مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (2):
امتیاز موضوع:
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
آموزش نمایش آیکون برای آخرین ارسال هر بخش انجمن در صفحه اصلی

آموزش نمایش آیکون برای آخرین ارسال هر بخش انجمن در صفحه اصلی
این کد اصلاً وجود نداره
کد:
global $fcache,
اینم کل کدهای من
کد:
<?php
/**
 * MyBB 1.6
 * Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: http://mybb.com
 * License: http://mybb.com/about/license
 *
 * $Id: functions_forumlist.php 5711 2011-12-08 15:22:29Z Tomm $
 */

/**
* Build a list of forum bits.
*
* @param int The parent forum to fetch the child forums for (0 assumes all)
* @param int The depth to return forums with.
* @return array Array of information regarding the child forums of this parent forum
*/
function build_forumbits($pid=0, $depth=1)
{
    global $db, $fcache, $moderatorcache, $forumpermissions, $theme, $mybb, $templates, $bgcolor, $collapsed, $lang, $showdepth, $plugins, $parser, $forum_viewers;
    static $private_forums;
    
    $forum_listing = '';

    // If no forums exist with this parent, do nothing
    if(!is_array($fcache[$pid]))
    {
        return;
    }

    // Foreach of the forums in this parent
    foreach($fcache[$pid] as $parent)
    {
        foreach($parent as $forum)
        {
            $forums = $subforums = $sub_forums = '';
            $lastpost_data = '';
            $counters = '';
            $forum_viewers_text = '';
            $forum_viewers_text_plain = '';

            // Get the permissions for this forum
            $permissions = $forumpermissions[$forum['fid']];

            // If this user doesnt have permission to view this forum and we're hiding private forums, skip this forum
            if($permissions['canview'] != 1 && $mybb->settings['hideprivateforums'] == 1)
            {
                continue;
            }
            
            $forum = $plugins->run_hooks("build_forumbits_forum", $forum);

            // Build the link to this forum
            $forum_url = get_forum_link($forum['fid']);

            // This forum has a password, and the user isn't authenticated with it - hide post information
            $hideinfo = false;
            $hidelastpostinfo = false;
            $showlockicon = 0;
            if($permissions['canviewthreads'] != 1)
            {
                $hideinfo = true;
            }
            
            if($permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
            {
                $hideinfo = true;

                // If we only see our own threads, find out if there's a new post in one of them so the lightbulb shows
                if(!is_array($private_forums))
                {
                    $private_forums = $fids = array();
                    foreach($fcache[$pid] as $parent_p)
                    {
                        foreach($parent_p as $forum_p)
                        {
                            if($forumpermissions[$forum_p['fid']]['canonlyviewownthreads'])
                            {
                                $fids[] = $forum_p['fid'];
                            }
                        }
                    }

                    if(!empty($fids))
                    {
                        $fids = implode(',', $fids);
                        $query = $db->simple_select("threads", "tid, fid, lastpost", "uid = '{$mybb->user['uid']}' AND fid IN ({$fids})", array("order_by" => "lastpost", "order_dir" => "desc"));

                        while($thread = $db->fetch_array($query))
                        {
                            if(!$private_forums[$thread['fid']])
                            {
                                $private_forums[$thread['fid']] = $thread;
                            }
                        }
                    }
                }

                if($private_forums[$forum['fid']]['lastpost'])
                {
                    $forum['lastpost'] = $private_forums[$forum['fid']]['lastpost'];
                    
                    $lastpost_data = array(
                        "lastpost" => $private_forums[$forum['fid']]['lastpost']
                    );
                }
            }
            else
            {
                $lastpost_data = array(
                    "lastpost" => $forum['lastpost'],
                    "lastpostsubject" => $forum['lastpostsubject'],
                    "lastposter" => $forum['lastposter'],
                    "lastposttid" => $forum['lastposttid'],
                    "lastposteruid" => $forum['lastposteruid']
                );
            }

            if($forum['password'] != '' && $mybb->cookies['forumpass'][$forum['fid']] != md5($mybb->user['uid'].$forum['password']))
            {
                $hideinfo = true;
                $showlockicon = 1;
            }

            // Fetch subforums of this forum
            if(isset($fcache[$forum['fid']]))
            {
                $forum_info = build_forumbits($forum['fid'], $depth+1);

                // Increment forum counters with counters from child forums
                $forum['threads'] += $forum_info['counters']['threads'];
                $forum['posts'] += $forum_info['counters']['posts'];
                $forum['unapprovedthreads'] += $forum_info['counters']['unapprovedthreads'];
                $forum['unapprovedposts'] += $forum_info['counters']['unapprovedposts'];
                $forum['viewers'] += $forum_info['counters']['viewing'];

                // If the child forums' lastpost is greater than the one for this forum, set it as the child forums greatest.
                if($forum_info['lastpost']['lastpost'] > $lastpost_data['lastpost'])
                {
                    $lastpost_data = $forum_info['lastpost'];
                    
                    /*
                    // If our subforum is unread, then so must be our parents. Force our parents to unread as well
                    if(strstr($forum_info['lightbulb']['folder'], "on") !== false)
                    {
                        $forum['lastread'] = 0;
                    }
                    // Otherwise, if we  have an explicit record in the db, we must make sure that it is explicitly set
                    else
                    {
                        $lastpost_data['lastpost'] = $forum['lastpost'];
                    }*/
                }

                $sub_forums = $forum_info['forum_list'];
            }

            // If we are hiding information (lastpost) because we aren't authenticated against the password for this forum, remove them
            if($hidelastpostinfo == true)
            {
                unset($lastpost_data);
            }
            
            // If the current forums lastpost is greater than other child forums of the current parent, overwrite it
            if($lastpost_data['lastpost'] > $parent_lastpost['lastpost'])
            {
                $parent_lastpost = $lastpost_data;
            }

            if(is_array($forum_viewers) && $forum_viewers[$forum['fid']] > 0)
            {
                $forum['viewers'] = $forum_viewers[$forum['fid']];
            }

            // Increment the counters for the parent forum (returned later)
            if($hideinfo != true)
            {
                $parent_counters['threads'] += $forum['threads'];
                $parent_counters['posts'] += $forum['posts'];
                $parent_counters['unapprovedposts'] += $forum['unapprovedposts'];
                $parent_counters['unapprovedthreads'] += $forum['unapprovedthreads'];
                $parent_counters['viewers'] += $forum['viewers'];
            }

            // Done with our math, lets talk about displaying - only display forums which are under a certain depth
            if($depth > $showdepth)
            {
                continue;
            }
            
            // Get the lightbulb status indicator for this forum based on the lastpost
            $lightbulb = get_forum_lightbulb($forum, $lastpost_data, $showlockicon);

            // Fetch the number of unapproved threads and posts for this forum
            $unapproved = get_forum_unapproved($forum);
            
            if($hideinfo == true)
            {
                unset($unapproved);
            }

            // Sanitize name and description of forum.
            $forum['name'] = preg_replace("#&(?!\#[0-9]+;)#si", "&amp;", $forum['name']); // Fix & but allow unicode
            $forum['description'] = preg_replace("#&(?!\#[0-9]+;)#si", "&amp;", $forum['description']); // Fix & but allow unicode
            $forum['name'] = preg_replace("#&([^\#])(?![a-z1-4]{1,10};)#i", "&$1", $forum['name']);
            $forum['description'] = preg_replace("#&([^\#])(?![a-z1-4]{1,10};)#i", "&$1", $forum['description']);

            // If this is a forum and we've got subforums of it, load the subforums list template
            if($depth == 2 && $sub_forums)
            {
                eval("\$subforums = \"".$templates->get("forumbit_subforums")."\";");
            }
            // A depth of three indicates a comma separated list of forums within a forum
            else if($depth == 3)
            {
                if($donecount < $mybb->settings['subforumsindex'])
                {
                    $statusicon = '';

                    // Showing mini status icons for this forum
                    if($mybb->settings['subforumsstatusicons'] == 1)
                    {
                        $lightbulb['folder'] = "mini".$lightbulb['folder'];
                        eval("\$statusicon = \"".$templates->get("forumbit_depth3_statusicon", 1, 0)."\";");
                    }

                    // Fetch the template and append it to the list
                    eval("\$forum_list .= \"".$templates->get("forumbit_depth3", 1, 0)."\";");
                    $comma = $lang->comma;
                }

                // Have we reached our max visible subforums? put a nice message and break out of the loop
                ++$donecount;
                if($donecount == $mybb->settings['subforumsindex'])
                {
                    if(subforums_count($fcache[$pid]) > $donecount)
                    {
                        $forum_list .= $comma.$lang->sprintf($lang->more_subforums, (subforums_count($fcache[$pid]) - $donecount));
                    }
                }
                continue;
            }


            // Forum is a category, set template type
            if($forum['type'] == 'c')
            {
                $forumcat = '_cat';
            }
            // Forum is a standard forum, set template type
            else
            {
                $forumcat = '_forum';
            }

            if($forum['linkto'] == '')
            {
                // No posts have been made in this forum - show never text
                if(($lastpost_data['lastpost'] == 0 || $lastpost_data['lastposter'] == '') && $hideinfo != true)
                {
                    $lastpost = "<div style=\"text-align: center;\">{$lang->lastpost_never}</div>";
                }
                elseif($hideinfo != true)
                {
                    // Format lastpost date and time
                    $lastpost_date = my_date($mybb->settings['dateformat'], $lastpost_data['lastpost']);
                    $lastpost_time = my_date($mybb->settings['timeformat'], $lastpost_data['lastpost']);

                    // Set up the last poster, last post thread id, last post subject and format appropriately
                    global $db;
                    $lastposter_query = $db->query("SELECT username, usergroup, displaygroup FROM ".TABLE_PREFIX."users WHERE uid='".$lastpost_data['lastposteruid']."'");
                       $lastposter_format = $db->fetch_array($lastposter_query);
                     $lastposter = format_name($lastposter_format['username'], $lastposter_format['usergroup'], $lastposter_format['displaygroup']);
                    $lastpost_profilelink = build_profile_link($lastposter, $lastpost_data['lastposteruid']);

                    $lastpost_link = get_thread_link($lastpost_data['lastposttid'], 0, "lastpost");
                    $lastpost_subject = $full_lastpost_subject = $parser->parse_badwords($lastpost_data['lastpostsubject']);
                    if(my_strlen($lastpost_subject) > 25)
                    {
                        $lastpost_subject = my_substr($lastpost_subject, 0, 25)."...";
                    }
                    $lastpost_subject = htmlspecialchars_uni($lastpost_subject);
                    $full_lastpost_subject = htmlspecialchars_uni($full_lastpost_subject);
                    
                    // Call lastpost template
                    if($depth != 1)
                    {                        
                        eval("\$lastpost = \"".$templates->get("forumbit_depth{$depth}_forum_lastpost")."\";");
                    }
                }

                if($mybb->settings['showforumviewing'] != 0 && $forum['viewers'] > 0)
                {
                    if($forum['viewers'] == 1)
                    {
                        $forum_viewers_text = $lang->viewing_one;
                    }
                    else
                    {
                        $forum_viewers_text = $lang->sprintf($lang->viewing_multiple, $forum['viewers']);
                    }
                    $forum_viewers_text_plain = $forum_viewers_text;
                    $forum_viewers_text = "<span class=\"smalltext\">{$forum_viewers_text}</span>";
                }
            }
            // If this forum is a link or is password protected and the user isn't authenticated, set lastpost and counters to "-"
            if($forum['linkto'] != '' || $hideinfo == true)
            {
                $lastpost = "<div style=\"text-align: center;\">-</div>";
                $posts = "-";
                $threads = "-";
            }
            // Otherwise, format thread and post counts
            else
            {
                // If we're only hiding the last post information
                if($hidelastpostinfo == true)
                {
                    $lastpost = "<div style=\"text-align: center;\">-</div>";
                }
                
                $posts = my_number_format($forum['posts']);
                $threads = my_number_format($forum['threads']);
            }

            // Moderator column is not off
            if($mybb->settings['modlist'] != 0)
            {
                $done_moderators = array(
                    "users" => array(),
                    "groups" => array()
                );
                $moderators = '';
                // Fetch list of moderators from this forum and its parents
                $parentlistexploded = explode(',', $forum['parentlist']);
                foreach($parentlistexploded as $mfid)
                {
                    // This forum has moderators
                    if(is_array($moderatorcache[$mfid]))
                    {
                        // Fetch each moderator from the cache and format it, appending it to the list
                        foreach($moderatorcache[$mfid] as $modtype)
                        {
                            foreach($modtype as $moderator)
                            {
                                if($moderator['isgroup'])
                                {
                                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['groups']))
                                    {
                                        continue;
                                    }
                                    $moderators .= $comma.htmlspecialchars_uni($moderator['title']);
                                    $done_moderators['groups'][] = $moderator['id'];
                                }
                                else
                                {
                                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['users']))
                                    {
                                        continue;
                                    }
                                    $moderators .= "{$comma}<a href=\"".get_profile_link($moderator['id'])."\">".htmlspecialchars_uni($moderator['username'])."</a>";
                                    $done_moderators['users'][] = $moderator['id'];
                                }
                                $comma = $lang->comma;
                            }
                        }
                    }
                }
                $comma = '';

                // If we have a moderators list, load the template
                if($moderators)
                {
                    eval("\$modlist = \"".$templates->get("forumbit_moderators")."\";");
                }
                else
                {
                    $modlist = '';
                }
            }

            // Descriptions aren't being shown - blank them
            if($mybb->settings['showdescriptions'] == 0)
            {
                $forum['description'] = '';
            }

            // Check if this category is either expanded or collapsed and hide it as necessary.
            $expdisplay = '';
            $collapsed_name = "cat_{$forum['fid']}_c";
            if(isset($collapsed[$collapsed_name]) && $collapsed[$collapsed_name] == "display: show;")
            {
                $expcolimage = "collapse_collapsed.gif";
                $expdisplay = "display: none;";
                $expaltext = "[+]";
            }
            else
            {
                $expcolimage = "collapse.gif";
                $expaltext = "[-]";
            }

            // Swap over the alternate backgrounds
            $bgcolor = alt_trow();

            // Add the forum to the list
            eval("\$forum_list .= \"".$templates->get("forumbit_depth$depth$forumcat")."\";");
        }
    }

    // Return an array of information to the parent forum including child forums list, counters and lastpost information
    return array(
        "forum_list" => $forum_list,
        "counters" => $parent_counters,
        "lastpost" => $parent_lastpost,
        "lightbulb" => $lightbulb,
    );
}

/**
 * Fetch the status indicator for a forum based on its last post and the read date
 *
 * @param array Array of information about the forum
 * @param array Array of information about the lastpost date
 * @return array Array of the folder image to be shown and the alt text
 */
function get_forum_lightbulb($forum, $lastpost, $locked=0)
{
    global $mybb, $lang, $db, $unread_forums;

    // This forum is closed, so override the folder icon with the "offlock" icon.
    if($forum['open'] == 0 || $locked)
    {
        $folder = "offlock";
        $altonoff = $lang->forum_locked;
    }
    else
    {
        // Fetch the last read date for this forum
        if($forum['lastread'])
        {
            $forum_read = $forum['lastread'];
        }
        elseif($mybb->cookies['mybb']['readallforums'])
        {
            // We've hit the read all forums as a guest, so use the lastvisit of the user
            $forum_read = $mybb->cookies['mybb']['lastvisit'];
        }
        else
        {
            $forum_read = 0;
            $threadcut = TIME_NOW - 60*60*24*$mybb->settings['threadreadcut'];

            // If the user is a guest, do they have a forumsread cookie?
            if(!$mybb->user['uid'] && $mybb->cookies['mybb']['forumread'])
            {
                // If they've visited us before, then they'll have this cookie - otherwise everything is unread...
                $forum_read = my_get_array_cookie("forumread", $forum['fid']);
            }
            else if($mybb->user['uid'] && $mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $threadcut > $lastpost['lastpost'])
            {
                // We have a user, the forum's unread and we're over our threadreadcut limit for the lastpost - we mark these as read
                $forum_read = $lastpost['lastpost'] + 1;
            }
        }

        //if(!$forum_read)
        //{
            //$forum_read = $mybb->user['lastvisit'];
        //}
        
         // If the lastpost is greater than the last visit and is greater than the forum read date, we have a new post
        if($lastpost['lastpost'] > $forum_read && $lastpost['lastpost'] != 0)
        {
            $unread_forums++;
            $folder = "on";
            $altonoff = $lang->new_posts;
        }
        // Otherwise, no new posts
        else
        {
            $folder = "off";
            $altonoff = $lang->no_new_posts;
        }
    }

    return array(
        "folder" => $folder,
        "altonoff" => $altonoff
    );
}

/**
 * Fetch the number of unapproved posts, formatted, from a forum
 *
 * @param array Array of information about the forum
 * @return array Array containing formatted string for posts and string for threads
 */
function get_forum_unapproved($forum)
{
    global $lang;

    $unapproved_threads = $unapproved_posts = '';

    // If the user is a moderator we need to fetch the count
    if(is_moderator($forum['fid']))
    {
        // Forum has one or more unaproved posts, format language string accordingly
        if($forum['unapprovedposts'])
        {
            if($forum['unapprovedposts'] > 1)
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_posts_count, $forum['unapprovedposts']);
            }
            else
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_post_count, 1);
            }
            $unapproved_posts = " <span title=\"{$unapproved_posts_count}\">(".my_number_format($forum['unapprovedposts']).")</span>";
        }
        // Forum has one or more unapproved threads, format language string accordingly
        if($forum['unapprovedthreads'])
        {
            if($forum['unapprovedthreads'] > 1)
            {
                $unapproved_threads_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_threads_count, $forum['unapprovedthreads']);
            }
            else
            {
                $unapproved_threads_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_thread_count, 1);
            }
            $unapproved_threads = " <span title=\"{$unapproved_threads_count}\">(".my_number_format($forum['unapprovedthreads']).")</span>";
        }
    }
    return array(
        "unapproved_posts" => $unapproved_posts,
        "unapproved_threads" => $unapproved_threads
    );
}
?>


زندگیمو میسازم اونجوری که میخوام

.....
....
...
..
.تصویر: http://upload.tehran98.com/img1/2gdx3qh9cmofkol29z7m.png
از کد زیر استفاده کن دوست عزیز
کد:
/**
 * MyBB 1.6
 * Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: http://mybb.com
 * License: http://mybb.com/about/license
 *
 * $Id: functions_forumlist.php 5711 2011-12-08 15:22:29Z Tomm $
 */

/**
* Build a list of forum bits.
*
* @param int The parent forum to fetch the child forums for (0 assumes all)
* @param int The depth to return forums with.
* @return array Array of information regarding the child forums of this parent forum
*/
function build_forumbits($pid=0, $depth=1)
{
    global $fcache, $db, $fcache, $moderatorcache, $forumpermissions, $theme, $mybb, $templates, $bgcolor, $collapsed, $lang, $showdepth, $plugins, $parser, $forum_viewers;
    static $private_forums;
    
    $forum_listing = '';

    // If no forums exist with this parent, do nothing
    if(!is_array($fcache[$pid]))
    {
        return;
    }

    // Foreach of the forums in this parent
    foreach($fcache[$pid] as $parent)
    {
        foreach($parent as $forum)
        {
            $forums = $subforums = $sub_forums = '';
            $lastpost_data = '';
            $counters = '';
            $forum_viewers_text = '';
            $forum_viewers_text_plain = '';

            // Get the permissions for this forum
            $permissions = $forumpermissions[$forum['fid']];

            // If this user doesnt have permission to view this forum and we're hiding private forums, skip this forum
            if($permissions['canview'] != 1 && $mybb->settings['hideprivateforums'] == 1)
            {
                continue;
            }
            
            $forum = $plugins->run_hooks("build_forumbits_forum", $forum);

            // Build the link to this forum
            $forum_url = get_forum_link($forum['fid']);

            // This forum has a password, and the user isn't authenticated with it - hide post information
            $hideinfo = false;
            $hidelastpostinfo = false;
            $showlockicon = 0;
            if($permissions['canviewthreads'] != 1)
            {
                $hideinfo = true;
            }
            
            if($permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
            {
                $hideinfo = true;

                // If we only see our own threads, find out if there's a new post in one of them so the lightbulb shows
                if(!is_array($private_forums))
                {
                    $private_forums = $fids = array();
                    foreach($fcache[$pid] as $parent_p)
                    {
                        foreach($parent_p as $forum_p)
                        {
                            if($forumpermissions[$forum_p['fid']]['canonlyviewownthreads'])
                            {
                                $fids[] = $forum_p['fid'];
                            }
                        }
                    }

                    if(!empty($fids))
                    {
                        $fids = implode(',', $fids);
                        $query = $db->simple_select("threads", "tid, fid, lastpost", "uid = '{$mybb->user['uid']}' AND fid IN ({$fids})", array("order_by" => "lastpost", "order_dir" => "desc"));

                        while($thread = $db->fetch_array($query))
                        {
                            if(!$private_forums[$thread['fid']])
                            {
                                $private_forums[$thread['fid']] = $thread;
                            }
                        }
                    }
                }

                if($private_forums[$forum['fid']]['lastpost'])
                {
                    $forum['lastpost'] = $private_forums[$forum['fid']]['lastpost'];
                    
                    $lastpost_data = array(
                        "lastpost" => $private_forums[$forum['fid']]['lastpost']
                    );
                }
            }
            else
            {
                $lastpost_data = array(
                    "lastpost" => $forum['lastpost'],
                    "lastpostsubject" => $forum['lastpostsubject'],
                    "lastposter" => $forum['lastposter'],
                    "lastposttid" => $forum['lastposttid'],
                    "lastposteruid" => $forum['lastposteruid']
                );
            }

            if($forum['password'] != '' && $mybb->cookies['forumpass'][$forum['fid']] != md5($mybb->user['uid'].$forum['password']))
            {
                $hideinfo = true;
                $showlockicon = 1;
            }

            // Fetch subforums of this forum
            if(isset($fcache[$forum['fid']]))
            {
                $forum_info = build_forumbits($forum['fid'], $depth+1);

                // Increment forum counters with counters from child forums
                $forum['threads'] += $forum_info['counters']['threads'];
                $forum['posts'] += $forum_info['counters']['posts'];
                $forum['unapprovedthreads'] += $forum_info['counters']['unapprovedthreads'];
                $forum['unapprovedposts'] += $forum_info['counters']['unapprovedposts'];
                $forum['viewers'] += $forum_info['counters']['viewing'];

                // If the child forums' lastpost is greater than the one for this forum, set it as the child forums greatest.
                if($forum_info['lastpost']['lastpost'] > $lastpost_data['lastpost'])
                {
                    $lastpost_data = $forum_info['lastpost'];
                    
                    /*
                    // If our subforum is unread, then so must be our parents. Force our parents to unread as well
                    if(strstr($forum_info['lightbulb']['folder'], "on") !== false)
                    {
                        $forum['lastread'] = 0;
                    }
                    // Otherwise, if we  have an explicit record in the db, we must make sure that it is explicitly set
                    else
                    {
                        $lastpost_data['lastpost'] = $forum['lastpost'];
                    }*/
                }

                $sub_forums = $forum_info['forum_list'];
            }

            // If we are hiding information (lastpost) because we aren't authenticated against the password for this forum, remove them
            if($hidelastpostinfo == true)
            {
                unset($lastpost_data);
            }
            
            // If the current forums lastpost is greater than other child forums of the current parent, overwrite it
            if($lastpost_data['lastpost'] > $parent_lastpost['lastpost'])
            {
                $parent_lastpost = $lastpost_data;
            }

            if(is_array($forum_viewers) && $forum_viewers[$forum['fid']] > 0)
            {
                $forum['viewers'] = $forum_viewers[$forum['fid']];
            }

            // Increment the counters for the parent forum (returned later)
            if($hideinfo != true)
            {
                $parent_counters['threads'] += $forum['threads'];
                $parent_counters['posts'] += $forum['posts'];
                $parent_counters['unapprovedposts'] += $forum['unapprovedposts'];
                $parent_counters['unapprovedthreads'] += $forum['unapprovedthreads'];
                $parent_counters['viewers'] += $forum['viewers'];
            }

            // Done with our math, lets talk about displaying - only display forums which are under a certain depth
            if($depth > $showdepth)
            {
                continue;
            }
            
            // Get the lightbulb status indicator for this forum based on the lastpost
            $lightbulb = get_forum_lightbulb($forum, $lastpost_data, $showlockicon);

            // Fetch the number of unapproved threads and posts for this forum
            $unapproved = get_forum_unapproved($forum);
            
            if($hideinfo == true)
            {
                unset($unapproved);
            }

            // Sanitize name and description of forum.
            $forum['name'] = preg_replace("#&(?!\#[0-9]+;)#si", "&amp;", $forum['name']); // Fix & but allow unicode
            $forum['description'] = preg_replace("#&(?!\#[0-9]+;)#si", "&amp;", $forum['description']); // Fix & but allow unicode
            $forum['name'] = preg_replace("#&([^\#])(?![a-z1-4]{1,10};)#i", "&$1", $forum['name']);
            $forum['description'] = preg_replace("#&([^\#])(?![a-z1-4]{1,10};)#i", "&$1", $forum['description']);

            // If this is a forum and we've got subforums of it, load the subforums list template
            if($depth == 2 && $sub_forums)
            {
                eval("\$subforums = \"".$templates->get("forumbit_subforums")."\";");
            }
            // A depth of three indicates a comma separated list of forums within a forum
            else if($depth == 3)
            {
                if($donecount < $mybb->settings['subforumsindex'])
                {
                    $statusicon = '';

                    // Showing mini status icons for this forum
                    if($mybb->settings['subforumsstatusicons'] == 1)
                    {
                        $lightbulb['folder'] = "mini".$lightbulb['folder'];
                        eval("\$statusicon = \"".$templates->get("forumbit_depth3_statusicon", 1, 0)."\";");
                    }

                    // Fetch the template and append it to the list
                    eval("\$forum_list .= \"".$templates->get("forumbit_depth3", 1, 0)."\";");
                    $comma = $lang->comma;
                }

                // Have we reached our max visible subforums? put a nice message and break out of the loop
                ++$donecount;
                if($donecount == $mybb->settings['subforumsindex'])
                {
                    if(subforums_count($fcache[$pid]) > $donecount)
                    {
                        $forum_list .= $comma.$lang->sprintf($lang->more_subforums, (subforums_count($fcache[$pid]) - $donecount));
                    }
                }
                continue;
            }


            // Forum is a category, set template type
            if($forum['type'] == 'c')
            {
                $forumcat = '_cat';
            }
            // Forum is a standard forum, set template type
            else
            {
                $forumcat = '_forum';
            }

            if($forum['linkto'] == '')
            {
                // No posts have been made in this forum - show never text
                if(($lastpost_data['lastpost'] == 0 || $lastpost_data['lastposter'] == '') && $hideinfo != true)
                {
                    $lastpost = "<div style=\"text-align: center;\">{$lang->lastpost_never}</div>";
                }
                elseif($hideinfo != true)
                {
                    // Format lastpost date and time
                    $lastpost_date = my_date($mybb->settings['dateformat'], $lastpost_data['lastpost']);
                    $lastpost_time = my_date($mybb->settings['timeformat'], $lastpost_data['lastpost']);

                    // Set up the last poster, last post thread id, last post subject and format appropriately
                    global $db;
                    $lastposter_query = $db->query("SELECT username, usergroup, displaygroup FROM ".TABLE_PREFIX."users WHERE uid='".$lastpost_data['lastposteruid']."'");
                       $lastposter_format = $db->fetch_array($lastposter_query);
                     $lastposter = format_name($lastposter_format['username'], $lastposter_format['usergroup'], $lastposter_format['displaygroup']);
                    $lastpost_profilelink = build_profile_link($lastposter, $lastpost_data['lastposteruid']);

                    $lastpost_link = get_thread_link($lastpost_data['lastposttid'], 0, "lastpost");
                    $lastpost_subject = $full_lastpost_subject = $parser->parse_badwords($lastpost_data['lastpostsubject']);
                    if(my_strlen($lastpost_subject) > 25)
                    {
                        $lastpost_subject = my_substr($lastpost_subject, 0, 25)."...";
                    }
                    $lastpost_subject = htmlspecialchars_uni($lastpost_subject);
                    $full_lastpost_subject = htmlspecialchars_uni($full_lastpost_subject);
                    
                    // Call lastpost template
                    if($depth != 1)
                    {                        
                        eval("\$lastpost = \"".$templates->get("forumbit_depth{$depth}_forum_lastpost")."\";");
                    }
                }

                if($mybb->settings['showforumviewing'] != 0 && $forum['viewers'] > 0)
                {
                    if($forum['viewers'] == 1)
                    {
                        $forum_viewers_text = $lang->viewing_one;
                    }
                    else
                    {
                        $forum_viewers_text = $lang->sprintf($lang->viewing_multiple, $forum['viewers']);
                    }
                    $forum_viewers_text_plain = $forum_viewers_text;
                    $forum_viewers_text = "<span class=\"smalltext\">{$forum_viewers_text}</span>";
                }
            }
            // If this forum is a link or is password protected and the user isn't authenticated, set lastpost and counters to "-"
            if($forum['linkto'] != '' || $hideinfo == true)
            {
                $lastpost = "<div style=\"text-align: center;\">-</div>";
                $posts = "-";
                $threads = "-";
            }
            // Otherwise, format thread and post counts
            else
            {
                // If we're only hiding the last post information
                if($hidelastpostinfo == true)
                {
                    $lastpost = "<div style=\"text-align: center;\">-</div>";
                }
                
                $posts = my_number_format($forum['posts']);
                $threads = my_number_format($forum['threads']);
            }

            // Moderator column is not off
            if($mybb->settings['modlist'] != 0)
            {
                $done_moderators = array(
                    "users" => array(),
                    "groups" => array()
                );
                $moderators = '';
                // Fetch list of moderators from this forum and its parents
                $parentlistexploded = explode(',', $forum['parentlist']);
                foreach($parentlistexploded as $mfid)
                {
                    // This forum has moderators
                    if(is_array($moderatorcache[$mfid]))
                    {
                        // Fetch each moderator from the cache and format it, appending it to the list
                        foreach($moderatorcache[$mfid] as $modtype)
                        {
                            foreach($modtype as $moderator)
                            {
                                if($moderator['isgroup'])
                                {
                                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['groups']))
                                    {
                                        continue;
                                    }
                                    $moderators .= $comma.htmlspecialchars_uni($moderator['title']);
                                    $done_moderators['groups'][] = $moderator['id'];
                                }
                                else
                                {
                                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['users']))
                                    {
                                        continue;
                                    }
                                    $moderators .= "{$comma}<a href=\"".get_profile_link($moderator['id'])."\">".htmlspecialchars_uni($moderator['username'])."</a>";
                                    $done_moderators['users'][] = $moderator['id'];
                                }
                                $comma = $lang->comma;
                            }
                        }
                    }
                }
                $comma = '';

                // If we have a moderators list, load the template
                if($moderators)
                {
                    eval("\$modlist = \"".$templates->get("forumbit_moderators")."\";");
                }
                else
                {
                    $modlist = '';
                }
            }

            // Descriptions aren't being shown - blank them
            if($mybb->settings['showdescriptions'] == 0)
            {
                $forum['description'] = '';
            }

            // Check if this category is either expanded or collapsed and hide it as necessary.
            $expdisplay = '';
            $collapsed_name = "cat_{$forum['fid']}_c";
            if(isset($collapsed[$collapsed_name]) && $collapsed[$collapsed_name] == "display: show;")
            {
                $expcolimage = "collapse_collapsed.gif";
                $expdisplay = "display: none;";
                $expaltext = "[+]";
            }
            else
            {
                $expcolimage = "collapse.gif";
                $expaltext = "[-]";
            }

            // Swap over the alternate backgrounds
            $bgcolor = alt_trow();

            // Add the forum to the list
            eval("\$forum_list .= \"".$templates->get("forumbit_depth$depth$forumcat")."\";");
        }
    }

    // Return an array of information to the parent forum including child forums list, counters and lastpost information
    return array(
        "forum_list" => $forum_list,
        "counters" => $parent_counters,
        "lastpost" => $parent_lastpost,
        "lightbulb" => $lightbulb,
    );
}

/**
 * Fetch the status indicator for a forum based on its last post and the read date
 *
 * @param array Array of information about the forum
 * @param array Array of information about the lastpost date
 * @return array Array of the folder image to be shown and the alt text
 */
function get_forum_lightbulb($forum, $lastpost, $locked=0)
{
    global $mybb, $lang, $db, $unread_forums;

    // This forum is closed, so override the folder icon with the "offlock" icon.
    if($forum['open'] == 0 || $locked)
    {
        $folder = "offlock";
        $altonoff = $lang->forum_locked;
    }
    else
    {
        // Fetch the last read date for this forum
        if($forum['lastread'])
        {
            $forum_read = $forum['lastread'];
        }
        elseif($mybb->cookies['mybb']['readallforums'])
        {
            // We've hit the read all forums as a guest, so use the lastvisit of the user
            $forum_read = $mybb->cookies['mybb']['lastvisit'];
        }
        else
        {
            $forum_read = 0;
            $threadcut = TIME_NOW - 60*60*24*$mybb->settings['threadreadcut'];

            // If the user is a guest, do they have a forumsread cookie?
            if(!$mybb->user['uid'] && $mybb->cookies['mybb']['forumread'])
            {
                // If they've visited us before, then they'll have this cookie - otherwise everything is unread...
                $forum_read = my_get_array_cookie("forumread", $forum['fid']);
            }
            else if($mybb->user['uid'] && $mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $threadcut > $lastpost['lastpost'])
            {
                // We have a user, the forum's unread and we're over our threadreadcut limit for the lastpost - we mark these as read
                $forum_read = $lastpost['lastpost'] + 1;
            }
        }

        //if(!$forum_read)
        //{
            //$forum_read = $mybb->user['lastvisit'];
        //}
        
         // If the lastpost is greater than the last visit and is greater than the forum read date, we have a new post
        if($lastpost['lastpost'] > $forum_read && $lastpost['lastpost'] != 0)
        {
            $unread_forums++;
            $folder = "on";
            $altonoff = $lang->new_posts;
        }
        // Otherwise, no new posts
        else
        {
            $folder = "off";
            $altonoff = $lang->no_new_posts;
        }
    }

    return array(
        "folder" => $folder,
        "altonoff" => $altonoff
    );
}

/**
 * Fetch the number of unapproved posts, formatted, from a forum
 *
 * @param array Array of information about the forum
 * @return array Array containing formatted string for posts and string for threads
 */
function get_forum_unapproved($forum)
{
    global $lang;

    $unapproved_threads = $unapproved_posts = '';

    // If the user is a moderator we need to fetch the count
    if(is_moderator($forum['fid']))
    {
        // Forum has one or more unaproved posts, format language string accordingly
        if($forum['unapprovedposts'])
        {
            if($forum['unapprovedposts'] > 1)
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_posts_count, $forum['unapprovedposts']);
            }
            else
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_post_count, 1);
            }
            $unapproved_posts = " <span title=\"{$unapproved_posts_count}\">(".my_number_format($forum['unapprovedposts']).")</span>";
        }
        // Forum has one or more unapproved threads, format language string accordingly
        if($forum['unapprovedthreads'])
        {
            if($forum['unapprovedthreads'] > 1)
            {
                $unapproved_threads_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_threads_count, $forum['unapprovedthreads']);
            }
            else
            {
                $unapproved_threads_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_thread_count, 1);
            }
            $unapproved_threads = " <span title=\"{$unapproved_threads_count}\">(".my_number_format($forum['unapprovedthreads']).")</span>";
        }
    }
    return array(
        "unapproved_posts" => $unapproved_posts,
        "unapproved_threads" => $unapproved_threads
    );
}
?>


تصویر: https://pardazit.net/images/pardazit.net-468-60.gif
چه فرقی با کد خودم داره
مشکلی به وجود نمیاره؟


زندگیمو میسازم اونجوری که میخوام

.....
....
...
..
.تصویر: http://upload.tehran98.com/img1/2gdx3qh9cmofkol29z7m.png
دوست عزیز کدی که دادید هم تست کردم هیچ اتفاقی نیفتاد
بد کدتون یک چیز کم داشت

کد:
<?php


زندگیمو میسازم اونجوری که میخوام

.....
....
...
..
.تصویر: http://upload.tehran98.com/img1/2gdx3qh9cmofkol29z7m.png
اشتباه از من بود متغییر رو درforumbit_depth1_forum_lastpostقرار داده بودمتصویر: images/smilies/exclamation.gif
 


زندگیمو میسازم اونجوری که میخوام

.....
....
...
..
.تصویر: http://upload.tehran98.com/img1/2gdx3qh9cmofkol29z7m.png
(۰۶ خرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۱۹ ب.ظ)bensol نوشته:  دوست عزیز کدی که دادید هم تست کردم هیچ اتفاقی نیفتاد
بد کدتون یک چیز کم داشت

کد:
<?php

شرمنده حواسم نبودتصویر: images/smilies/biggrin.gif


تصویر: https://pardazit.net/images/pardazit.net-468-60.gif
لطفا مراحل آموزش را به دقت دنبال کنید تا مشکلی پیش نیادتصویر: images/smilies/blush.gif
از دادن اسپم هم خودداری نماییدتصویر: images/smilies/heart.gif


صفحه‌ها (2):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش ساخت صفحه رزومه mellat 7 1,912 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۰۶ ب.ظ
آخرین ارسال: Masoud_MI
  آموزش ستونی کردن زیر انجمن ها Tofighi 17 7,586 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۰۰ ب.ظ
آخرین ارسال: gonabad
  آموزش ایجاد آیکن برای انجمن ها Tofighi 17 5,324 ۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  آموزش قرار دادن اسلاید شو Friga 3 2,710 ۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۵ ق.ظ
آخرین ارسال: life
  افزودن دکمه موضوع جدید در صفحه اصلی Tofighi 3 1,532 ۲۸ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۱۵ ب.ظ
آخرین ارسال: mellat
  آموزش کادربندی زیرانجمن ها به سبک جدید Friga 13 4,907 ۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۵۶ ب.ظ
آخرین ارسال: first_name1221
  آخرین ارسال: x دقیقه / x ساعت پیش Tofighi 7 2,491 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۹:۵۴ ب.ظ
آخرین ارسال: @-Hoosk-@
  آموزش ایجاد اطلاعیه رنگی Color Box Announcements reza 4 1,926 ۰۳ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۱۱ ق.ظ
آخرین ارسال: reza
  آموزش ایجاد بلوک برترین ارسال کنندگان برای سردر Tofighi 0 1,566 ۱۳ دى ۱۳۹۱، ۰۹:۵۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  آموزش ساخت ادامه مطلب برای سردر Tofighi 2 2,315 ۳۰ آذر ۱۳۹۱، ۰۸:۰۶ ب.ظ
آخرین ارسال: WhiteCrow

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir