALTER TABLE `".TABLE_PREFIX."users` ADD `user_img_prof` VARCHAR(100) NOT NULL ;");

}


function imgprofile_deactivate()
{
    global $db;
    $db->delete_query("templates","title IN('usercp_imgprof')");
    $db->delete_query("templates","title IN('usercp_prof_img')");

    require "../inc/adminfunctions_templates.php";
    
find_replace_templatesets("usercp_nav_profile", '#' .preg_quote('{$changesigop}<div><a href="usercp.php?action=imgprof" class="usercp_nav_item usercp_nav_avatar">{$lang->ucp_nav_img_profile}</a></div>').'#', '{$changesigop}',0);
find_replace_templatesets('member_profile', '#<br>\{\$img_table\}#', '', 0);


    $db->query('ALTER TABLE ' . TABLE_PREFIX . 'users DROP user_img_prof');
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name IN('imgprof_size', 'imgprof_kb')");
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settinggroups WHERE name='imgprofile'");


}function imgprofile_rum()
{
global $db, $mybb, $templates, $theme, $headerinclude, $header, $usercpnav, $lang, $footer, $favorites, $cache, $parser, $gobutton, $multipage, $imgnow, $_FILES;
    $lang->load("imgprofile");require_once MYBB_ROOT."inc/functions_user.php";
$lang->load("imgprofile");
if($mybb->input['action'] == "imgprof")
{
    eval("\$temp = \"".$templates->get("usercp_imgprof")."\";");
    output_page($temp);
}

//*************************************
//***************UPLOAD****************
//*************************************
//***Based in Avatar Upload function***
//*************************************

if($mybb->input['action'] == "new_img")
{

require_once MYBB_ROOT."inc/functions_upload.php";

verify_post_check($mybb->input['my_post_key']);

$img = $_FILES['xisto'];

    $uid = $mybb->user['uid'];
    

    $ext = get_extension(my_strtolower($img['name']));

    $filename = "imgprof_".$uid.".".$ext;

    if(!preg_match("#^(gif|jpg|jpeg|jpe|bmp|png)$#i", $ext))
        error($lang->imgprofile_ext_er);
    else {
        

        
        $file = upload_file($img, MYBB_ROOT."uploads/imgprofile", $filename);
        if($file['error'])
        {
            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
    error($lang->imgprofile_up_fail);

        }
        
        // Lets just double check that it exists
        if(!file_exists(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename))
        {
            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
    error($lang->imgprofile_up_fail);

        }
        
        // Check if this is a valid image or not
        $dimensions = @getimagesize(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
        if(!is_array($dimensions))
        {
            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
    error($lang->imgprofile_not_img);

        }

        list($maxwidth, $maxheight) = @explode("x", $mybb->settings['imgprof_size']);
        if(($maxwidth && $img_dimensions[0] > $maxwidth) || ($maxheight && $img_dimensions[1] > $maxheight)){

            @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
            @unlink($imgpath);
            error($lang->imgprofile_too_size);

        }

    if($img['size'] > ($mybb->settings['imgprof_kb']*1024))
    {
        @unlink(MYBB_ROOT."uploads/imgprofile/".$filename);
            @unlink($imgpath);
            error($lang->imgprofile_big_size);
    }
        
        $imgpath = "uploads/imgprofile/".$filename;
    $db->update_query("users", array('user_img_prof' => $imgpath),  "uid='".$mybb->user['uid']."'");
$url = "usercp.php?action=imgprof";

        redirect($url, $lang->redirect_up_se);

}


    }

if($mybb->input['action'] == "del_img")
{
    global $db, $mybb, $source_user, $destination_user;

    verify_post_check($mybb->input['my_post_key']);
    {
    $db->update_query("users", "user_img_prof=''", "uid='".$mybb->user['uid']."'");

$url = "usercp.php?action=imgprof";

        redirect($url, $lang->redirect_del_se);
    }

}

}


function imgprofile_profile(){

global $mybb, $db, $templates, $theme, $img_table, $img_prof, $memprofile;

$uid = $memprofile['uid'];


    $query = $db->simple_select('users', '*', "uid='".$uid."'");

    $userimg = $db->fetch_field($query, 'user_img_prof');

IF($userimg != ""){
$img_prof = $userimg;
eval("\$img_table = \"".$templates->get("usercp_prof_img")."\";");

}
}


function imgprofile_lang(){

global $mybb, $lang;

$lang->load("imgprofile");

}


?>
ما که مشکل این کد رو متوجه نشدیم!!
کد:
if($mybb->input['action'] == "del_img")
{
    global $db, $mybb, $source_user, $destination_user;

    verify_post_check($mybb->input['my_post_key']);
    {
    $db->update_query("users", "user_img_prof=''", "uid='".$mybb->user['uid']."'");

$url = "usercp.php?action=imgprof";

        redirect($url, $lang->redirect_del_se);
    }


Huh
Mehran میگه:
متاسفانه منم همین مشکل رو با این پلاگین دارم توی تاپیک مربوطشم گفتم اگه کسی راه حلی داره بگه
Tofighi میگه:
لطفا کد کامل فایل پلاگین رو قرار بدید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
KalKalForum میگه:
کد بالا کامل هستش عزیز!


Huh
Tofighi میگه:
کد پی‌اچ‌پی:
if($mybb->input['action'] == "del_img")
{
    global 
$db$mybb$source_user$destination_user;

    
verify_post_check($mybb->input['my_post_key']);
     
$db->update_query("users""user_img_prof=''""uid='".$mybb->user['uid']."'");

$url "usercp.php?action=imgprof";

        
redirect($url$lang->redirect_del_se); 


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
KalKalForum میگه:
ارور inc\plugins\imgprofile.php on line 309
اون علامت } رو برداشتیم و امتحان کرده بودیم ولی بازم عملی نشد!
 


Huh
Tofighi میگه:
(۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۶:۲۹ ب.ظ)KalKalForum نوشته:  ارور inc\plugins\imgprofile.php on line 309
اون علامت } رو برداشتیم و امتحان کرده بودیم ولی بازم عملی نشد!
 

دقت کنید، دقیقا بعد از 
کد پی‌اچ‌پی:
verify_post_check($mybb->input['my_post_key']); 
یه علامت پرانتز باز هست من اون رو میگم بردارید + علامت پرانتز بسته‌ای که قبل‌از 
کد پی‌اچ‌پی:
redirect($url$lang->redirect_del_se); 
هست.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
KalKalForum میگه:
سپاس
ارور رفع شد ، اما باز کوئری اجرا نمیشه و بعد از حذف هیچ تغییری شاهده نیستیم.
در دیتابیس هم اون جدول بی تغییر باقی میمونه!


Huh
KalKalForum میگه:
کسی از بزرگواران نیست راهنمایی کنه ؟
علت این اجرا نشدن کوئریه چیه عجیبه!


Huh


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,383 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  باز نشدن سایت و پنل مدیریت Masoud_MI 8 1,052 ۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۰۱:۲۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Masoud_MI
  اپلود نشدن عکس در ckeditor absorkhi 0 548 ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶ ق.ظ
آخرین ارسال: absorkhi
  انتخاب نشدن پیام های خصوصی UnqueEng 12 1,205 ۰۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳ ب.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل با پلاگین محدود کردن مدیران در قالب مولتی کالر vahid800 6 1,146 ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۵۰ ب.ظ
آخرین ارسال: vahid800
  عدم عضویت در 1.8 در پلاگین gomobile ali5866 17 1,349 ۰۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: navids_mh
  محدوده توانایی های یک پلاگین k2-4u 1 586 ۱۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۴:۲۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
Exclamation مشکل سانسور نشدن کلمات Dark_Master 2 632 ۰۹ آذر ۱۳۹۳، ۰۴:۴۶ ب.ظ
آخرین ارسال: Dark_Master
  سوال در مورد دیتابیس درخواست پلاگین bivafadl 2 989 ۰۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  قرار دادن عکس و متن بروی آواتار پروفایل KalKalForum 0 815 ۲۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۱۲ ب.ظ
آخرین ارسال: KalKalForum

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir